Współpraca z Comarch ERP XL

Funkcjonalność Comarch e-Sklep

Comarch e-Sklep powstał w celu zaspokojenia potrzeb rynkowych przedsiębiorstw w zakresie sprzedaży on-line. Comarch e-Sklep dedykowany jest dla firm, które chcą poszerzyć możliwości dotarcia do klientów poprzez oferowanie swoich towarów w ogólnodostępnym sklepie internetowym.

Współpraca Comarch ERP XL z Comarch e-Sklep polega na:

   • Eksporcie do Comarch e-Sklep danych o towarach oraz grupach towarów
   • Imporcie danych o nowych kontrahentach zapisanych w Comarch e-Sklep
   • Imporcie zamówień złożonych w Comarch e-Sklep

Właściciel sklepu wykorzystuje do swojej pracy tylko jeden program: Comarch ERP XL. Comarch e-Sklep w tym podejściu jest wyłącznie narzędziem umożliwiającym prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem Internetu.

Udostępniona funkcjonalność jest znakomitym i nowoczesnym narzędziem do prowadzenia sprzedaży przez sieć WWW, a wewnętrzne mechanizmy konfiguracji i możliwość samodzielnego kreowania kształtu witryny dają możliwości pełnego dostosowania e Sklepu do potrzeb Użytkownika.

Za pośrednictwem Comarch e-Sklep , Użytkownik może wystawiać swoje towary na aukcje, publikowane na portalach aukcyjnych, zarówno polskich jak i zagranicznych. Transmisja danych działa w oparciu o protokół TLS 1.1 i 1.2.

Ustawienia e-Sklepu umożliwiają przy tym wybór różnych form płatności, w tym także integrację z coraz powszechniej używanymi przelewami online tj. Dotpay, Przelewy24, PayU.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Wymagania systemowe

Współpraca Comarch ERP XL z Comarch e-Sklep wymaga środowiska NET Framework 4.7.2, dodatku Microsoft Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime  oraz komponentu SQLXML.

Kreacja Comarch e-Sklep w Comarch ERP XL

Uruchomienie kreatora Comarch e-Sklep

Kreacja Comarch e-Sklep uruchamiana jest z poziomu modułu systemu Comarch ERP XL: Administrator oddziałów.

Aby uruchomić kreację Comarch e-Sklep , należy:

wybrać z menu głównego modułu: Administrator oddziałów, funkcję: Oddziały lub uruchomić plik: CDNPCO.EXE , a następnie, z rozwiniętego menu, opcję: Kreator nowego oddziału Comarch e-Sklep lub wybrać z menu rozwijanego przyciskiem znajdującym się obok ikony: button1, funkcję: Dodaj nowy Comarch e-Sklep.

Po wybraniu funkcji Kreator nowego oddziału Comarch e-Sklep/Dodaj Comarch e-Sklep, zostanie otworzone okno: Dołączenie oddziału Comarch e-Sklep do programu Comarch ERP XL. W oknie należy nacisnąć przycisk: dalej [Dalej]. Kreator Comarch e-Sklep zostanie uruchomiony. Kreator składa się z kilku kroków, w których należy wykonać czynności opisane w kolejnych rozdziałach.

Uruchomiony kreator Comarch e-Sklep

Kreator Comarch e-Sklep , Krok 1

Na krok 1 kreatora składa się określenie parametrów związanych z eksportem do Comarch e-Sklep z Comarch ERP XL.

Eksport cennika – po zaznaczeniu opcji możliwe będzie określenie rodzaju eksport cennika  oraz wskazanie rodzaju ceny aktualnej i poprzedniej.

Rodzaj eksportu:

   • Pełny – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane wszystkie informacje o towarach dostępnych w e-Sklepie.
   • Różnicowy – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane tylko te informacje o towarach dostępnych w e-Sklepie, które zostały zmodyfikowane/dodane pomiędzy kolejnymi okresami synchronizacji.

Eksport z grupy – w polu następuje wskazanie grupy towarowej w Comarch ERP XL, z której zostaną wyeksportowane towary do Comarch e-Sklep. Aby towary zostały wyeksportowane do Comarch e-Sklep, konieczne jest zaznaczenie na ich kartach parametru: Dostępny w e-Sklep (okno: Karta towaru, zakładka: Aplikacje). Parametr ten może zostać zaznaczony na grupie towarów (okno: Wzorzec towaru, zakładka: Aplikacje) – wtedy po aktualizacji wzorca grupy, parametr zostanie zaznaczony na wszystkich towary należących do tej grupy. Aby grupa została wyeksportowana musi posiadać podgrupy.

Cena aktualna – rodzaj ceny, która będzie wyświetlana w e-Sklepie, jako cena aktualna czyli taka z jaką będzie sprzedawany towar. Rodzaj ceny wybierany jest spośród rodzajów zdefiniowanych dla grup towarów w Comarch ERP XL (okno: Wzorzec towaru – Grupa główna). Jeśli cena aktualna będzie inna niż cena poprzednia, wtedy przy opisie towaru zostaną wyświetlone dwie ceny: aktualna oraz poprzednia (wyświetlona jako cena przekreślona). W ten sposób wyświetlone są zniżki dla towarów wystawionych w Comarch e-Sklep.

Cena poprzednia – w tym polu można wskazać cenę inną niż cena aktualna. Cena ta zostanie wyświetlona z przekreśleniem (jako cena nieaktualna).

 [Sprawdź obecność cen na towarach wysyłanych do e-Sklepu] – po kliknięciu przycisku system weryfikuje, czy na wszystkich wysyłanych do e-Sklepu kartach towarowych dodane są cenniki wysyłane jako: cena aktualna i cena poprzednia.

Uwaga
W przypadku usunięcia lub niedodania ceny aktualnej lub poprzedniej, na konfiguracji oddziału e-Sklep, z karty towaru udostępnionej w e-Sklepie zostanie wyświetlony komunikat uniemożliwiający zapis karty towarowej.

Eksport stanów magazynowych – parametr odpowiada za to, czy do sklepu będą eksportowane stany magazynowe jeżeli jest on wskazany, czy też nie, jeżeli pozostanie on niewskazany. Parametr jest dostępny do edycji również po zakończeniu kreowania oddziału e-Sklep.

Eksport grup – w tej części określa się rodzaj eksportu grup towarowych do Comarch e-Sklep z Comarch ERP XL.

   • Pełny – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane wszystkie informacje o zarejestrowanych grupach towarowych
   • Różnicowy – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane informacje tylko o grupach towarowych, które zostały zmodyfikowane/dodane pomiędzy kolejnymi okresami synchronizacji.

Zamówienia zamknięte przekazywać do e-Sklep jako – parametr definiuje w jaki sposób będzie zmapowany z Systemu ERP XL do Comarch e-Sklep status zamówienia zamkniętego

W zależności od ustawienia ww. opcji, potwierdzanie zamówień, które zostały zamknięte przesyłane jest wg następujących zasad:

   • Potwierdzone – po wysłaniu potwierdzenia nie jest wysyłany już żaden status.
   • Zrealizowane – po ustawieniu potwierdzonego zamówienia jako zamknięte wysyłany jest status Zrealizowano.
   • Anulowane – po ustawieniu potwierdzonego zamówienia jako anulowane wysyłany jest status anulowano.

Eksport kontrahentów – parametr decydujący o tym, czy do Comarch ERP E-Sklep wysyłane są dane o kontrahentach założonych w Comarch ERP XL. Eksportowani kontrahenci powinni mieć zaznaczony parametr „Dostępny w Comarch e-Sklep”. Kontrahenci, którzy od czasu ostatniej modyfikacji nie mieli aktualizowanej karty (w dowolnym zakresie), mimo zaznaczonego parametru „Dostępny w Comarch e-Sklep” – nie będą wysyłani podczas eksportu kontrahentów.

   • Pełny – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane wszystkie informacje o kontrahentach dostępnych w Comarch e-Sklep
   • Różnicowy – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane informacje tylko o kontrahentach, którzy zostali zmodyfikowani/dodani pomiędzy kolejnymi okresami synchronizacji.

Zatwierdzanie zamówień po przekroczeniu limitu kredytowego – parametr pozwalający ustalić jak ma się zachować e-sklep, gdy kontrahent będzie miał przekroczony limit kredytowy bądź limit przeterminowanych płatności. Operator ma do wyboru trzy opcje:

   • Zezwalaj (domyślnie zaznaczone)
   • Ostrzegaj
   • Blokuj

Po określeniu parametrów w Kroku 1, należy nacisnąć przycisk: dalej [Dalej], aby przejść do Kroku 2.

Kreator Comarch ERP XL, Krok 2

W Kroku 2 określa się parametry związane z importem danych z Comarch e-Sklep do Comarch ERP XL. Import ten wykonywany jest w trakcie synchronizacji.

Import kontrahentów – po naciśnięciu przycisku: 'ustaw grupę kontrahentów’  , wskazuje się grupę kontrahentów, do której mają zostać zaimportowani kontrahenci zarejestrowani w Comarch ERP XL. Jest to pole wymagane, dla którego wartością domyślna jest: Grupa główna

Mapowanie kontrahentów – możliwość wyboru opcji, w jaki sposób będą mapowani kontrahenci importowani z Comarch e-Sklep do jednej karty kontrahenta w przypadku zgodności danych:

   • Po NIP – w przypadku zgodności NIPów
   • Po adresie e-mail – w przypadku zgodności adresów e-mail
   • Blokuj

Import zamówień – w tej części określa się parametry dotyczące zamówień importowanych do Comarch ERP XL z Comarch e-Sklep:

   • ’usługa na koszt przesyłki’ – po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona lista towarów, z której należy wybrać towar – usługę (kartę towaru, z zaznaczonym na zakładce: Ogólne, parametrem: Usługa). Usługa ta będzie traktowana jako dodatkowa pozycja na importowanym do Comarch ERP XL zamówieniu, która będzie traktowana jako koszt przesyłki. Jej wartość będzie zależała od sposobu dostawy, wybranego przez klienta podczas zawierania transakcji przez e-Sklep oraz wybranego sposobu płatności. Jest to pole wymagane, po wypełnieniu którego użytkownik może przejść do kolejnego kroku kreacji e-Sklepu.
   • Automatyczne potwierdzanie zamówień – przy zaznaczonym parametrze, zamówienia zaimportowane do Comarch ERP XL będą miały automatycznie status: Potwierdzone. Ustawieniem domyślnym jest odznaczony parametr.
   • Dane zamówienia w postaci załącznika XML – przy zaznaczonym parametrze po zaimportowaniu zamówienia z Comarch e-Sklep do systemu, dane zamówienia dodadzą się na nagłówku takiego ZS jako załącznik o typie XML.

Wskazówka
Koszty dostawy i płatności będą dodawane jako oddzielne i ostatnie pozycje na zamówieniu. Jeśli na karcie usługi przeznaczonej do rejestrowania kosztów dostawy zaznaczony będzie parametr ’edycja nazwy’, wówczas na elementach zamówienia pozycje będą posiadały odpowiednie nazwy pobrane z e-Sklepu. Jeśli koszt płatności będzie zerowy, wtedy informacja o nim nie będzie dodawana do dokumentu

Po określeniu parametrów importu, należy nacisnąć przycisk: dalej [Dalej], aby przejść do kolejnego kroku kreatora.

Kreator Comarch e-Sklep , Krok 3

W Kroku 3, następuje wskazanie centrum struktury firmy, powiązanego z Comarch e-Sklep. Wybór centrum następuje po naciśnięciu przycisku: dodaj-centrum [Dodaj centrum]. Zostanie otworzone okno: Struktura firmy, w którym należy wskazać odpowiednie centrum. Wybrane centrum nie może być centrum oddziałowym i nie można do niego powiązać więcej niż 1 sklepu. W centrum określa się magazyny oraz definicje dokumentów wykorzystywanych w Comarch e-Sklep.
W centrum określa się wykorzystywane w Comarch e-Sklep,  mi.in.:

   • Magazyny : Edycja struktury firmy -> Zakładka: Magazyny
   • Serie dla dokumentów: Edycja struktury firmy -> Zakładka: Serie

Kreator krok 3

Po wybraniu centrum, należy nacisnąć przycisk: dalej [Dalej], aby przejść do następnego kroku kreatora.

Kreator Comarch e-Sklep , Krok 4

W Kroku 4 definiuje się serwer wymiany, za pośrednictwem którego odbywa się komunikacja z Comarch e-Sklep. Nazwę tego serwera Klient otrzymuje w osobnym e-mailu po złożeniu zapotrzebowania na Comarch e-Sklep. Otrzymaną nazwę serwera należy przekopiować w pole: Adres serwera wymiany

kreator-krok4

Przycisk: 'wygeneruj klucz wymiany’- służy wygenerowaniu klucza wymiany zabezpieczającego wymianę danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep. Jego wygenerowanie jest niezbędne, aby możliwa była synchronizacja między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep. W kroku 4. Przycisk jest poszarzony, a jego wygenerowanie będzie możliwe po poprawnym dołączeniu oddziału Comarch e-Sklep (szczegóły w rozdziale: Modyfikacja konfiguracji Comarch e-Sklep). Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno: Generowanie klucza wymiany.

generowanie-klucza-wymiany

W oknie należy wskazać nazwę firmy, sklepu oraz (w polu: Hasło) PIN. Dane te, Klient otrzymuje w osobnym e-mailu po złożeniu zapotrzebowania na Comarch e-Sklep. Można je również uzyskać z panelu administracyjnym e-Sklepu. W tym celu przejdź do obszaru Mój profil/ Sklepy, wybierz sklep, w sekcji Dane do synchronizacji znajdują się adres serwera wymiany oraz dane do wygenerowania klucza wymiany.

Zalecane jest, aby w oknie zmienić hasło na silniejsze – składające się z co najmniej 6 znaków. Jeżeli hasło nie zostanie zmienione, Klient zostanie poproszony o jego zmianę po naciśnięciu przycisku: przycisk-piorun.

Po wprowadzeniu odpowiednich danych, należy nacisnąć przycisk: przycisk-piorun . Przy poprawnym wprowadzeniu danych zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym wygenerowaniu klucza.

Naciśnięcie przycisku: dalej [Dalej] kończy proces kreowania Comarch e-Sklep. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno, w którym pojawi się komunikat o pomyślnym zakończeniu kreowaniu Comarch e-Sklep.

kreator-koniec

 

Modyfikacja konfiguracji Comarch e-Sklep

Podczas kreowania Comarch e-Sklep, określa się parametry wymiany danych między Comarch ERP XL a Comarch e-Sklep. Ustawienia skonfigurowane w kreatorze Comarch e-Sklep można sprawdzić/zmodyfikować z poziomu modułu: Administrator oddziałów.

Aby wykonać modyfikację ustawień konfiguracyjnych Comarch e-Sklep, należy:

   • W module: Administrator oddziałów, nacisnąć na pasku narzędzi, przycisk:[Lista oddziałów] (listę oddziałów można również tworzyć po wybraniu funkcji: Lista oddziałów, z menu: Oddziały). Zostanie otworzone okno: Lista oddziałów.
   • Aby wyświetlone zostały oddziały Comarch e-Sklep, należy w oknie: Lista oddziałów, w polu: Typ oddziału, wybrać Comarch e-Sklep.

lista-oddzialow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   • Po wyświetleniu na liście dostępnych e-Sklep, należy zaznaczyć e-Sklep, dla którego mają zostać zmienione dane i otworzyć okno  [Karta oddziału].
   • Zostanie wyświetlone okno: Konfiguracja Comarch e-Sklep.
   • W oknie znajdują się parametry opisane w rozdziale: Konfiguracja Comarch e-Sklep

Konfiguracja Comarch e-Sklep

W oknie: Konfiguracja Comarch e-Sklep, znajdują się dane, których wartości ustala się podczas kreacji Comarch e-Sklep. Niektóre z danych mogą zostać zmodyfikowane.

Konfiguracja Comarch e-Sklep , zakładka: Ogólne

Na zakładce znajdują się pola i funkcje:

ID e-Sklep u – numer ID e-Sklep – nadawany automatycznie podczas jego kreacji.

Centrum – Oddział struktury firmy, który został przypisany do e-Sklep. Po naciśnięciu przycisku: ’Centrum’ , zostanie wyświetlone do podglądu okno tego centrum. Z poziomu okna nie można zmienić centrum, jak również jego parametrów .

Ostatnia synchronizacja – w polu, automatycznie wprowadzana jest data ostatniej synchronizacji w formacie: rrrr-mm-dd  gg:mm:ss.

Synchronizacja automatyczna – po zaznaczeniu parametru, synchronizacja danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będzie wykonywana automatycznie, o ile został uruchomiony automat synchronizacji. Więcej informacji o synchronizacji automatycznej znajduje sięw tym artykule w rozdziale: Synchronizacja automatyczna.

Adres serwera – w polu wskazuje się adres serwera wymiany danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep.

Wygeneruj klucz wymiany – funkcja umożliwia wygenerowanie klucza zabezpieczającego wymianę danych między Comarch ERP XL a Comarch e-Sklep.

Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno Generowanie klucza wymiany:

                                               
                                                               Okno, w którym uruchamia się generowanie certyfikatu

W oknie należy wskazać nazwę firmy, sklepu oraz (w polu: Hasło) PIN. Dane te, Klient otrzymuje w osobnym e-mailu po złożeniu zapotrzebowania na Comarch e-Sklep.

Zalecane jest, aby w oknie zmienić hasło na silniejsze – składające się z co najmniej 6 znaków. Jeżeli hasło nie zostanie zmienione, Klient zostanie poproszony o jego zmianę po naciśnięciu przycisku:  .

Po wprowadzeniu odpowiednich danych, należy nacisnąć przycisk:  . Przy poprawnym wprowadzeniu danych zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym wygenerowaniu klucza.

Konfiguracja Comarch e-Sklep , zakładka: Eksport

Na zakładce określone są parametry konfigurujące eksport danych z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep. Są to te same dane, które ustala się w Kroku 1 Kreatora e-Sklep. Dane te podlegają pełnej edycji. Z poziomu tego okna można dodatkowo określić parametr Uwzględniaj rezerwacje dostępny po wybraniu parametru Eksport stanów magazynowych:

Konfiguracja Comarch e-Sklep , zakładka: Import

Na zakładce określone są parametry konfigurujące import danych z Comarch e-Sklep do Comarch ERP XL. Są to te same dane, które ustala się w Kroku 2 Kreatora e-Sklep. Dane te podlegają pełnej edycji.

Ważnym elementem konfiguracji importu są ustawienia parametrów kontrahentów.

Jeśli zaznaczony jest parametr Mapowanie kontrahentów Po NIP, wówczas przed zapisem nowego kontrahenta sprawdzane jest, czy istnieją już kontrahenci, którzy mają taki sam numer NIP. Jeśli zaznaczony jest parametr Mapowanie kontrahentów po adresie e-mail, wówczas przed zapisem nowego kontrahenta sprawdzane jest, czy istnieją już kontrahenci, którzy mają taki sam adres e-mail. Jeśli zostanie znaleziony przynajmniej jeden kontrahent z takim samym numerem NIP/ adresem e-mail, wówczas nowy kontrahent nie jest dodawany.

W efekcie na zamówieniach, które zostały przesłane w tej samej synchronizacji wystawione na zdublowanego kontrahenta, dane są ustalane na podstawie kontrahenta zmapowanego/ istniejącego.

Jeśli zostaje odnalezionych więcej kontrahentów spełniających zaznaczone parametry wówczas, mapowanie następuje z pierwszą kartą kontrahenta (wg GidNumer), który spełnia te warunki.

Parametry działają rozłącznie tzn. wystarczy, że spełniony jest przynajmniej jeden z wskazanych parametrów.

Po imporcie na zmapowanym kontrahencie dopisywane są adresy wg standardowych zasad obowiązujących przy dodawaniu adresu na kontrahencie.

Kreator, Konfiguracja oddziału e-Sklep, sekcja Mapowanie kontrahentów, opcja Aktualizacja danych wg e-sklep

Jeżeli ww. parametr jest zaznaczony wówczas podczas importu kontrahenta następuje aktualizacja danych na karcie w systemie Comarch ERP XL. Poniżej zakres danych do zmiany:

   • Nazwa1
   • Nazwa2
   • Nazwa3
   • KodP
   • Miasto
   • Ulica NrBudynek KntNrLokal
   • NIP – tylko w przypadku zgodnych adresów e-mail
   • PESEL
   • DocTelefon
   • DocEmail – tylko w przypadku zgodnych numerów NIP

Jeżeli ww. parametr jest odznaczony wówczas nie są zmieniane dane kontrahenta w Comarch ERP XL. Na karcie kontrahenta pozostają dane wprowadzone z poziomu systemu Comarch ERP XL. Ewentualne różnice w danych kontrahenta rejestrowane są na dodatkowym adresie typu Inne.

Konfiguracja Comarch e-Sklep , zakładka: Parametry

Z poziomu zakładki istnieje możliwość mapowania form płatności z e-Sklep na formy dostępne w systemie, należy określić, która forma płatności z Comarch ERP XL jest odpowiednikiem danej formy płatności w e-Sklep poprzez jej wybór z listy rozwijanej dostępnej w polach kolumny: Nazwa ERP XL.

Przy dodawaniu zamówienia wystawionego w e-Sklep , w systemie ERP XL na dokument pobierana jest forma płatności powiązana z formą wybraną na zamówieniu w sklepie internetowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskazówka
W e-Sklepie można mieć ustawione kilka różnych form płatności online np. przelewy24, PayU, czy Paypal. W Systemie ERP XL nie ma możliwości ich zdefiniowania jako osobne kategorie płatności.

Konfiguracja Comarch e-Sklep , zakładka: Waluty

Na zakładce Waluty określana jest waluta domyślna dla e-Sklep, w której prezentowane będą ceny towarów. Dodatkowo można zdefiniować, które waluty, oprócz domyślnej będą wysyłane do e-Sklep, przez dodanie takiej waluty do tabeli z kursami. Dla każdej waluty można określić kurs, który wysyłany będzie do e-Sklep i po którym przeliczane będą wartości w tym sklepie, gdy klient zmieni walutę.

Kursy walut można określać ręcznie lub pobierać je z tabeli kursów dostępnej w Comarch ERP XL – opcja dostępna po zaznaczeniu parametru: Kurs z tabeli kursów oraz wyborze odpowiedniego typu kursu.

Przechowywane są również archiwalne wartości kursów wysłanych do e-Sklep, widoczne po wybraniu opcji przycisk-archiwum [Pokazuj archiwalne].

Do e-Sklep wysyłane są waluty wybrane na tej zakładce oraz zdefiniowane dla nich kursy. Ceny dla towarów wysyłane są zawsze w walucie domyślnej, a jeśli zdefiniowane są w innej walucie, następuje przeliczenie po kursie zdefiniowanym dla e-Sklep w tej walucie.

 

Konfiguracja Comarch e-Sklep , zakładka: Definicje zgód

Synchronizacja definicji zgód

Definicje zgód mogą być dodawane zarówno po stronie e-Sklepu jak i w Comarch ERP XL. W konfiguracji oddziału o typie Comarch e-Sklep dodano zakładkę [Definicje zgód]. Na zakładce tej należy dodać wszystkie te definicje zgód, które mają być wykorzystywane w e-Sklepie. Po pierwszej synchronizacji z e-Sklepem, na zakładce tej pojawia się również zgody zdefiniowane w Comarch e-Sklep.

Zgody przesłane z e-Sklepu zostaną dodane w słowniku kategorii, na liście: Rodzaje zgód dla danych osobowych.

W słowniku tym umożliwiono dodatkowo wersjonowanie rodzajów zgód. Każda zmiana definicji zgody po stronie e-Sklepu spowoduje dodanie nowej wersji zgody do listy.

Synchronizacja zgód

Zgody mogą być udzielane przez klientów za pośrednictwem e-Sklepu. Zgody udzielone w e-Sklepie są przesyłane do Comarch ERP XL i zapisywane na karcie osoby powiązanej z kartą kontrahenta. Zgody udzielone w Comarch ERP XL nie są przekazywane do Comarch e-Sklep, wszystkie zgody powinny być udzielone przez klienta za pośrednictwem Sklepu.

Zgody udzielone w e-Sklepie, zsynchronizowane do XL

Każda zmiana w treści zgody powoduje dodanie nowej wersji zgody. Do Comarch ERP XL przesyłane są konkretne wersje zgód, wersja zgody widoczna jest w odpowiedniej kolumnie.

Wszystkie zgody mogą zostać w każdym momencie wycofane zarówno z poziomu Comarch ERP XL jak Comarch e-Sklep. Podczas synchronizacji informacje o wycofaniu zgody wraz z datą wycofania jest przekazywana do systemu.

Wskazówka
Zgoda może być wyrażona na wszystkie lub określoną formę kontaktu. W Comarch ERP XL na zgodzie może zostać wybrana tylko jedna forma kontaktu, natomiast w Comarch e-Sklep może być wybranych kilka form kontaktu dla jednej zgody. Po przesłaniu z e-Sklep do ERP XL zgody z kilkoma formami kontaktu, w ERP XL zostanie dodanych tyle zgód, ile różnych form kontaktu zostało wybranych na zgodzie w e-Sklep.

Wycofanie zgody z poziomu e-Sklep wiąże się z wycofaniem zgody na konkretne formy kontaktu. Po synchronizacji do ERP XL, wycofywane są tylko zgody z określonymi formami kontaktu.

Konfiguracja Comarch e-Sklep , zakładka: Automat synchr.

Synchronizacja automatyczna – po zaznaczeniu parametru, synchronizacja danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będzie wykonywana automatycznie, o ile został uruchomiony automat synchronizacji. Więcej informacji o synchronizacji automatycznej znajduje się w rozdziale: Synchronizacja automatyczna.

Synchronizuj z wykorzystaniem usługi – po zaznaczeniu parametru, synchronizacja danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będzie wykonywana przy pomocy usługi

Adres serwera – w polu wskazuje się adres serwera, na którym zostanie uruchomiony automat synchronizacji.

Na komputerze – nazwa komputera, na którym zostanie uruchomiona usługa synchronizacji

Parametry wymiany – parametry określające, jaki typ synchronizacji i jakie typy danych będą przetwarzane przez automat synchronizacji:

   • Import
   • Eksport cennika
   • Eksport grup
   • Eksport kontrahentów
   • Nie wysyłaj załączników
   • Eksport
   • Różnicowa synchronizacja cennika
   • Różnicowa synchronizacja grup
   • Różnicowa synchronizacja kontrahentów
   • <Eksport stanów magazynowych

                                     Konfiguracja Comarch e-Sklep , zakładka: Automat synchr.

 

Eksport kontrahentów do Comarch e-Sklep

Na wzorcu kontrahenta znajduje się parametr określający, czy dany kontrahent ma być wysyłany do Comarch e-Sklep podczas eksportu danych z Comarch ERP XL. Wzorzec dla nowego kontrahenta stworzysz wchodząc przez Kontrahenci/ Grupy następnie klikając w ikonę .

Wzorzec kontrahenta nie podlega jednak synchronizacji, opcja służy jedynie jako możliwość wskazania nowego ustawienia dla nowych kontrahentów i masowej aktualizacji istniejących kart kontrahentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu wyeksportowania kontrahentów do Comarch e-Sklep należy:

 • na karcie kontrahenta w systemie ERP XL uzupełnić wszystkie wymagane dane na zakładce Ogólne łącznie z adresem e-mail,
 • na karcie kontrahenta w systemie ERP XL na zakładce Osoby należy dodać jako pierwszą na liście osobę, dla której będzie założone konto w e-Sklepie i uzupełnić pola: Imię i nazwisko, Telefon 1, E-Mail oraz w sekcji Comarch e-Sklep Dostępny w – wybrać oddział e-Sklepu w którym zostanie utworzone konto i zaznaczyć opcje: Administrator i Wysyłaj,
 • w parametrach wymiany wybrać opcję Eksport kontrahentów (w przypadku pierwszej synchronizacji: pełny, w przypadku kolejnej: pełny lub różnicowy)
 • na karcie kontrahenta nacisnąć przycisk „Oddziały” (karta kontrahenta, zakładka: Aplikacje), Po naciśnięciu przycisku wywołanie zostanie okno: Lista oddziałów Comarch e-Sklep, z poziomu którego operator może określić, do których oddziałów e-Sklep kontrahent będzie wysyłany i jaką cenę domyślną będzie miał przypisaną w danym sklepie:

Karta kontrahenta: zakładka Aplikacje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskazówka
Ponownej synchronizacji nie podlegają kontrahenci, którzy mają zaznaczoną opcję udostępniania do e-Sklepu i zostali już wyeksportowani oraz gdy od ostatniej synchronizacji nie było zmian na karcie kontrahenta.

 

Indywidualne ceny dla kontrahenta w Comarch e-Sklep

Aby ustalić indywidualną cenę dla kontrahenta, która będzie udostępniana do e-Sklepu należy odpowiednio skonfigurować jego kartę w systemie ERP XL.

Po wejściu w szczegóły karty wybranego kontrahenta należy ponownie przejść do Lista oddziałów Comarch e-Sklep, w zakładce ‘Aplikacje’, w sekcji „Oddziały”. Z poziomu której operator może określić, do których oddziałów e-Sklep kontrahent będzie wysyłany i jaką cenę domyślną będzie miał przypisaną w danym sklepie.

Lista oddziałów Comarch e-Sklep: Cena domyślna

 

 

 

 

 

 

 

Po wybraniu dedykowanej dla klienta ceny należy zapisać zmiany i wykonać synchronizację danych.

Opis asortymentu

Opis asortymentu za pomocą załączników

Towary mogą być wyświetlane w Comarch e-Sklep razem z obrazami (fotografie, grafiki itp.), przedstawiającymi ich wygląd, stan itd., oraz dowolnymi plikami (.PDF, .doc, .txt itd.) przedstawiającymi ich dokumentację techniczną. Wyświetlanie obrazów oraz plików dla towaru w e-Sklep można uzyskać poprzez przypisanie odpowiedniego Załącznika z zaznaczoną opcją dostępności w e-Sklepie.

Aby przypisać obraz (plik graficzny w formacie np. JPG) do towaru jako Załącznik należy w pierwszej kolejności zaimportować do systemu ERP odpowiedni plik w formacie Załącznika.

Ewidencja Załączników prowadzona jest w oknie: Lista Załączników dostępną m.in. w Comarch EP XL w module: Administrator w zakładce Narzędzia/ Załączniki.

lista-zalacznikow

Aby wprowadzić nowy Załącznik typu obraz na listę, należ z poziomu modułu: Administrator, otworzyć okno: Lista załączników w oknie: Lista załączników, nacisnąć przycisk: w otworzonym oknie: Załącznik należy w polu: Typ, wskazać typ Załącznika – Obraz.

Następnie należy nacisnąć przycisk ’Import z pliku’  . Po jego naciśnięciu zostanie otworzone okno: Import pliku do bazy danych, w którym należy wskazać plik, jaki ma zostać zaimportowany (np. fotografię towaru w formacie JPG) i nacisnąć przycisk: 'otwórz’. Wybrany plik zostanie zaimportowany.

Wraz z plikiem w oknie Załącznika zostanie wprowadzona nazwa pliku, jednak może ona ulec zmianie przez operatora. Dla Załącznika należy wskazać również jej kod.

Aby załącznik był widoczny w aplikacji Comarch e-Sklep należy zaznaczyć parametr dostępności w aplikacji: e-Sklep.

Po wprowadzeniu wymienionych danych można je zapisać, naciskając przycisk: ’Zapisz zmiany’

Jako zdjęcie główne towaru do e-Sklepu wysyłane jest zawsze pierwsze zdjęcie na liście załączników. Pozostałe zdjęcia są wysyłane jako dodatkowe.

Wskazówka
Aby zdjęcia zostały poprawnie wysyłane do e-sklepu należy odznaczyć kompresje danych zgodnie z poniższym rysunkiem. Opcja dostępna jest w module Administrator w menu Listy/Słowniki kategorii/Inne/Typy załączników/Obraz/Kompresja danych – należy zaznaczyć parametr – Nie.

        Poprawne ustawienia kompresji

W przypadku dodawania zdjęć kategorii towarów należy:

 • W pierwszej kolejności utworzyć załącznik z zaznaczonym parametrem wysyłania do e-Sklep z poziomu menu Listy załączników
 • Następnie utworzony załącznik należy dodać na danej karcie wzorca towaru czyli kategorii towarowej. Załącznik należy dodać na ostatniej zakładce o nazwie Załączniki.
 • Na końcu pozostaje do wykonania synchronizacja z e-Sklepem.

Cechy towaru

We współpracy Comarch ERP XL oraz Comarch e-Sklep  dostępna jest funkcjonalność wysyłania cech towaru. Klasę cech definiujemy z poziomu modułu Sprzedaż:

Po zdefiniowaniu klasy cechy, na wartościach z zakresu danej klasy należy zaznaczyć check dostępności w e-Sklepie:

Klasę cech należy wskazać z poziomu wzorca towaru (grupie towarowej) oraz na towarach i zaznaczyć poniższe parametry:

Teraz należy przyjąć na magazyn (udostępniony w e-Sklepie) zasoby o poszczególnych wartościach cech i dokonać synchronizacji z e-Sklepem (z uwzględnieniem parametru Eksport stanów magazynowych). Wówczas po stronie e-Sklepu, po wejściu w szczegóły towaru pojawi się okno z cechami do wyboru.

Przyklad

Poniżej przedstawiona konfiguracja jest przykładem dla towaru, który występuje w 4 wariantach kolorystycznych, co wymaga przyjęcia dostawy z podziałem na cechy.

Krok 1. Przyjmujemy dostawę 100 sztuk towaru w 4 wariantach kolorystycznych (25 sztuk dla każdej wersji kolorystycznej).

Krok 2. W zakładce Dostawy dodajemy Cechy dostaw (kolory).

Krok 3. Za pomocą ikony  dodajemy kolejną partię towaru z inną cechą.

Krok 4. Wprowadzone zmiany należy zapisać, pamiętając o wyciągnięciu faktury z Bufora.

Krok 5. W e-Sklepie klient będzie mógł zakupić towar z wybrana cechą.

                                                                          Wybór cechy na towarze

Atrybuty (filtr listy produktów)

Aplikacja Comarch e-Sklep umożliwia ustawienie filtra listy produktów w obrębie określonych grup towarowych wysyłanych do e-Sklepu. Aby taki filtr był możliwy do ustawienia po stronie Comarch ERP e-Sklep, w systemie Comarch ERP XL należy wykonać poniższe czynności:

   1. Zdefiniować odpowiednią klasę atrybutów (Moduł Administrator, zakładka Narzędzia/ Atrybuty, wybrana klasa . Klasa musi być typu lista wielowartościowa. Należy zaznaczyć check dostępności w e-Sklepie zgodnie z poniższym zrzutem:
   2. Klasę należy przypiąć do obiektów Towar oraz Grupy towarowe:
    obiekty-klasy-atrybutu
   3. Należy zdefiniować wartości atrybutu dla klasy:
    wartosci-atrybutu
   4. Tak zdefiniowaną klasę należy przypiąć na grupie towarowej w obrębie której ma zostać zdefiniowany filtr. Wartość atrybutu musi pozostać jako pusta:
    pusta-wartosc
   5. Na towarach z kolei należy przypiąć klasę z dokładnie jedną wartością:
    klasa-na-towarach
   6. Tak zdefiniowany filtr pojawi się po stronie e-Sklepu:

Wskazówka
Podczas tworzenia towarów złożonych należy pamiętać, aby atrybut grupujący miał zaznaczoną opcję wielowartościowy.

Uwaga
Aktualnie z systemu Comarch ERP XL nie ma możliwości przesyłania atrybutów edytowalnych.

Dostępność towarów

Istnieje możliwość określenia dostępności towarów synchronizowanych do Comarch e-Sklep .

Na karcie towaru zakładce Aplikacje należy wskazać statusu towaru oraz określić jego dostępność.

W przypadku statusu istnieje możliwość wskazania następujących opcji:

   • Zapowiedź
   • Dostępny
   • Dostępny na zamówienie
   • Niedostępny

W przypadku wskazania statusu: Dostępny istnieje dodatkowo możliwość określenia Dostępności:

   • Towar dostępny od ręki
   • Towar dostępny do 24h
   • Towar dostępny do 48h
   • Od 3 do 5 dni
   • Do 7 dni
   • Do 14 dni
   • Powyżej 14 dni

 

Wskazówka
W przypadku wskazania statusu Zapowiedź istnieje dodatkowo możliwość uzupełnienia daty dostępności towaru. Jeśli nie uzupełnimy daty w oknie Dostępny od, domyślnie zaznaczony będzie wariant Brak Terminu.

 

Po wskazaniu odpowiedniej opcji na karcie towaru należy wykonać synchronizacje z Comarch ERP XL. W aplikacji zostanie wyświetlona informacja odnośnie Dostępności towaru jaka została określona w systemie Comarch ERP XL.

Jeśli towar/usługa był przesyłany do e-Sklepu a następnie zarchiwizowany przez zaznaczenie opcji Archiwalny to informacja o tym zostanie przesłana do e-Sklepu. Towar nie zostanie usunięty z bazy, nie będzie jednak prezentowany w interfejsie Sklepu.

Wskazówka
Do e-Sklepu wysyłane są stany handlowe dostępne, przy zaznaczeniu parametru 'uwzględniaj rezerwacje’, który znajduje się w Oddział e-Sklepu/zakładka Eksport, dodatkowo brane są pod uwagę powstałe w danym centrum rezerwacje.

 

Indywidualna nazwa i opis towaru

Od wersji 2018.0 system umożliwia przesłanie indywidualnej nazwy i opisu towaru dla Comarch e-Sklep. W tym celu umożliwiono edycję nazwy dla języka polskiego w obszarze: Tłumaczenia na zakładce: Opisy i tłumaczenia karty towarowej:

Karta towaru, zakładka: Opisy i tłumaczenia

Po wywołaniu okna z tłumaczeniem dla języka polskiego operator może określić nazwę i opis, które dla tego towaru będą wysyłane do sklepu. Pola edytowane w ten sposób są niezależne od nazwy towaru z zakładki: Ogólne i od domyślnego opisu towaru z pola: Opis z zakładki: Opisy i tłumaczenia. Dane zapisane w tłumaczeniu dla j. polskiego będą wysyłane jedynie do Comarch e-Sklep.

                                                                   Tłumaczenie karty towaru dla języka polskiego

Eksport cen

Na oknie Wymiana danych z oddziałem istnieje parametr: Eksport cen, który odpowiada za synchronizację cen przypisanych do danego towaru z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep.

Zaznaczenie parametru spowoduje odznaczenie wszystkich pozostałych parametrów i uniemożliwi ich wybranie.

Wtedy, aby zaznaczyć jakikolwiek z pozostałych parametrów należy najpierw odznaczyć parametr Eksport cen.

W przypadku pierwszej synchronizacji parametr Eksport cen jest odznaczony i wyszarzony.

Nie ulega zmianie synchronizacja cen towarów przy eksporcie cennika.

Eksport pomocniczych jednostek miar towarów

Do Comarch e-Sklep mogą zostać wyeksportowane jednostki pomocnicze dla określonego towaru. Jednostki pomocnicze można wprowadzić na karcie towaru w zakładce „Jednostki i kody”.

Na definicji jednostki pomocniczej towaru znajduje się parametr Dostępność w aplikacji, który odpowiada za możliwość eksportu jednostek pomocniczych z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep. Aby skonfigurowana jednostka towaru została przesłana do Comarch e-Sklep należy zaznaczyć parametr e-Sklep.

Istnieje możliwość zaznaczenia parametru Dostępny w e-Sklep dla wielu jednostek miar towarów.

Jeśli towar ma dwie jednostki pomocnicze, to parametr można zaznaczyć dla obu jednostek.

Domyślność (parametr Domyślna) jednostki dostępnej w Comarch e-Sklep – zaznaczenie go na wybranej jednostce powoduje odznaczenie na innej, która miała wcześniej zaznaczony ten parametr. W przypadku kiedy na żadnej z jednostek pomocniczych nie ma zaznaczonego parametru Domyślna dla e-Sklep, jako jednostka domyślna traktowana jest jednostka podstawowa towaru.

Po dodaniu jednostki pomocniczej dla danego towaru, wyeksportowaniu danych następnie przejściu na Szczegóły produktu w Comarch e-Sklep będzie dostępna lista z wyborem wszystkich jednostek razem ze zdefiniowanym wcześniej przelicznikiem.


Jednostki pomocnicze wyświetlane w e-Sklepie 

Logo producenta i marka towaru

Towar wysyłany do e-Sklepu może zawierać grafikę producenta i marki towaru.

Ustawienie Logo producenta:

  • na karcie kontrahenta – zakładka załączniki, dodajemy obrazek, który pełni funkcje loga, zaznaczamy check e-Sklep (kontrahent musi być również wysyłany do e-Sklepu). Jeżeli do karty kontrahenta dołączonych jest więcej załączników typu: Obraz udostępnionych w e-Sklepie, to zostanie wysłany załącznik, który jest zdefiniowany jako pierwszy;
  • na karcie towaru, zakładka ogólne, uzupełniamy kontrahenta w polu Producent

Ustawienie Marki towaru:

  • nazwę marki oraz logo definiujemy w Słowniku Kategorii – Kategoria Marki Towarów;
  • na karcie towaru, zakładka ogólne, uzupełniamy pole Marka

Udostępnienie wydruku faktury/ faktury proforma

Od wersji 7.0 Comarch e-Sklep umożliwiony jest wgląd do faktury proformy. Jako załącznik do złożonego zamówienia można udostępnić wydruk faktury lub/i proformy, w szczególności mogą się tam pojawić oba wydruki.

Do Comarch e-Sklep wysyłane są załączniki w formacie PDF, oznaczone parametrem dostępności w e-Sklep i przypisane do dokumentu Zamówienia sprzedaży zsynchronizowanym z e-Sklep.

Na definicji załącznika istnieje parametr pozwalający na rozróżnienie czy załącznik stanowi wydruk faktury czy proformy.

wydruk-faktury

Po wykonaniu synchronizacji do e-Sklep z poziomu Szczegółów zamówienia będzie możliwość wyświetlenia Faktury sprzedaży realizującej zamówienie w systemie lub Faktury proforma.

 

Zapis zamówienia z e-Sklepu jako załącznika XML

Możliwe jest zapisywanie zamówień przychodzących z e-sklepu, jako załączników dodanych za zakładce Załączniki importowanego zamówienia. Funkcjonalność przydatna w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba uzyskania jakichś dodatkowych informacji, które standardowo nie są pobierane przez system Comarch ERP XL. Aby zamówienia zapisywane były, jako załączniki XML należy w module Administrator oddziałów, na definicji danego oddziału e-Sklep zaznaczyć parametr Dane zamówienia w postaci załącznika XML Konieczne jest również dodanie w module Administrator, w opcji Słowniki kategorii/Typy złączników załącznik typu XML.

Jeden towar w wielu grupach towarowych

Towary importowane z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep znajdują się w grupach towarowych. Grupy te są podstawą do grupowania towarów również w Comarch e-Sklep – będą one wyświetlane jako osobne kategorie towarów, w której będą wyświetlane konkretne towary.

Jeden towar może być wyświetlany w kilku grupach towarowych po stronie e-Sklepu; w tym celu należy umieścić towar we wszystkich tych grupach po stronie Comarch ERP XL:

   • otworzyć okno: Karta towaru (z poziomu okna: Towary, wyświetlanym z poziomu modułu: Administrator oddziałów) towaru, który ma zostać umieszczony w kolejnej grupie towarowej, a następnie wybrać zakładkę: Grupy
   • na zakładce nacisnąć przycisk: 'Dodaj do grupy’. Zostanie otworzone okno: Grupy towarów.
   • W oknie: Grupy towarów, wybrać grupę, do której ma zostać przypisany towar i zatwierdzić wybór przyciskiem:przycisk-wybierz [Wybierz].
   • Po zatwierdzeniu wyboru grupy, towar będzie należał zarówno do poprzedniej grupy towarowej jak i nowo wybranej. Grupy, do których będzie należał zostaną wyświetlone na zakładce: Grupy.

towar-do-dwoch-grup

Obsługa towarów podobnych lub akcesoriów dla towaru

Dla każdego towaru obsługiwanego w e-Sklepie istnieje możliwość zdefiniowania Towarów podobnych lub Akcesoriów, które są prezentowane w Szczegółach towaru.

Aby Towary podobne były dostępne w e-Sklepie współpracującym z Comarch ERP XL najpierw należy je zdefiniować w systemie ERP na zakładce: Zamienniki Karty towaru. Produkty będące Towarami podobnymi lub Akcesoriami muszą dodatkowo spełniać warunki: być dostępne w e-Sklep (zakładka: Aplikacje Karty towaru) i należeć do grupy towarowej eksportowanej do e-Sklep (zakładka: Grupy Karty towaru). Dodatkowo dla tych produktów powinno zostać dodane zdjęcie na zakładce Załączniki lub na zakładce: Atrybuty.

Zakładka: Zamienniki składa się z zakładek: Zamienniki i Komplety. Na zakładce Zamienniki/ Zamienniki Karty towaru są definiowane Towary podobne dla produktu, natomiast na zakładce: Zamienniki/ Komplety są definiowane Akcesoria dostępne w e-Sklepie.

Aby w Comarch ERP XL dodać Zamiennik widoczny w e-Sklep należy:

   • Na zakładce Zamienniki/ Zamienniki Karty towaru dodać nowy element wybierając przycisk przycisk-dodaj [Dodaj] , co spowoduje otwarcie okna: Edycja zamiennika; Należy pamiętać, aby element ten był dostępny dla odpowiedniego centrum i dla aplikacji e-Sklep
   • W oknie: Edycja zamiennika należy wypełnić na zakładce: Ogólne wymagane pole: Kod oraz określić standardowy rodzaj zamiennika, tj.: Jednostronny, Obustronny, Równoważny wszystkim, a ponadto dla zamiennika Jednostronnego lun Obustronnego ilości, Rodzaj dokumentów i na zakładce: Miejsca w strukturze firmy wskazać odpowiednie centrum lub centra
   • Zapisać wprowadzone dane przyciskiem przycisk-zapisz [Zapisz]

zamiennik-na-karcie-towaru

Wskazówka
Towar zgrupowany jako zamiennik dla drugiego towaru zgrupowanego, będzie widoczny tylko wtedy, gdy zostanie ustawiony wyłącznie jeden zamiennik na towarze. W przypadku gdy ustawimy więcej niż jeden zamiennik na towarze głównym — zamienniki nie będą widoczne, natomiast na zamiennikach będzie widoczny produkt główny.

Aby w Comarch ERP XL dodać komplet dostępny potem dla e-Sklep jako Akcesoria, należy:

   • Na zakładce Zamienniki/ Komplety Karty towaru dodać nowy element wybierając przycisk przycisk-dodaj [Dodaj], co spowoduje otwarcie listy towarów; Należy pamiętać, aby wskazany towar był dostępny dla odpowiedniego centrum i dla aplikacji e-Sklep
   • Z listy towarów należy wybrać towar lub towary mające być akcesoriami dobranymi do towaru
   • Dodatkowo na liście kompletów w kolumnie: Ile można zmodyfikować ilości akcesoriów

komplet-na-karcie-towaru

Wprowadzone zmiany w systemie należy zsynchronizować z oddziałem e-Sklepu. Po przesłaniu danych do e-Sklep i otwarciu karty produktu z tak zdefiniowanymi Towarami podobnymi i Akcesoriami, będą one dostępne na karcie produktu i widoczne w następujący sposób:

Fantom (Towar zgrupowany)

Informacje na temat fantomów oraz jak je skonfigurować w systemie ERP XL można przeczytać w artykule.

Indywidualny koszt dostawy

Jeżeli towar posiada zaznaczony parametr: Indywidualny koszt dostawy na karcie towaru, zakładce Aplikacje wówczas koszt dostawy zostanie ustalany przez obsługę sklepu po wprowadzeniu zamówienia przez Klienta. Ustalony koszt dostawy wymaga akceptacji klienta, po której następuje proces realizacji zamówienia w sklepie.

indywidualny-koszt-dostawy

W momencie zatwierdzania zakupu przez klienta otrzyma komunikat o poniższej treści:

 

Promocje

Z Comarch ERP XL do e-Sklep można synchronizować promocje typu:

   • KNT (upust globalny kontrahenta definiowany na jego karcie na zakładce  Handlowe)
   • KNU (upust dla kontrahenta definiowany na jego karcie na zakładce Upusty)
   • PRM (promocja dla towaru definiowana z poziomu listy promocji)
   • WTR (promocja od wartości definiowana z poziomu listy promocji nagłówka)

Aby promocja została wysłana do e-Sklepu musi:

   • zostać oznaczona dla dokumentów wszystkich bądź rozchodowych
   • być potwierdzona
   • być promocją typu Rabat od ceny sprzedaży
   • być określona na grupie zawierającej wyłącznie towary eksportowane do e-Sklepu

Wskazówka
Aby przesyłanie rabatów było możliwe konieczne jest współpraca z wersją e-Sklepu co najmniej 2020. W przypadku współpracy ze starszymi wersjami e-Sklepu przesyłanie rabatów nie będzie możliwe.
Więcej informacji o rabatach wysyłanych z Comarch ERP XL w artykule.

Na wielkość rabatów naliczanych na dokumentach handlowych z transakcji z e-Sklepu wpływ ma również maksymalny rabat operatora. Na kartach operatorów w systemie Comarch ERP XL możliwe jest zdefiniowanie maksymalnego rabatu procentowego, jaki mogą oni udzielić na wystawianych i edytowanych przez siebie dokumentach sprzedaży. Rabat ten należy rozumieć, jako dodatkową obniżkę ceny dokonaną przez danego operatora, udzieloną niezależnie od rabatów wynikających z obowiązujących promocji, czy też przyznanego budżetu rabatowego. Więcej informacji dostępnych jest w artykułach: o operatorach w ERP XL i w biuletynie technicznym XL032 – Promocje w systemie Comarch ERP XL.

Synchronizacja Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep

Sposoby synchronizacji

Synchronizacja Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep polega na wymianie danych:

   • eksport z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep informacji o towarach, grupach towarów, cennikach, zdjęciach dla atrybutu
   • import z Comarch e-Sklep do Comarch ERP XL informacji o kontrahentach zarejestrowanych w Comarch e-Sklep oraz złożonych zamówień.

Od wersji 2019.5 skompresowane dane binarne w postaci zdjęć, nie są importowane z systemu ERP do Comarch e-Sklep.

Od wersji 2019.5 wprowadzone zostały zmiany w mechanizmie synchronizacji wpływające na szybsze przetwarzanie pliku XML po stronie e-Sklepu. Import oferty (towary, grupy towarów, atrybuty, zdjęcia) oraz import kontrahentów odbywa się teraz w krótszym czasie.

Od wersji 2020.1 została wprowadzona dodatkowa kontrola podczas wykonywania synchronizacji z systemu ERP do e-Sklepu. Obecnie jeżeli podczas synchronizacji wystąpią nieoczekiwane zdarzenia w zakresie:

   • braku nazwy towaru,
   • braku ustawienia dostępności towaru,
   • nieprawidłowej grupy domyślnej towaru.

W Panelu administracyjnym w menu: Ustawienia/ Dziennik zdarzeń pojawi się odpowiedni komunikat informujący o konkretnym zdarzeniu.

Proces synchronizacji odbywa się:

   • Ręcznie – uruchamia się go wtedy w oknie: Lista oddziałów Comarch e-Sklep , dostępnej z poziomu modułu: Administrator oddziałów (Comarch ERP XL)
   • Automatycznie – za pośrednictwem programu do synchronizacji ERP Synchro

Warunkiem poprawnego wykonania synchronizacji  jest wygenerowanie certyfikatu zabezpieczającego wymianę między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep . Certyfikat taki jest generowany w Kroku 4 Kreatora Comarch e-Sklep .

Wskazówka
Od wersji 2020.2 Comarch ERP XL podczas synchronizacji do e-Sklepu wysyłane są stany magazynowe towarów (stany magazynowe prezentowane na liście towarów w kolumnie Magazyn). 

Synchronizacja uruchamiana ręcznie

Aby uruchomić ręcznie proces synchronizacji, należy:

   • z poziomu Administratora Oddziałów otworzyć okno: Lista oddziałów (za pomocą przycisku znajdującego się na pasku narzędzi modułu
   • w otworzonym oknie wybrać typ oddziału: Comarch e-Sklep. Zostaną wówczas wyświetlone oddziały e-Sklep

lista-oddzialow-2

Po wyświetleniu listy oddziałów, należy wskazać e-Sklep , z którym ma się odbyć synchronizacja i nacisnąć przycisk: przycisk-piorun [Synchronizacja informacji z oddziałem]. Spowoduje to wyświetlenie okna z parametrami wymiany:

W oknie należy określić zakres i rodzaj eksportu/importu danych. Domyślne ustawienia w/w okna pobierane są z definicji oddziału.

Na oknie Wymiana danych z oddziałem istnieje parametr: Eksport cen, który odpowiada za synchronizację cen przypisanych do danego towaru z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep.

                                              Eksport cen

Parametr ten odpowiada za aktualizację cen nadanych w polach Cena aktualna oraz Cena poprzednia.

Zaznaczenie parametru spowoduje odznaczenie pozostałych parametrów dotyczących eksportu: Eksport cennika, Eksport grup oraz Eksport stanów magazynowych.

Zaznaczenie jednego z pozostałych parametrów dotyczących eksportu: Eksport cennika, Eksport grup, Eksport stanów magazynowych spowoduje odznaczenie parametru Eksport cen.

W przypadku pierwszej synchronizacji parametr Eksport cen jest odznaczony i wyszarzony.

Nie ulega zmianie synchronizacja cen towarów przy eksporcie cennika.

Ze względu na zakres wymianych danych rozróżniamy dwa typy wykonywanych synchronizacji z e-Sklepem:

 • Synchronizacja pełna – w wyniku wymiany danych będą wysyłane wszystkie informacje niezbędne w procesie tworzenia danego obszaru e-Sklepu
Konfiguracja pełnej synchronizacji
Wskazówka
Nie zaleca się częstego wysyłania pełnych synchronizacji, ponieważ może to oprócz wydłużonego czasu realizacji skutkować także nałożeniem limitu na synchronizację i jej spowolnienia.
 • Synchronizacja różnicowa – polega na wysyłaniu jedynie tych informacji, które uległy zmianie. Przykładowo w przypadku zmiany opisu i ceny jednego z towarów w sklepie, nie ma sensu wysyłania całego asortymentu. Wystarczy przesłanie jednego towaru.

Konfiguracja różnicowej synchronizacji

Synchronizacja automatyczna

Automatyczna synchronizacja danych polega na automatycznej wymianie danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep . Wymiana ta polega na eksporcie i imporcie danych, zgodnie z ustawieniami konfiguracyjnymi Comarch e-Sklep zdefiniowanymi podczas jego kreacji lub edycji zarejestrowanego sklepu.

Synchronizacja automatyczna uruchamiana jest na serwerze, na którym zainstalowany jest Comarch ERP XL. Plik instalacyjny powinien znajdować się w katalogu, w którym został zainstalowany Comarch ERP XL.

Aby uruchomić synchronizację automatyczną, należy:

   • uruchomić plik: CDNSynchro.Exe, znajdujący się w katalogu (na komputerze), w którym jest zainstalowany Comarch ERP XL
   • zostanie wyświetlone okno, w którym należy wskazać bazę Comarch ERP XL, dla której zostanie wykonana synchronizacja. Po wybraniu bazy, należy nacisnąć przycisk: przycisk-wybierz [Zatwierdź].
   • następnie zostanie wyświetlone okno: Rejestracja operatora, w którym należy wskazać operatora mającego uprawnienia do korzystania z modułów: Administrator oddziałów i Zamówienia, który uruchomi automat synchronizacji. Po wskazaniu operatora należy nacisnąć przycisk: przycisk-wybierz [Zatwierdź].

Synchronizacja zostanie uruchomiona. Funkcjonowanie automatu będzie widoczne w tzw. „tray’u” paska narzędzi systemu operacyjnego. Automat będzie dostępny pod ikoną: ikona-automatu.

Funkcje automatu dostępne są z menu rozwijanego spod prawego klawisza myszy (menu rozwijane jest prawym klawiszem myszy po ustawieniu kursora na ikonie:

menu-automatu

Po wybraniu opcji: Konfiguracja wyświetlane jest okno, w którym można dokonać modyfikacji częstotliwości oraz godzin w których synchronizacja ma być wykonywana:

konfiguracja-automatu

Częstotliwość określa się w polach:

Godziny synchronizacji: Od/Do – w polach ustawia się zakres godzin, w jakich aktywna ma być automatyczna synchronizacja.

Częstotliwość – w polu określa się częstotliwość, z jaką wykonywana będzie automatyczna synchronizacja.

Po zatwierdzeniu zmian należy zapisać dane przyciskiem. Wprowadzone zmiany zostaną uaktywnione po ponownych uruchomieniu aplikacji.

Na czas synchronizacji ikonka w Tray’u przyjmuje postać image71 oraz wyświetlany jest komunikat:

komunikat-automatu

Uwaga
Należy pamiętać, że zakończenie pracy serwera, na którym uruchomiony jest automat synchronizacji spowoduje przerwanie pracy automatu.

Czy ten artykuł był pomocny?