Towary w panelu administracyjnym

Lista towarów

Od wersji 2020.0 w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep została dodana uproszczona lista towarów. Jest ona widoczna w głównym menu, pod zakładką Towary. Na liście widoczne są towary udostępnione do e-Sklepu w systemie Comarch ERP. Pozwala ona na dodanie wymiarów towarów, niezbędnych do konfiguracji wykluczenia ze sposobu dostawy na podstawie wymiarów paczki.

Dostępne na liście kolumny to:

 • Identyfikator – numer kartoteki towaru w bazie systemu ERP. Kolumnę można filtrować, wpisując w pole pod nazwą kolumny fragment identyfikatora towaru oraz sortować wyniki.
 • Kod – kod towaru wprowadzony na karcie towaru w systemie ERP. Kolumnę można filtrować, wpisując w pole pod nazwą kolumny fragment kodu towaru oraz sortować wyniki.
 • Nazwa – nazwa towaru w systemie ERP ustalona do wyświetlania w e-Sklepie. Kolumnę można filtrować, wpisując w pole pod nazwą kolumny fragment nazwy towaru.
 • Status – z informacją o statusie towaru (możliwe statusy: aktywny, nieaktywny i archiwalny). Kolumnę można filtrować wybierając z listy status. Status nieaktywny pojawia się dla towarów, które przestały być udostępniane do e-Sklepu lub zostały oznaczone w systemie ERP jako kartoteki nieaktywne, a w e-Sklepie są dodane zamówienia z tymi towarami.
 • Kategoria – przypisana do towaru grupa towaru (lub podgrupa). Kolumnę można filtrować, wpisując w pole pod nazwą kolumny fragment nazwy kategorii przypisanej do towaru.
 • Stan w magazynie – kolumna dostępna od wersji 2020.4 Comarch e-Sklep. Pokazuje aktualny stan magazynowy dla danego towaru.
 • Numer w systemie ERP – kolumna z możliwością filtrowania dostępna jest od wersji 2021.1. Pokazuje ona informację o numerze towaru, pod jakim dana kartoteka jest zapisana w bazie systemu ERP (pole pdr_gidnumer).
 • Kontrola stanów magazynowych – Umożliwia ona filtrowanie towarów po wartościach Tak/ Nie. Dodatkowo umożliwiono sortowanie po kolumnie Stan w magazynie, dzięki czemu administrator może szybko znaleźć towary o najniższych i najwyższych stanach w e-Sklepie. Kolumna dostępna od wersji 2021.2 Comarch e-Sklep.

Szczegóły towaru

Po kliknięciu na liście w w wybrany produkt widoczne są następujące informacje (w trybie do odczytu) o danym towarze:

 • Kod towaru wraz ze statusem towaru,
 • Link do towaru w Comarch e-Sklep,
 • Grafika – główne zdjęcie towaru (dodane jako pierwsze do karty towaru w systemie ERP),
 • W sekcji Towar – widoczne są: kod towaru, nazwa towaru, kod EAN, data dodania do e-Sklepu oraz data ostatniej aktualizacji przez system ERP.

Jednostki miary

Na szczegółach towaru w panelu administracyjnym widoczna jest sekcja Jednostki miary z nazwą jednostki oraz dodanymi wymiarami, którą możesz edytować.

Po kliknięciu w przycisk Zmień, dla każdej jednostki miary (podstawowej i pomocniczej) udostępnionej do e-Sklepu, dodasz wymiary towaru w oryginalnym opakowaniu (długość, szerokość, wysokość). Na formularzu edycji wymiaru możliwe jest wpisanie dla danej jednostki miary wymiarów towarów mierzonych w centymetrach (maksymalna wartość w każdym polu to 32 000 cm).

Wskazówka
Należy pamiętać, aby uzupełniając wymiary towaru podawać wymiary towaru wraz z jego opakowaniem. Należy tutaj pamiętać, że towar bez oryginalnego opakowania mieści się w wymiarach paczki ustawionych na danym sposobie dostawy, natomiast w opakowaniu już nie.

Po kliknięciu w Zapisz, dodane lub edytowane wymiary towaru zostaną zapisane. Podane wymiary towarów są widoczne na szczegółach towaru w e-Sklepie.

Od wersji 2020.2 umożliwiono seryjne dodawanie wymiarów do towarów. Po wejściu na listę towarów w panelu administracyjnym e-Sklepu i zaznaczeniu jednego lub kilku towarów pojawia się nowa opcja seryjna: Ustaw wymiary. Na formularzu Edycji wymiarów można ustawić wymiary w zależności od wybranych towarów:

 • wymiary towaru w oryginalnym opakowaniu, jeżeli zaznaczone na liście towary mają dodaną tylko jedną jednostkę miary,
 • wymiary towaru w oryginalnym opakowaniu oraz w jednostkach pomocniczych, jeżeli choć jeden z zaznaczonych na liście towarów ma dodaną dodatkową jednostkę miary. Jeżeli jednostek pomocniczych będzie więcej niż jedna, wówczas pojawi się opcja wyboru pozostałych jednostek miary z listy i ustawienia dla nich wymiarów.

Po wprowadzeniu wymiarów dla poszczególnych jednostek zmiany należy zapisać. Wówczas ustalone wymiary zostaną dodane do zaznaczonych uprzednio towarów na liście.

Jeżeli na formularzu Edycja wymiaru dla danej jednostki miary (podstawowej lub/i pomocniczej) zostaną zapisane wymiary z wartością 0, to wówczas długość, szerokość i wysokość na zaznaczonych towarach dla tej jednostki zostaną zaktualizowane i będą wynosić 0 cm.

Od wersji 2020.3 we wszystkich standardowych szablonach Comarch umożliwiono wyświetlanie wymiarów towarów: Długość [cm]Szerokość [cm]Wysokość [cm] przypisanych do podstawowej jednostki miary w systemie ERP lub w panelu administracyjnym e-Sklepu. Jeżeli towar ma skonfigurowane jednostki miary pomocnicze i przypisane są do nich wymiary, to one również będą widoczne po zmianie jednostki miary w szablonie. Jeżeli dla danego wymiaru zostanie podana wartość 0 taki wymiar nie będzie się wyświetlał w e-Sklepie.

Dopóki systemy ERP nie będą wysyłały wymiarów towaru, wymiary podane w menu Towary/ Lista towarów nie będą aktualizowane podczas synchronizacji z systemem ERP. W przeciwnym wypadku zostaną zastąpione wymiarami podanymi w systemie ERP.

O tym jak określić maksymalne wymiary paczki dla sposobu dostawy dowiesz się z tego artykułu.

Koszt dostawy

Na szczegółach towaru w panelu administracyjnym e-Sklepu można określić parametry wpływające na wyliczanie kosztów dostawy.

Pierwszym parametrem jaki można skonfigurować wpływa na ustalanie liczby paczek dla dostawy. Można tam wskazać, czy podczas pakowania towaru w paczki zezwalamy na obracanie towaru czy nie. Do wyboru dostępne są opcje:

 • nie obracaj towaru – po wybraniu tej opcji podczas pakowania w paczki towary nie będą obracane,
 • obrót w pionie – podczas pakowania w paczki umożliwia obrót wymiarów towaru względem osi pionowej, czyli przemienne są długość oraz szerokość towaru.
 • obrót w pionie i poziomie – podczas pakowania w paczki umożliwia taki obrót towaru, że długość to zawsze najdłuższy wymiar podany na towarze, a wysokość – najkrótszy podany wymiar.
Uwaga
Towary są obracane w pionie lub/i w poziomie wyłącznie przy wyliczaniu kosztów dostaw podczas składania zamówienia.

Od wersji 2021.1 umożliwiono seryjne obracanie towaru. Po wejściu na Listę towarów w panelu administracyjnym e-Sklepu i zaznaczeniu jednego lub kilku towarów pojawia się Operacja grupowa: Obracanie towaru. Umożliwia ona seryjnie ustawienie dla wielu towarów jednocześnie, wybranego sposobu obracania towaru, przy ustalaniu liczby paczek dla dostawy.

Do wyboru są opcje: nie obracaj towaru, obrót w pionie, obrót w pionie i poziomie.

Po wybraniu jednej z powyższych opcji należy potwierdzić wybór przyciskiem Zapisz. Wówczas wybrane zezwolenia zostaną dodane do zaznaczonych uprzednio towarów.

W drugiej części sekcji widoczne są parametry określające sposób liczenia kosztu dostawy dla danego towaru. Są one definiowane na karcie towaru w systemie ERP. Możliwe opcje kosztu dostawy to:

 • ustawienia kosztów w sklepie – koszty dostawy danego towaru liczone są w koszyku zgodnie z konfiguracją  panelu e-Sklepu w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Koszty dostaw i płatności.
 • stały koszt płatności – możliwość ustawienia wysokości stałego kosztu dostawy oraz ilości towarów w paczce dla danego towaru. Stały koszt dostawy to ustawienie, które jest określane na poziomie karty towaru w systemie ERP. Wówczas w panelu administracyjnym e-sklepu na szczegółach towaru (z poziomu listy towarów) pojawią się następujące pola:
  • koszt 1 paczki [waluta] – pole przyjmuje maksymalną wartość 9 999 999,99,
  • ilość w paczce – pole przyjmuje wartość od 1 do 99999, tylko liczby całkowite.

  Dodatkowo widoczna jest kolumna z z nazwą kraju lub strefy, dla których definiujemy wartości.

  Jeżeli w panelu administracyjnym nie zostaną wpisane żadne wartości w wyżej wymienionych polach, to będą one pobierane z systemu ERP. Po przekroczeniu wpisanej ilości towarów dla jednej paczki koszt naliczany jest ponownie dla kolejnej paczki oraz następnych.

  Uwaga
  Jeśli stały koszt dostawy dla towaru zostanie ustawiony z poziomu panelu administracyjnym, to w takim przypadku zawsze trzeba będzie zmieniać ten koszt w panelu administracyjnym. Zmiana stałego kosztu dostawy w systemie ERP nie nadpiszę uprzednio ustawionego kosztu w panelu administracyjnym.
 • koszt negocjowany – ustawienie negocjowalnego kosztu dostawy na karcie towaru w systemie ERP. Po wybraniu takiego sposobu dostawy w koszyku, koszty dostawy nie zostaną naliczone na zamówieniu (niezależnie od towarów, które są w koszyku).Koszty dostawy będą ustalane przez obsługę sklepu w panelu administracyjnym i następnie akceptowane przez Klienta.

Czy ten artykuł był pomocny?