Kontrahenci

Lista kontrahentów

Listę kontrahentów w e-Sklepu można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Kontrahenci/ Kontrahenci.

kontr

Lista kontrahentów zawiera informacje o wszystkich zarejestrowanych w sklepie klientach. Znajdują się na niej m.in. dane kontaktowe oraz handlowe kontrahentów oraz informacje o dacie założenia konta i ostatniego logowania.

ko

Informacje widoczne na liście kontrahentów, są zależne od wyboru administratora. Wyboru takiego można dokonać poprzez kliknięcie zakładki Kolumny. Pojawi się wtedy lista kolumn, które można wybrać aby zostały zaprezentowane na liście kontrahentów.

kolumny

Można również przywrócić ustawienia domyślne klikając przycisk Przywróć ustawienia domyślne.

Więcej informacji na temat ustawień związanych z kontrahentami, znajduje się Kontrahenci.

Szczegóły kontrahenta

Po kliknięciu w zakładkę wybranego kontrahenta, na liście kontrahentów wyświetlają się szczegóły kontrahenta.

 

Przy nazwie kontrahenta wyświetla się jego główny adres e-mail oraz stan jego konta:

Następnie dostępne są następujące informacje na temat kontrahenta:

 • główny adres e-mail – widoczny w polu Adres e-mail na karcie tego kontrahenta w panelu administracyjnym,
 • numer telefonu – widoczny w polu Numer telefonu na karcie tego kontrahenta w panelu administracyjnym,
 • NIP (wraz z prefiksem kraju – prefiks dotyczy tylko kontrahentów o statusie krajowy i wewnątrzunijny) – widoczny w polu NIP na karcie tego kontrahenta w panelu administracyjnym. Uwaga: dla kontrahentów o statusie pozaunijny prefiks musi pozostać niewypełniony.
 • Kontrahent – status krajowy/ wewnątrzunijny/ pozaunijny widoczny w polu Kontrahent na karcie tego kontrahenta w panelu administracyjnym. Dodatkowo dla kontrahentów o typie wewnątrzunijny i pozaunijny (w sklepach w wersji Enterprise/ B2B) została dodana informacja, że dla nich będzie stosowana stawka VAT 0%.
 • Termin płatności –  dla sklepów B2B oraz Enterprise wyświetlany jest indywidualny termin płatności czyli ustalona ilość dni na zapłatę dla płatności przelew. Termin pobierany jest z karty kontrahenta systemu ERP.
 • Cena – przypisana kategoria cenowa po jakiej kontrahent dokonuje zakupów (detaliczna/hurtowa). Informacja pobierana z karty kontrahenta z systemu ERP i wyświetlana w polu Cena na na karcie tego kontrahenta w panelu administracyjnym. Dodatkowo, jeżeli dany kontrahent ma zaznaczony parametr Cena netto (na karcie tego kontrahenta w panelu administracyjnym) to obok ceny pojawi się dopisek „zakup w cenach netto„.

W zakładkach znajdujących się poniżej opisane są:

 • Zamówienia – złożone przez kontrahenta zamówienia;
 • Koszyk – czy posiada produkty w koszyku/przechowalni;
 • Kupony – dostępne dla klienta kupony rabatowe;
 • Historia konta – informacje dotyczące działania kontrahenta w e-sklepie (logowania, zmiany danych, zmiany haseł, itp.)
 • Adresy – adresy kontrahenta;
 • Pracownicy – informacje o kontach pracowników kontrahenta wraz z informacją o zaakceptowanych zgodach,
 • Reklamacje/zwroty – informacje o reklamacjach i zwrotach klienta,
 • Program lojalnościowy – informacje o programie lojalnościowym.

Dodawanie nowego klienta

Aby dodać nowego kontrahenta należy wejść w panel administracyjny, a następnie w zakładkę Kontrahenci/ Kontrahenci.

kontr

Po wybraniu zakładki Kontrahenci, pierwszym etapem jest wprowadzenie adresu e-mail i utworzenie konta za pomocą przycisku UTWÓRZ KONTO.

kon

Po wykonaniu tego kroku, pojawi się formularz z podstawowymi danymi, który należy uzupełnić.


Po dokonaniu zmian należy zapisać je dyskietką. Pliki szablonu: 3 - Przycisk zapisz
Następnie, należy również uzupełnić dane w zakładce adresy. Klikając na kafelek z napisem Uzupełnij dane adresowe kontrahenta!.

adre

Po wybraniu tej opcji, pojawi się formularz z danymi, które należy uzupełnić.

Po uzupełnieniu danych należy zatwierdzić przyciskiem zapisz.

Po zapisaniu danych kontrahenta, pojawi się on na liście kontrahentów.

ada

Od wersji 2018.5 wprowadzono możliwość zmiany domyślnego loginu pracownika dla kontrahenta.

Uwaga
W wersjach Enterprise i B2B zmiana głównego loginu pracownika w panelu administracyjnym nie zmienia automatycznie danych kontrahenta.

Generowanie nowego hasła dla kontrahenta

Nie ma możliwości wglądu do hasła klienta, jednak w razie potrzeby można wygenerować nowe hasło.

W celu wygenerowania nowego hasła należy przejść do szczegółów kontrahenta. Następnie na zakładce pracownicy należy wybrać adres mailowy, dla którego chcemy wygenerować nowe hasło. Po przejściu do edycji takiego pracownika w menu więcej znajduje się opcja Generuj nowe hasło dla użytkownika.

Wysyłanie kontrahentów z systemu ERP do e-Sklepu

System ERP daje możliwość wysłania kontrahentów z programu do e-Sklepu.

Wskazówka
Uwaga: Wysyłanie kontrahentów z systemu ERP do e-Sklepu jest możliwe dla klientów posiadających sklep w wersji Enterprise lub B2B.

Wysłanie kontrahentów do e-Sklepu odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiednich parametrów i uzupełnienie potrzebnych danych po stronie systemu ERP, a następnie zsynchronizowanie danych z e-Sklepem, za pomocą parametru Wyślij kontrahentów do e-Sklepu. 

Od wersji 2020.3 w e-Sklepie zapisywane jest trzecie pole z nazwą Kontrahenta pochodzącego z systemów Comarch ERP. Pole może mieć maksymalnie 250 znaków i może być modyfikowane w panelu e-Sklepu.

Wskazówka
Kontrahenci krajowi mogą edytować swoje dane w profilu klienta. Dla kontrahentów innych niż krajowi, edycja danych możliwa jest tylko przez administratora lub w systemie ERP.
Uwaga
Od wersji 2021.2 wprowadzono weryfikację krajów wszystkich kontrahentów importowanych z systemu Comarch ERP do Comarch e-Sklep.

Deaktywacja kontrahenta po stronie systemu ERP będzie skutkować nadaniem kontrahentowi statusu Zablokowany przez ERP. Kontrahent o takim statusie nie ma możliwości korzystania z e-Sklepu i logowania się.

W wersji 2020.3 została wprowadzona obsługa synchronizacji wielu grup kontrahenta z systemu ERP. Dzięki temu zostało usprawnione naliczanie rabatów na daną grupę kontrahenta, wyświetlanie rabatów w Strefie klienta (szablon Szafir) oraz naliczanie darmowej dostawy dla grupy kontrahentów.

Więcej informacji na temat synchronizacji, znajduje się w artykule Konfiguracja z systemem ERP Optima.

Wskazówka
Jeżeli kontrahent ma status aktywny i wyświetla się na czerwonym tle na liście kontrahentów w panelu administracyjnym oznacza to, że żaden z pracowników przypisanych do kontrahenta nie został oznaczony jako domyślny dla tego kontrahenta.

Wysyłanie kontrahentów z e-Sklepu do systemu ERP

Każdy klient, który składa zamówienie w e-Sklepie, automatycznie jest wysyłany do systemu ERP. Jednak aby kontrahent nie składający zamówienia, został wysłany do systemu ERP, w e-Sklepie musi być wyłączony parametr Nie wysyłaj kontrahentów bez zamówień.

g

Parametr ten znajduje się w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne/ Synchronizacja z systemem ERP.

Podczas synchronizacji wysyłane są zgody wyrażone przez kontrahentów, zarówno wyrażone, jak i wycofane, z e-Sklepu do systemu ERP. Do systemu ERP wysyłane są także wersje regulaminów, polityk prywatności i innych dokumentów powiązanych z treściami zgód.

Od wersji 2020.3 dodatkowe (trzecie) dane kontrahenta (czyli dane do faktury, dane do wysyłki i dane kupującego) wysyłane są podczas synchronizacji do systemów ERP.

Wskazówka
W przypadku, gdy dane pracownika nie zostaną wypełnione, to podczas synchronizacji zostaną one podstawione danymi z kontrahenta.

Operacje seryjne

Operacje seryjne, to takie operacje, które można wykonać zbiorczo dla kilku kontrahentów, po zaznaczeniu ich na liście kontrahentów f.

Do takich operacji należą:

 • Wysyłka wiadomość e-mail, SMS,
 • Dodawanie lub usuwanie rabatu,
 • Dodawanie lub usuwanie punktów w programie lojalnościowym,
 • Zapis lub wypisanie z newslettera,
 • Akceptacja lub odrzucenie konta,
 • Aktywacja lub zablokowanie konta,
 • Dodawanie konta (loginu) dla kontrahenta pochodzącego z serwisu Allegro,
 • Anonimizacja konta (usuwanie danych).
Wskazówka
W przypadku anonimizacji operację tą można wykonać tylko dla jednego zaznaczonego na liście kontrahenta.

Zakładka E-mail/SMS pozwala na zbiorcze wysłanie do kilku (bądź jednego) kontrahentów tej samej wiadomości E-mail/SMS.

wysylkaemial

Zakładka Dodaj/Usuń rabat pozwala na dodanie/usunięcie rabatu. Przy dodawaniu można wybrać procentową wysokość rabatu, datę jego obowiązywania oraz sposób powiadamiania klienta o udzielonym mu rabacie.

r

Zakładka Dodaj/Usuń punkty pozwala na dodanie/usunięcie punktów w programie lojalnościowym. Przy edycji należy podać ilość punktów oraz komentarz do zmiany ilości punktów.

Zakładka Newsletter pozwala na zbiorcze zapisanie lub wypisanie kontrahentów z newslettera.

n

Zakładka Akceptuj/Odrzuć pozwala na zbiorcze akceptowanie lub odrzucenie kilku kontrahentów w sytuacji, kiedy włączony jest w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Kontrahenci parametr: Administrator musi zaakceptować konto.

Zakładka Aktywuj/Zablokuj pozwala na zbiorcze aktywowanie lub blokowanie kilku kontrahentów.

ak

Zakładka Anonimizuj pozwala na usuwanie danych kontrahenta w związku z RODO.

W przypadku anonimizacji kontrahenta zostaną usunięte udzielone dla niego rabaty w Comarch e-Sklep oraz rabaty z systemu ERP.

anonimizacja

 

Eksport kontrahentów do pliku

Listę kontrahentów można wyeksportować do pliku w formacie XML lub CSV. Więcej o eksporcie do pliku w Eksport do pliku.

 

Import kontrahentów z pliku

Listę kontrahentów można importować z pliku w formacie XML. Więcej o imporcie z pliku w Import z pliku.

 

Czy ten artykuł był pomocny?