Towary w panelu administracyjnym

Lista towarów

Od wersji 2020.0 w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep została dodana uproszczona lista towarów. Jest ona widoczna w głównym menu, w zakładce Towary/Lista Towarów. Na liście widoczne są towary udostępnione do e-Sklepu z systemu Comarch ERP.

W widoku domyślnym wybrano 8 kolumn podstawowych,  jednak widok można dowolnie modyfikować wybierając najistotniejsze dla siebie kolumny, z listy rozwijalnej dostępnej po prawej stronie widoku.

Dostępne na liście kolumny domyślne to:

 • Obrazek – domyślne zdjęcie produktu, wysłane z systemu ERP
 • Nazwa – nazwa towaru w systemie ERP ustalona do wyświetlania w e-Sklepie. Kolumnę można filtrować, wpisując w pole pod nazwą kolumny fragment nazwy towaru.
 • Kod towaru– kod towaru wprowadzony na karcie towaru w systemie ERP. Kolumnę można filtrować, wpisując w pole pod nazwą kolumny fragment kodu towaru oraz sortować wyniki.
 • Kategoria – przypisana do towaru grupa towaru (lub podgrupa). Kolumnę można filtrować, wpisując w pole pod nazwą kolumny fragment nazwy kategorii przypisanej do towaru.
 • Cena brutto – Kolumna z możliwością sortowania. Pokazuje aktualną cenę brutto dla pojedynczego towaru
 • Ilość w magazynie – Kolumna z możliwością sortowania. Pokazuje aktualny stan magazynowy dla danego towaru.
 • Sprzedanych – kolumna przedstawiająca ilość sprzedaży danego towaru.
 • Data dodania – informacja o dacie wykonania synchronizacji z systemu ERP do esklepu, związanej z wysłaniem danego towaru. Kolumna z możliwością sortowania
 • Jednostka miary – jednostka przypisana do towaru w systemie ERP

Dodatkowe kolumny:

 • Identyfikator – numer kartoteki towaru w bazie systemu ERP.
 • Cena netto – kolumna z możliwością sortowania. Pokazuje aktualną cenę netto dla pojedynczego towaru.
 • Stawka VAT – stawka VAT dla danego towaru, przypisana w systemie ERP
 • Numer w systemie ERP – informacja o numerze towaru, pod jakim dana kartoteka jest zapisana w bazie systemu ERP (pole pdr_gidnumer).
 • Kontrola stanów magazynowych – pokazuje czy opcja jest włączona przy danym towarze. Umożliwia ona filtrowanie towarów po wartościach Tak/ Nie.
 • Status – z informacją o statusie towaru (możliwe statusy: aktywny, nieaktywny i archiwalny). Kolumnę można filtrować wybierając z listy status. Status nieaktywny pojawia się dla towarów, które przestały być udostępniane do e-Sklepu lub zostały oznaczone w systemie ERP jako kartoteki nieaktywne, a w e-Sklepie są dodane zamówienia z tymi towarami.
 • Jednostka miary – jednostka przypisana do towaru w systemie ERP
 • Podlega rabatowaniu –  Pokazuje czy towar posiada jakikolwiek rabat. Kolumna umożliwia filtrowanie towarów po wartościach Tak/ Nie.
 • Najniższa cena brutto(30 dni) [PLN] – pokazuje najniższą cenę brutto towaru z ostatnich 30 dni.
 • Najniższa cena netto(30 dni) [PLN] – pokazuje najniższą cenę netto towaru z ostatnich 30 dni.
 • Opiekun towaru – kolumna przedstawia osobę, która jest opiekunem towaru

Dodatkowo, przy towarach widnieje pola zaznaczania, pozwalające na wybór towarów dla których chcemy wykonać operacje grupowe ( tj. ustaw wymiary i obracania towaru).

Możliwość edycji tych parametrów jest dostępna również dla pojedynczych towarów z poziomu karty danego towaru.

 • ustaw wymiary – pozwala na dodanie wymiarów towarów, niezbędnych do konfiguracji wykluczenia ze sposobu dostawy na podstawie wymiarów paczki.
 • obracania towaru – można tam wskazać, czy podczas pakowania towaru w paczki zezwalamy na obracanie towaru czy nie.  Do wyboru są opcje: nie obracaj towaru, obrót w pionie, obrót w pionie i poziomie.

 

Karta towaru

Na liście, po kliknięciu w wybrany produkt widoczna jest karta towaru. Przedstawia ona następujące informacje:

 • U góry – Nazwa towaru, Link, status towaru do towaru w Comarch e-Sklep,status towaru
 • W sekcji Szczegóły towaru – widoczne są informacje podstawowe: kod towaru; producent; kod ASIN,EAN; marka; stawka Vat; kod producenta; status dostępności; data dodania do e-Sklepu oraz data ostatniej aktualizacji przez system ERP; dane z systemu ERP:  czy jest włączona kontrola stanów magazynowych, czy towar podlega rabatowaniu oraz zdefiniowany koszt dostawy; kategorie; nazwa i opis; zdjęcia; cennik; jednostki i miary gdzie dla jednostki domyślnej możesz ustawić minimalną ilość towarów na zamówieniu; ustawienie towaru możesz zdecydować czy chcesz zezwolić na obracanie towaru podczas pakowania;
 • W sekcji Magazyn –  widoczne są: data aktualizacji; źródło; nazwa; nazwa miary; ilość w magazynie;
 • W sekcji Rezerwacje – Rezerwacje pomniejszające stany magazynowe w sklepie, również te pochodzące ze zintegrowanych marketplace’ów (np. allegro)
 • W sekcji Oferty marketplace – zobaczysz tutaj szczegółową listę wszystkich ofert tego towaru, które dodasz na wybranych platformach marketplace;
 • W sekcji Historia cen – widoczne są : data zmiany ceny(60 dni), nazwa cennika, cena netto, cena brutto, data dezaktywacji oraz zdarzenie;

 

 • W sekcji Stawki VAT dla OSS – Widnieje lista państw europejskich, do których możliwa jest wysyłka towaru wraz z deklaracją zapłacenie podatku VAT, przy wykorzystaniu punktu kompleksowej obsługi (OSS).
  Na liście nie ma możliwości edycji stawek VAT, można to zrobić jedynie poprzez system ERP.

Wskazówka
Od 1 lipca 2021 roku w związku z wprowadzeniem tzw. pakietu VAT e-Commerce,  podatek VAT może być zapłacony na rzecz innego państwa członkowskiego UE z wykorzystaniem punktu kompleksowej obsługi (OSS). Dlatego od wersji 2021.2  w Comarch e-Sklep umożliwiono wyliczanie na zamówieniach stawki VAT zgodnie z krajem wysyłki towaru (cena brutto nie zmienia się).

Ustawienia związane z uruchomieniem tej usługi dostępne są w systemie ERP. Należy podać informację, że sprzedawca podlega procedurze OSS oraz uzupełnić stawki VAT dla towarów, dostaw i płatności w krajach wysyłki. Dopiero po synchronizacji e-sklepu z systemem ERP, informacje pojawią się w panelu administracyjnym sklepu na kracie towaru.

Uwaga! Przy uruchomionej procedurze OSS w e-Sklepie kontrahenci krajowi otrzymają status Krajowy/ Procedura OSS.
Więcej o tej usłudze przeczytasz w Nowości i zmiany w wersji 2021.2

Szczegóły towaru

Na szczegółach towaru w karcie towaru widoczne są: jednostki miary z możliwością ich edycji, minimalna ilość na zamówieniu również z możliwością edycji, widok ustawień dla kosztów dostawy oraz parametr – obracanie towaru.

Jednostki i miary

Dla każdej jednostki miary (podstawowej i pomocniczej) udostępnionej do e-Sklepu, dodasz wymiary towaru w oryginalnym opakowaniu (długość, szerokość, wysokość). Na formularzu edycji wymiaru możliwe jest wpisanie dla danej jednostki miary wymiarów towarów mierzonych w centymetrach (maksymalna wartość w każdym polu to 32 000 cm).

Wskazówka
Należy pamiętać, aby uzupełniając wymiary towaru podawać wymiary towaru wraz z jego opakowaniem. Należy tutaj pamiętać, że towar bez oryginalnego opakowania mieści się w wymiarach paczki ustawionych na danym sposobie dostawy, natomiast w opakowaniu już nie.

Po kliknięciu w Zapisz w prawym górnym rogu strony, dodane lub edytowane wymiary towaru zostaną zapisane. Podane wymiary towarów są widoczne na szczegółach towaru w e-Sklepie.
Na formularzu Edycji wymiarów można ustawić wymiary, w zależności od wybranych towarów mogą to być:

 • wymiary towaru w oryginalnym opakowaniu, jeżeli zaznaczone na liście towary mają dodaną tylko jedną jednostkę miary,
 • wymiary towaru w oryginalnym opakowaniu oraz w jednostkach pomocniczych, jeżeli choć jeden z zaznaczonych na liście towarów ma dodaną dodatkową jednostkę miary. Jeżeli jednostek pomocniczych będzie więcej niż jedna, wówczas pojawi się opcja wyboru pozostałych jednostek miary z listy i ustawienia dla nich wymiarów.

Jeżeli na formularzu wymiaru dla danej jednostki miary (podstawowej lub/i pomocniczej) zostaną zapisane wymiary z wartością 0, to wówczas długość, szerokość i wysokość na zaznaczonych towarach dla tej jednostki zostaną zaktualizowane i będą wynosić 0 cm.

Od wersji 2020.3 we wszystkich standardowych szablonach Comarch umożliwiono wyświetlanie wymiarów towarów: Długość [cm]Szerokość [cm]Wysokość [cm] przypisanych do podstawowej jednostki miary w systemie ERP lub w panelu administracyjnym e-Sklepu. Jeżeli towar ma skonfigurowane jednostki miary pomocnicze i przypisane są do nich wymiary, to one również będą widoczne po zmianie jednostki miary w szablonie. Jeżeli dla danego wymiaru zostanie podana wartość 0 taki wymiar nie będzie się wyświetlał w e-Sklepie.

Dopóki systemy ERP nie będą wysyłały wymiarów towaru, wymiary podane w menu Sprzedaż/Towary/ Lista towarów nie będą aktualizowane podczas synchronizacji z systemem ERP. W przeciwnym wypadku zostaną zastąpione wymiarami podanymi w systemie ERP.

O tym jak określić maksymalne wymiary paczki dla sposobu dostawy dowiesz się z tego artykułu.

Minimalna ilość na zamówieniu

Pole określa minimalną ilość towaru możliwą do zakupu. Klient podczas dodawania towaru do koszyka otrzyma komunikat z informacją, jaka jest wymagana wartość. We wskazanym polu można wpisać liczbę, która ma maksymalnie cztery miejsca po przecinku. Funkcja jest kompatybilna obecnie z szablonami Topaz i Szafir.

Ustawienia towaru

Na szczegółach towaru w Karcie towaru można również  określić parametry wpływające na wyliczanie kosztów dostawy.

Pierwszym parametrem jaki można skonfigurować wpływa na ustalanie liczby paczek dla dostawy. Można tam wskazać, czy podczas pakowania towaru w paczki zezwalamy na obracanie towaru czy nie. Do wyboru dostępne są opcje:

 • nie obracaj towaru – po wybraniu tej opcji podczas pakowania w paczki towary nie będą obracane,
 • obrót w pionie – podczas pakowania w paczki umożliwia obrót wymiarów towaru względem osi pionowej, czyli przemienne są długość oraz szerokość towaru.
 • obrót w pionie i poziomie – podczas pakowania w paczki umożliwia taki obrót towaru, że długość to zawsze najdłuższy wymiar podany na towarze, a wysokość – najkrótszy podany wymiar.

 

Uwaga
Towary są obracane w pionie lub/i w poziomie wyłącznie przy wyliczaniu kosztów dostaw podczas składania zamówienia.

Po wybraniu jednej z powyższych opcji należy potwierdzić wybór przyciskiem Zapisz. Wówczas wybrane zezwolenia zostaną dodane do zaznaczonych uprzednio towarów.

 

Koszty dostawy

W drugiej części sekcji widoczne są parametry określające sposób liczenia kosztu dostawy dla danego towaru. Są one definiowane na karcie towaru w systemie ERP. Możliwe opcje kosztu dostawy to:

 • ustawienia kosztów w sklepie – koszty dostawy danego towaru liczone są w koszyku zgodnie z konfiguracją  panelu e-Sklepu w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Koszty dostaw i płatności.
 • stały koszt płatności – możliwość ustawienia wysokości stałego kosztu dostawy oraz ilości towarów w paczce dla danego towaru. Stały koszt dostawy to ustawienie, które jest określane na poziomie karty towaru w systemie ERP. Wówczas w panelu administracyjnym e-sklepu na szczegółach towaru (z poziomu listy towarów) pojawią się następujące pola:
  • koszt 1 paczki [waluta] – pole przyjmuje maksymalną wartość 9 999 999,99,
  • ilość w paczce – pole przyjmuje wartość od 1 do 99999, tylko liczby całkowite.

Dodatkowo widoczna jest kolumna z z nazwą kraju lub strefy, dla których definiujemy wartości.

Jeżeli w panelu administracyjnym nie zostaną wpisane żadne wartości w wyżej wymienionych polach, to będą one pobierane z systemu ERP. Po przekroczeniu wpisanej ilości towarów dla jednej paczki koszt naliczany jest ponownie dla kolejnej paczki oraz następnych.

Uwaga
Jeśli stały koszt dostawy dla towaru zostanie ustawiony z poziomu panelu administracyjnym, to w takim przypadku zawsze trzeba będzie zmieniać ten koszt w panelu administracyjnym. Zmiana stałego kosztu dostawy w systemie ERP nie nadpiszę uprzednio ustawionego kosztu w panelu administracyjnym.
koszt negocjowany – ustawienie negocjowalnego kosztu dostawy na karcie towaru w systemie ERP. Po wybraniu takiego sposobu dostawy w koszyku, koszty dostawy nie zostaną naliczone na zamówieniu (niezależnie od towarów, które są w koszyku).Koszty dostawy będą ustalane przez obsługę sklepu w panelu administracyjnym i następnie akceptowane przez Klienta.

 

Przykładowa baza towarów

Od wersji 2021.5 udostępniono opcję importu gotowej bazy przykładowych towarów. Dzięki temu nowi użytkownicy mogą zapoznać się z wachlarzem funkcji dostępnych w Comarch e-Sklep jeszcze przed wprowadzeniem własnych produktów oraz bez konieczności posiadania systemu ERP. W nowo zamówionym sklepie, po wejściu do panelu administracyjnego wyświetli się komunikat:

Po użyciu przycisku Importuj towary dodane zostaną przykładowe towary wraz z ich charakterystyką oraz stanami magazynowymi. Opcja pomiń pozostawia sklep w dotychczasowej formie.
Informacja pojawia się po każdym zalogowaniu do panelu administracyjnego Sprzedaż/Towary, aż do momentu zaimportowania przykładowej bazy. Dopiero po usunięciu jej pojawi się możliwość synchronizacji z systemem ERP.

Uwaga
Import przykładowej bazy towarów jest jednorazowy, po jej usunięciu nie ma możliwości ponownego importu.
Wskazówka
Polecamy inne artykuły związane z towarami:

Czy ten artykuł był pomocny?