Współpraca z Comarch ERP XL

Funkcjonalność Comarch e-Sklep

Comarch e-Sklep powstał w celu zaspokojenia potrzeb rynkowych przedsiębiorstw w zakresie sprzedaży on-line. Comarch e-Sklep dedykowany jest dla firm, które chcą poszerzyć możliwości dotarcia do klientów poprzez oferowanie swoich towarów w ogólnodostępnym sklepie internetowym.

Współpraca Comarch ERP XL z Comarch e-Sklep polega na:

   • Eksporcie do Comarch e-Sklep danych o towarach oraz grupach towarów
   • Imporcie danych o nowych kontrahentach zapisanych w Comarch e-Sklep
   • Imporcie zamówień złożonych w Comarch e-Sklep

Właściciel sklepu wykorzystuje do swojej pracy tylko jeden program: Comarch ERP XL. Comarch e-Sklep w tym podejściu jest wyłącznie narzędziem umożliwiającym prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem Internetu.

Udostępniona funkcjonalność jest znakomitym i nowoczesnym narzędziem do prowadzenia sprzedaży przez sieć WWW, a wewnętrzne mechanizmy konfiguracji i możliwość samodzielnego kreowania kształtu witryny dają możliwości pełnego dostosowania e Sklepu do potrzeb Użytkownika.

Za pośrednictwem Comarch e-Sklep , Użytkownik może wystawiać swoje towary na aukcje, publikowane na portalach aukcyjnych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Wymagania systemowe

Współpraca Comarch ERP XL z Comarch e-Sklep wymaga środowiska NET Framework 2.0, dodatku Microsoft Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime  oraz komponentu SQLXML.

Kreacja Comarch e-Sklep w Comarch ERP XL

Uruchomienie kreatora Comarch e-Sklep

Kreacja Comarch e-Sklep uruchamiana jest z poziomu modułu systemu Comarch ERP XL: Administrator oddziałów.

Aby uruchomić kreację Comarch e-Sklep , należy:

wybrać z menu głównego modułu: Administrator oddziałów, funkcję: Oddziały lub uruchomić plik: CDNPCO.EXE , a następnie, z rozwiniętego menu, opcję: Kreator nowego oddziału Comarch e-Sklep lub wybrać z menu rozwijanego przyciskiem znajdującym się obok ikony: button1, funkcję: Dodaj nowy Comarch e-Sklep.

Po wybraniu funkcji Kreator nowego oddziału Comarch e-Sklep/Dodaj Comarch e-Sklep, zostanie otworzone okno: Dołączenie oddziału Comarch e-Sklep do programu Comarch ERP XL. W oknie należy nacisnąć przycisk: dalej [Dalej]. Kreator Comarch e-Sklep zostanie uruchomiony. Kreator składa się z kilku kroków, w których należy wykonać czynności opisane w kolejnych rozdziałach.

 

Uruchomiony kreator Comarch e-Sklep

 

Kreator Comarch e-Sklep , Krok 1

Na krok 1 kreatora składa się określenie parametrów związanych z eksportem do Comarch e-Sklep z Comarch ERP XL.

Eksport cennika – po zaznaczeniu opcji możliwe będzie określenie rodzaju eksport cennika  oraz wskazanie rodzaju ceny aktualnej i poprzedniej.

Rodzaj eksportu:

   • Pełny – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane wszystkie informacje o zarejestrowanych cenach
   • Różnicowy – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane informacje tylko o cenach, które zostały zmodyfikowane/dodane pomiędzy kolejnymi okresami synchronizacji.

eksport-z-grupy – w polu następuje wskazanie grupy towarowej w Comarch ERP XL, z której zostaną wyeksportowane towary do Comarch e-Sklep. Aby towary zostały wyeksportowane do Comarch e-Sklep, konieczne jest zaznaczenie na ich kartach parametru: Dostępny w e-Sklep (okno: Karta towaru, zakładka: Aplikacje). Parametr ten może zostać zaznaczony na grupie towarów (okno: Wzorzec towaru, zakładka: Aplikacje) – wtedy po aktualizacji wzorca grupy, parametr zostanie zaznaczony na wszystkich towary należących do tej grupy. Aby grupa została wyeksportowana musi posiadać podgrupy.

Cena aktualna – rodzaj ceny, która będzie wyświetlana w e-Sklepie, jako cena aktualna czyli taka z jaką będzie sprzedawany towar. Rodzaj ceny wybierany jest spośród rodzajów zdefiniowanych dla grup towarów w Comarch ERP XL (okno: Wzorzec towaru – Grupa główna). Jeśli cena aktualna będzie inna niż cena poprzednia, wtedy przy opisie towaru zostaną wyświetlone dwie ceny: aktualna oraz poprzednia (wyświetlona jako cena przekreślona). W ten sposób wyświetlone są zniżki dla towarów wystawionych w Comarch e-Sklep.

Cena poprzednia – w tym polu można wskazać cenę inną niż cena aktualna. Cena ta zostanie wyświetlona z przekreśleniem (jako cena nieaktualna).

Eksport stanów magazynowych – parametr odpowiada za to, czy do sklepu będą eksportowane stany magazynowe jeżeli jest on wskazany, czy też nie, jeżeli pozostanie on niewskazany. Parametr jest dostępny do edycji również po zakończeniu kreowania oddziału e-Sklep.

Eksport grup – w tej części określa się rodzaj eksportu grup towarowych do Comarch e-Sklep z Comarch ERP XL.

   • Pełny – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane wszystkie informacje o zarejestrowanych grupach towarowych
   • Różnicowy – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane informacje tylko o grupach towarowych, które zostały zmodyfikowane/dodane pomiędzy kolejnymi okresami synchronizacji.

Eksport kontrahentów – parametr decydujący o tym, czy do Comarch ERP E-Sklep wysyłane są dane o kontrahentach założonych w Comarch ERP XL. Eksportowani kontrahenci powinni mieć zaznaczony parametr „Dostępny w Comarch e-Sklep”. Kontrahenci, którzy od czasu ostatniej modyfikacji nie mieli aktualizowanej karty (w dowolnym zakresie), mimo zaznaczonego parametru „Dostępny w Comarch e-Sklep” – nie będą wysyłani podczas eksportu kontrahentów.

Po określeniu parametrów w Kroku 1, należy nacisnąć przycisk: dalej [Dalej], aby przejść do Kroku 2.

Kreator Comarch ERP XL, Krok 2

W Kroku 2 określa się parametry związane z importem danych z Comarch e-Sklep do Comarch ERP XL. Import ten wykonywany jest w trakcie synchronizacji.

Import kontrahentów – po naciśnięciu przycisku: ustaw-grupe-kontrahentow , wskazuje się grupę kontrahentów, do której mają zostać zaimportowani kontrahenci zarejestrowani w Comarch ERP XL. Jest to pole wymagane, dla którego wartością domyślna jest: Grupa główna

Import zamówień – w tej części określa się parametry dotyczące zamówień importowanych do Comarch ERP XL z Comarch e-Sklep:

   • usluga-na-koszt-przesylki – po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona lista towarów, z której należy wybrać towar – usługę (kartę towaru, z zaznaczonym na zakładce: Ogólne, parametrem: Usługa). Usługa ta będzie traktowana jako dodatkowa pozycja na importowanym do Comarch ERP XL zamówieniu, która będzie traktowana jako koszt przesyłki. Jej wartość będzie zależała od sposobu dostawy, wybranego przez klienta podczas zawierania transakcji przez e-Sklep oraz wybranego sposobu płatności. Jest to pole wymagane, po wypełnieniu którego użytkownik może przejść do kolejnego kroku kreacji e-Sklepu.
   • Automatyczne potwierdzanie zamówień – przy zaznaczonym parametrze, zamówienia zaimportowane do Comarch ERP XL będą miały automatycznie status: Potwierdzone. Ustawieniem domyślnym jest odznaczony parametr.

Po określeniu parametrów importu, należy nacisnąć przycisk: dalej [Dalej], aby przejść do kolejnego kroku kreatora.

Kreator Comarch e-Sklep , Krok 3

W Kroku 3, następuje wskazanie centrum struktury firmy, powiązanego z Comarch e-Sklep. Wybór centrum następuje po naciśnięciu przycisku: dodaj-centrum [Dodaj centrum]. Zostanie otworzone okno: Struktura firmy, w którym należy wskazać odpowiednie centrum. Wybrane centrum nie może być centrum oddziałowym i nie można do niego powiązać więcej niż 1 sklepu. W centrum określa się magazyny oraz definicje dokumentów wykorzystywanych w Comarch e-Sklep.
W centrum określa się wykorzystywane w Comarch e-Sklep,  mi.in.:

   • Magazyny : Edycja struktury firmy -> Zakładka: Magazyny
   • Serie dla dokumentów: Edycja struktury firmy -> Zakładka: Serie

Kreator krok 3

Po wybraniu centrum, należy nacisnąć przycisk: dalej [Dalej], aby przejść do następnego kroku kreatora.

Kreator Comarch e-Sklep , Krok 4

W Kroku 4 definiuje się serwer wymiany, za pośrednictwem którego odbywa się komunikacja z Comarch e-Sklep. Nazwę tego serwera Klient otrzymuje w osobnym e-mailu po złożeniu zapotrzebowania na Comarch e-Sklep. Otrzymaną nazwę serwera należy przekopiować w pole: Adres serwera wymiany

kreator-krok4

Przycisk: wygeneruj-klucz-wymiany , służy wygenerowaniu klucza wymiany zabezpieczającego wymianę danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep. Jego wygenerowanie jest niezbędne, aby możliwa była synchronizacja między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno: Generowanie klucza wymiany.

generowanie-klucza-wymiany

W oknie należy wskazać nazwę firmy, sklepu oraz (w polu: Hasło) PIN. Dane te, Klient otrzymuje w osobnym e-mailu po złożeniu zapotrzebowania na Comarch e-Sklep. Można je również uzyskać z panelu administracyjego e-Sklepu. W tym celu przejdź do obszaru Mój profil/ Moje sklepy/ wybierz sklep, w sekcji Dane do synchronizacji znajdują się adres serwera wymiany oraz dane do wygenerowania klucza wymiany.

Zalecane jest, aby w oknie zmienić hasło na silniejsze – składające się z co najmniej 6 znaków. Jeżeli hasło nie zostanie zmienione, Klient zostanie poproszony o jego zmianę po naciśnięciu przycisku: przycisk-piorun.

Po wprowadzeniu odpowiednich danych, należy nacisnąć przycisk: przycisk-piorun . Przy poprawnym wprowadzeniu danych zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym wygenerowaniu klucza.

Naciśnięcie przycisku: dalej [Dalej] kończy proces kreowania Comarch e-Sklep. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno, w którym pojawi się komunikat o pomyślnym zakończeniu kreowaniu Comarch e-Sklep.

kreator-koniec

Modyfikacja konfiguracji Comarch e-Sklep

 

Podczas kreowania Comarch e-Sklep, określa się parametry wymiany danych między Comarch ERP XL a Comarch e-Sklep. Ustawienia skonfigurowane w kreatorze Comarch e-Sklep można sprawdzić/zmodyfikować z poziomu modułu: Administrator oddziałów.

Aby wykonać modyfikację ustawień konfiguracyjnych Comarch e-Sklep, należy:

   • W module: Administrator oddziałów, nacisnąć na pasku narzędzi, przycisk: button1 [Lista oddziałów] (listę oddziałów można również tworzyć po wybraniu funkcji: Lista oddziałów, z menu: Oddziały). Zostanie otworzone okno: Lista oddziałów.
   • Aby wyświetlone zostały oddziały Comarch e-Sklep, należy w oknie: Lista oddziałów, w polu: Typ oddziału, wybrać Comarch e-Sklep.

lista-oddzialow

   • Po wyświetleniu na liście dostępnych e-Sklep, należy zaznaczyć e-Sklep, dla którego mają zostać zmienione dane i nacisnąć przycisk: przycisk-podglad [Karta oddziału].
   • Zostanie wyświetlone okno: Konfiguracja Comarch e-Sklep.
   • W oknie znajdują się parametry opisane w rozdziale: Konfiguracja Comarch e-Sklep

 

Konfiguracja Comarch e-Sklep

W oknie: Konfiguracja Comarch e-Sklep, znajdują się dane, których wartości ustala się podczas kreacji Comarch e-Sklep. Niektóre z danych mogą zostać zmodyfikowane.

Konfiguracja Comarch e-Sklep , zakładka: Ogólne

Na zakładce znajdują się pola i funkcje:

ID e-Sklep u – numer ID e-Sklep – nadawany automatycznie podczas jego kreacji.

Centrum – Oddział struktury firmy, który został przypisany do e-Sklep. Po naciśnięciu przycisku: centrum , zostanie wyświetlone do podglądu okno tego centrum. Z poziomu okna nie można zmienić centrum, jak również jego parametrów .

Ostatnia synchronizacja – w polu, automatycznie wprowadzana jest data ostatniej synchronizacji w formacie: rrrr-mm-dd  gg:mm:ss.

Synchronizacja automatyczna – po zaznaczeniu parametru, synchronizacja danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będzie wykonywana automatycznie, o ile został uruchomiony automat synchronizacji. Więcej informacji o synchronizacji automatycznej znajduje się w rozdziale: 3.3 Synchronizacja automatyczna.

Adres serwera – w polu wskazuje się adres serwera wymiany danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep.

wygeneruj-klucz-wymiany-aktywny – funkcja umożliwia wygenerowanie klucza zabezpieczającego wymianę danych między Comarch ERP XL a Comarch e-Sklep.

 

Współpraca z wszystko.pl- parametr umożliwia współpracę z Wszystko.pl

Adres serwera wymiany – należy podać adres serwera wymiany, w przypadku wszystko.pl zawsze będzie to https://api.imall24.pl/service.asmx

ID – identyfikator klienta Comarch, który jest jednocześnie loginem do wszystko.pl

Hasło – PIN klienta Comarch, który będzie pierwszym hasłem do wszystko.pl

konfiguracja-comarch-e-sklep

Konfiguracja Comarch e-Sklep , zakładka: Eksport

Na zakładce określone są parametry konfigurujące eksport danych z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep. Są to te same dane, które ustala się w Kroku 1 Kreatora e-Sklep. Dane te podlegają pełnej edycji.

Z poziomu tego okna można dodatkowo określić parametr Uwzględniaj rezerwacje dostępny po wybraniu parametru Eksport stanów magazynowych:

konfiguracja-eksport

Konfiguracja Comarch e-Sklep , zakładka: Import

Na zakładce określone są parametry konfigurujące import danych z Comarch e-Sklep do Comarch ERP XL. Są to te same dane, które ustala się w Kroku 2 Kreatora e-Sklep. Dane te podlegają pełnej edycji.

Konfiguracja Comarch e-Sklep , zakładka: Parametry

Z poziomu zakładki istnieje możliwość mapowania form płatności z e-Sklep na formy dostępne w systemie, należy określić, która forma płatności z Comarch ERP XL jest odpowiednikiem danej formy płatności w e-Sklep poprzez jej wybór z listy rozwijanej dostępnej w polach kolumny: Nazwa ERP XL.

Przy dodawaniu zamówienia wystawionego w e-Sklep , w systemie ERP XL na dokument pobierana jest forma płatności powiązana z formą wybraną na zamówieniu w sklepie internetowym.

Konfiguracja - parametry

Konfiguracja Comarch e-Sklep , zakładka: Waluty

Na zakładce Waluty określana jest waluta domyślna dla e-Sklep, w której prezentowane będą ceny towarów. Dodatkowo można zdefiniować, które waluty, oprócz domyślnej będą wysyłane do e-Sklep, przez dodanie takiej waluty do tabeli z kursami. Dla każdej waluty można określić kurs, który wysyłany będzie do e-Sklep i po którym przeliczane będą wartości w tym sklepie, gdy klient zmieni walutę.

Kursy walut można określać ręcznie lub pobierać je z tabeli kursów dostępnej w Comarch ERP XL – opcja dostępna po zaznaczeniu parametru: Kurs z tabeli kursów oraz wyborze odpowiedniego typu kursu. Przechowywane są również archiwalne wartości kursów wysłanych do e-Sklep, widoczne po wybraniu opcji przycisk-archiwum [Pokazuj archiwalne].

Do e-Sklep wysyłane są waluty wybrane na tej zakładce oraz zdefiniowane dla nich kursy. Ceny dla towarów wysyłane są zawsze w walucie domyślnej, a jeśli zdefiniowane są w innej walucie, następuje przeliczenie po kursie zdefiniowanym dla e-Sklep w tej walucie.

konfiguracja-waluty

Eksport kontrahentów do Comarch e-Sklep

Na wzorcu kontrahenta znajduje się parametr określający, czy dany kontrahent ma być wysyłany do Comarch e-Sklep podczas eksportu danych z Comarch ERP XL.

Wzorzec kontrahenta nie podlega jednak synchronizacji, opcja służy jedynie jako możliwość wskazania nowego ustawienia dla nowych kontrahentów i masowej aktualizacji istniejących kart kontrahentów.

wzorzec-kontrahenta

W celu wyeksportowania kontrahentów do Comarch e-Sklep należy:

   • w parametrach wymiany wybrać opcję Eksport kontrahentów
   • na karcie kontrahenta zaznaczyć opcję „Dostępny w e-Sklep” (karta kontrahenta, zakładka Aplikacje),

Synchronizacji nie podlegają kontrahenci, którzy mają zaznaczoną opcję „Dostępność w e-Sklep” i zostali już weksportowani oraz gdy od ostatniej synchronizacji nie było zmian na karcie kontrahenta.

karta-kontrahenta-aplikacje

Opis asortymentu

Opis asortymentu za pomocą załączników

Towary mogą być wyświetlane w Comarch e-Sklep razem z obrazami (fotografie, grafiki itp.), przedstawiającymi ich wygląd, stan itd., oraz dowolnymi plikami (.PDF, .doc, .txt itd.) przedstawiającymi ich dokumentację techniczną. Wyświetlanie obrazów oraz plików dla towaru w e-Sklep można uzyskać poprzez przypisanie odpowiedniego Załącznika z zaznaczoną opcją dostępności w e-Sklepie

Aby przypisać obraz (plik graficzny w formacie np. JPG) do towaru jako Załącznik należy w pierwszej kolejności zaimportować do systemu ERP odpowiedni plik w formacie Załącznika.

Ewidencja Załączników prowadzona jest w oknie: Lista Załączników dostępną m.in. w module: Administrator (Comarch ERP XL).

lista-zalacznikow

Aby wprowadzić nowy Załącznik typu obraz na listę, należy:

   • z poziomu modułu: Administrator, otworzyć okno: Lista załączników (funkcja: Załączniki, wybierana z menu: Narzędzia)
   • w oknie: Lista załączników, nacisnąć przycisk:przycisk-dodaj [Nowy]
   • w otworzonym oknie: Załącznik należy w polu: Typ, wskazać typ Załącznika – Obraz.
   • Następnie należy nacisnąć przycisk: przycisk-import[Import z pliku]. Po jego naciśnięciu zostanie otworzone okno: Import pliku do bazy danych, w którym należy wskazać plik, jaki ma zostać zaimportowany (np. fotografię towaru w formacie JPG) i nacisnąć przycisk:otworz . Wybrany plik zostanie zaimportowany.

Wraz z plikiem w oknie Załącznika zostanie wprowadzona nazwa pliku, jednak może ona ulec zmianie przez operatora. Dla Załącznika należy wskazać również jej kod.

 

Aby załącznik był widoczny w aplikacji Comarch e-Sklep należy zaznaczyć parametr dostępności w aplikacji: e-Sklep.

 

Po wprowadzeniu wymienionych danych można je zapisać, naciskając przycisk: przycisk-zapisz [Zapisz zmiany]

definicja-zalacznika

Jako zdjęcie główne towaru do e-Sklepu wysyłane jest zawsze pierwsze zdjęcie na liście załączników. Pozostałe zdjęcia są wysyłane jako dodatkowe.

lista-zalacznikow-2

Wskazówka
Od wersji 2019.5 skompresowane dane binarne w postaci zdjęć, nie są importowane z systemu ERP do Comarch e-Sklep.  Od wersji 2020.1 zostaną usunięte wszystkie spakowane zdjęcia z bazy sklepu.

Cechy towaru

We współpracy Comarch ERP XL  oraz Comarch e-Sklep  dostępna jest funkcjonalność wysyłania cech towaru. Klasę cech definiujemy z poziomu modułu Sprzedaż:

modul-sprzedaz-cechy

Po zdefiniowaniu klasy cechy, na wartościach z zakresu danej klasy należy zaznaczyć check dostępności w e-Sklepie:

cechy

Klasę cech należy wybrać z poziomu wzorca towaru oraz na towarach:

wzorzec-towaru

Teraz należy przyjąć na magazyn (udostępniony w e-Sklepie) zasoby o poszczególnych wartościach cech i dokonać synchronizacji do e-Sklepu (z uwzględnieniem parametru Eksport stanów magazynowych). Wówczas po stronie e-Sklepu, po wejściu w szczegóły towaru pojawi się okno z cechami do wyboru.

Atrybuty (filtr listy produktów)

Aplikacja Comarch e-Sklep umożliwia ustawienie filtra listy produktów w obrębie określonych grup towarowych wysyłanych do e-Sklepu. Aby taki filtr był możliwy do ustawienia po stronie Comarch ERP e-Sklep, w systemie Comarch ERP XL należy wykonać poniższe czynności:

   1. Zdefiniować odpowiednią klasę atrybutów. Klasa musi być typu lista wielowartościowa. Należy zaznaczyć check dostępności w e-Sklepie zgodnie z poniższym zrzutem:
    klasa-atrybutu
   2. Klasę należy przypiąć do obiektów Towar oraz Grupy towarowe:
    obiekty-klasy-atrybutu
   3. Należy zdefiniować wartości atrybutu dla klasy:
    wartosci-atrybutu
   4. Tak zdefiniowaną klasę należy przypiąć na grupie towarowej w obrębie której ma zostać zdefiniowany filtr. Wartość atrybutu musi pozostać jako pusta:
    pusta-wartosc
   5. Na towarach z kolei należy przypiąć klasę z dokładnie jedną wartością:
    klasa-na-towarach
   6. Tak zdefiniowany filtr pojawi się po stronie e-Sklepu.
Uwaga
Podczas tworzenia towarów złożonych należy pamiętać, aby atrybut grupujący miał zaznaczoną opcję wielowartościowy.

Dostępność towarów

Istnieje możliwość określenia dostępności towarów synchronizowanych do Comarch e-Sklep .

Na karcie towaru zakładce Aplikacje należy wskazać statusu towaru oraz określić jego dostępność.

W przypadku statusu istnieje możliwość wskazania następujących opcji:

   • Zapowiedź
   • Dostępny
   • Dostępny na zamówienie
   • Niedostępny

W przypadku wskazania statusu: Dostępny istnieje dodatkowo możliwość określenia dostępności spośród opcji:

   • Nieokreślona
   • Towar dostępny od ręki
   • Towar dostępny do 24h
   • Towar dostępny do 48h
   • Od 3 do 5 dni
   • Do 7 dni
   • Do 14 dni
   • Powyżej 14 dni

status-dostepnosci

Po wskazaniu odpowiedniej opcji na karcie towaru należy wykonać synchronizacje z Comarch ERP XL. W aplikacji zostanie wyświetlona informacja odnośnie Dostępności towaru jaka została określona w systemie Comarch ERP XL.

Eksport cen

Na oknie Wymiana danych z oddziałem istnieje parametr: Eksport cen, który odpowiada za synchronizację cen przypisanych do danego towaru z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep.

eksport-cen

Zaznaczenie parametru spowoduje odznaczenie pozostałych parametrów dotyczących eksportu: Eksport cennika, Eksport grup oraz Eksport stanów magazynowych.

Zaznaczenie jednego z pozostałych parametrów dotyczących eksportu: Eksport cennika, Eksport grup, Eksport stanów magazynowych spowoduje odznaczenie parametru Eksport cen.

W przypadku pierwszej synchronizacji parametr Eksport cen jest odznaczony i wyszarzony.

Nie ulega zmianie synchronizacja cen towarów przy eksporcie cennika.

Eksport pomocniczych jednostek miar towarów

Do Comarch e-Sklep mogą zostać wyeksportowane jednostki pomocnicze dla określonego towaru. Jednostki pomocnicze można wprowadzić na karcie towaru w zakładce „Jednostki i kody”.

Na definicji jednostki pomocniczej towaru znajduje się parametr Dostępność w aplikacji, który odpowiada za możliwość eksportu jednostek pomocniczych z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep. Aby skonfigurowana jednostka towaru została przesłana do Comarch e-Sklep należy zaznaczyć parametr e-Sklep.

jednostki-pomocnicze

Istnieje możliwość zaznaczenia parametru Dostępny w e-Sklep dla wielu jednostek miar towarów.

Jeśli towar ma dwie jednostki pomocnicze, to parametr można zaznaczyć dla obu jednostek.

Domyślność (parametr Domyślna) jednostki dostępnej w Comarch e-Sklep – zaznaczenie go na wybranej jednostce powoduje odznaczenie na innej, która miała wcześniej zaznaczony ten parametr. W przypadku kiedy na żadnej z jednostek pomocniczych nie ma zaznaczonego parametru Domyślna dla e-Sklep, jako jednostka domyślna traktowana jest jednostka podstawowa towaru.

Po dodaniu jednostki pomocniczej dla danego towaru, wyeksportowaniu danych następnie przejściu na Szczegóły produktu w Comarch e-Sklep będzie dostępna lista z wyborem wszystkich jednostek razem ze zdefiniowanym wcześniej przelicznikiem.

Udostępnienie wydruku faktury/ faktury proforma

Od wersji 7.0 Comarch e-Sklep umożliwiony jest wgląd do faktury proformy. Jako załącznik do złożonego zamówienia można udostępnić wydruk faktury lub/i proformy, w szczególności mogą się tam pojawić oba wydruki.

Do Comarch e-Sklep wysyłane są załączniki w formacie PDF, oznaczone parametrem dostępności w e-Sklep i przypisane do dokumentu Zamówienia sprzedaży zsynchronizowanym z e-Sklep.

Na definicji załącznika istnieje parametr pozwalający na rozróżnienie czy załącznik stanowi wydruk faktury czy proformy.

wydruk-faktury

Po wykonaniu synchronizacji do e-Sklep z poziomu Szczegółów zamówienia będzie możliwość wyświetlenia Faktury sprzedaży realizującej zamówienie w systemie lub Faktury proforma.

Jeden towar w wielu grupach towarowych

Towary importowane z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep znajdują się w grupach towarowych. Grupy te są podstawą do grupowania towarów również w Comarch e-Sklep – będą on wyświetlane jako osobne kategorie towarów, w której będą wyświetlane konkretne towary.

Jeden towar może być wyświetlany w kilku grupach towarowych po stronie e-Sklepu; w tym celu należy umieścić towar we wszystkich tych grupach po stronie Comarch ERP XL:

   • otworzyć okno: Karta towaru (z poziomu okna: Towary, wyświetlanym z poziomu modułu: Administrator oddziałów) towaru, który ma zostać umieszczony w kolejnej grupie towarowej, a następnie wybrać zakładkę: Grupy
   • na zakładce nacisnąć przycisk: dodaj-centrum[Dodaj do grupy]. Zostanie otworzone okno: Grupy towarów.
   • W oknie: Grupy towarów, wybrać grupę, do której ma zostać przypisany towar i zatwierdzić wybór przyciskiem:przycisk-wybierz [Wybierz].
   • Po zatwierdzeniu wyboru grupy, towar będzie należał zarówno do poprzedniej grupy towarowej jak i nowo wybranej. Grupy, do których będzie należał zostaną wyświetlone na zakładce: Grupy.

towar-do-dwoch-grup

Obsługa towarów podobnych lub akcesoriów dla towaru

Dla każdego towaru obsługiwanego w e-Sklepie istnieje możliwość zdefiniowania Towarów podobnych lub Akcesoriów, które są prezentowane w Szczegółach towaru. .

Aby Towary podobne były dostępne w e-Sklepie współpracującym z Comarch ERP XL najpierw należy je zdefiniować w systemie ERP na zakładce: Zamienniki Karty towaru. Produkty będące Towarami podobnymi lub Akcesoriami muszą dodatkowo spełniać warunki: być dostępne w e-Sklep (zakładka: Aplikacje Karty towaru) i należeć do grupy towarowej eksportowanej do e-Sklep (zakładka: Grupy Karty towaru). Dodatkowo dla tych produktów powinno zostać dodane zdjęcie na zakładce Załączniki lub na zakładce: Atrybuty. Zakładka: Zamienniki składa się z zakładek: Zamienniki i Komplety. Na zakładce Zamienniki / Zamienniki Karty towaru są definiowane Towary podobne dla produktu, natomiast na zakładce: Zamienniki / Komplety są definiowane Akcesoria dostępne w e-Sklepie.

Aby w Comarch ERP XL dodać zamiennik dostępny potem dla e-Sklep jako Towar podobny, należy:

   • Na zakładce Zamienniki / Zamienniki Karty towaru dodać nowy element wybierając przycisk przycisk-dodaj [Dodaj] , co spowoduje otwarcie okna: Edycja zamiennika; Należy pamiętać, aby element ten był dostępny dla odpowiedniego centrum i dla aplikacji e-Sklep
   • W oknie: Edycja zamiennika należy wypełnić na zakładce: Ogólne wymagane pole: Kod oraz określić standardowy rodzaj zamiennika, tj.: Jednostronny, Obustronny, Równoważny wszystkim, a ponadto dla zamiennika Jednostronnego lun Obustronnego ilości, Rodzaj dokumentów i na zakładce: Miejsca w strukturze firmy wskazać odpowiednie centrum lub centra
   • Zapisać wprowadzone dane przyciskiem przycisk-zapisz [Zapisz]

zamiennik-na-karcie-towaru

Aby w Comarch ERP XL dodać komplet dostępny potem dla e-Sklep jako Akcesoria, należy:

   • Na zakładce Zamienniki / Komplety Karty towaru dodać nowy element wybierając przycisk przycisk-dodaj [Dodaj] , co spowoduje otwarcie listy towarów; Należy pamiętać, aby wskazany towar był dostępny dla odpowiedniego centrum i dla aplikacji e-Sklep
   • Z listy towarów należy wybrać towar lub towary mające być akcesoriami dobranymi do towaru
   • Dodatkowo na liście kompletów w kolumnie: Ile można zmodyfikować ilości akcesoriów

komplet-na-karcie-towaru

Wprowadzone zmiany w systemie należy zsynchronizować z oddziałem e-Sklepu. Po przesłaniu danych do e-Sklep i otwarciu karty produktu z tak zdefiniowanymi Towarami podobnymi i Akcesoriami, będą one dostępne na karcie produktu.

Indywidualny koszt dostawy

Jeżeli towar posiada zaznaczony parametr: Indywidualny koszt dostawy na karcie towaru, zakładce Aplikacje wówczas koszt dostawy zostanie ustalany przez obsługę sklepu po wprowadzeniu zamówienia przez Klienta. Ustalony koszt dostawy wymaga akceptacji klienta, po której następuje proces realizacji zamówienia w sklepie.

indywidualny-koszt-dostawy

Promocje

Z Comarch ERP XL do e-Sklep można synchronizować promocje typu:

   • KNT (upust globalny kontrahenta definiowany na jego karcie na zakładce  Handlowe)
   • KNU (upust dla kontrahenta definiowany na jego karcie na zakładce Upusty)
   • PRM (promocja dla towaru definiowana z poziomu listy promocji)
   • WTR (promocja od wartości definiowana z poziomu listy promocji nagłówka)

Aby promocja została wysłana do e-Sklepu musi:

   • zostać oznaczona dla dokumentów wszystkich bądź rozchodowych
   • być potwierdzona
   • być określona na grupie zawierającej wyłącznie towary eksportowane do e-Sklepu

Więcej informacji o rabatach wysyłanych z Comarch ERP XL w artykule.

Synchronizacja Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep

Sposoby synchronizacji

Synchronizacja Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep polega na wymianie danych:

   • eksport z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep informacji o towarach, grupach towarów, cennikach, zdjęciach dla atrybutu
   • import z Comarch e-Sklep do Comarch ERP XL informacji o kontrahentach zarejestrowanych w Comarch e-Sklep oraz złożonych zamówień.

Od wersji 2019.5 skompresowane dane binarne w postaci zdjęć, nie są importowane z systemu ERP do Comarch e-Sklep.

Od wersji 2019.5 wprowadzone zostały zmiany w mechanizmie synchronizacji wpływające na szybsze przetwarzanie pliku XML po stronie e-Sklepu. Import oferty (towary, grupy towarów, atrybuty, zdjęcia) oraz import kontrahentów odbywa się teraz w krótszym czasie.

Od wersji 2020.1 została wprowadzona dodatkowa kontrola podczas wykonywania synchronizacji z systemu ERP do e-Sklepu. Obecnie jeżeli podczas synchronizacji wystąpią nieoczekiwane zdarzenia w zakresie:

   • braku nazwy towaru,
   • braku ustawienia dostępności towaru,
   • nieprawidłowej grupy domyślnej towaru.

W Panelu administracyjnym w menu: Ustawienia/ Dziennik zdarzeń pojawi się odpowiedni komunikat informujący o konkretnym zdarzeniu.

Proces synchronizacji odbywa się:

   • Ręcznie – uruchamia się go wtedy w oknie: Lista oddziałów Comarch e-Sklep , dostępnej z poziomu modułu: Administrator oddziałów (Comarch ERP XL)
   • Automatycznie – za pośrednictwem programu do synchronizacji ERPSynchro

Warunkiem poprawnego wykonania synchronizacji  jest wygenerowanie certyfikatu zabezpieczającego wymianę między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep . Certyfikat taki jest generowany w Kroku 4 Kreatora Comarch e-Sklep .

Wskazówka
Od wersji 2020.2 Comarch ERP XL podczas synchronizacji do e-Sklepu wysyłane są stany magazynowe towarów (stany magazynowe prezentowane na liście towarów w kolumnie Magazyn). 

 

Synchronizacja uruchamiana ręcznie

Aby uruchomić ręcznie proces synchronizacji, należy:

   • w module: Administrator oddziałów, otworzyć okno: Lista oddziałów (za pomocą przycisku: button1, znajdującego się na pasku narzędzi modułu)
   • w otworzonym oknie wybrać typ oddziału: Comarch e-Sklep . Zostaną wtedy wyświetlone oddziały – e-Sklep

lista-oddzialow-2

Po wyświetleniu listy oddziałów, należy wskazać e-Sklep , z którym ma się odbyć synchronizacja i nacisnąć przycisk: przycisk-piorun [Synchronizacja informacji z oddziałem]. Spowoduje to wyświetlenie okna z parametrami wymiany:

parametry-wymiany

W oknie należy określić zakres i rodzaj eksportu/importu danych. Domyślne ustawienia w/w okna pobierane są z definicji oddziału.

Synchronizacja automatyczna

Automatyczna synchronizacja danych polega na automatycznej wymianie danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep . Wymiana ta polega na eksporcie i imporcie danych, zgodnie z ustawieniami konfiguracyjnymi Comarch e-Sklep zdefiniowanymi podczas jego kreacji lub edycji zarejestrowanego sklepu.

Synchronizacja automatyczna uruchamiana jest na serwerze, na którym zainstalowany jest Comarch ERP XL. Plik instalacyjny powinien znajdować się w katalogu, w którym został zainstalowany Comarch ERP XL.

Aby uruchomić synchronizację automatyczną, należy:

   • uruchomić plik: CDNSynchro.Exe, znajdujący się w katalogu, w którym jest zainstalowany Comarch ERP XL
    ikona-synchronizatora
   • zostanie wyświetlone okno, w którym należy wskazać bazę Comarch ERP XL, dla której zostanie wykonana synchronizacja. Po wybraniu bazy, należy nacisnąć przycisk: przycisk-wybierz [Zatwierdź].
   • następnie zostanie wyświetlone okno: Rejestracja operatora, w którym należy wskazać operatora mającego uprawnienia do korzystania z modułów: Administrator oddziałów i Zamówienia, który uruchomi automat synchronizacji. Po wskazaniu operatora należy nacisnąć przycisk: przycisk-wybierz [Zatwierdź].

Synchronizacja zostanie uruchomiona. Funkcjonowanie automatu będzie widoczne w tzw. „tray’u” paska narzędzi systemu operacyjnego. Automat będzie dostępny pod ikoną: ikona-automatu.

Funkcje automatu dostępne są z menu rozwijanego spod prawego klawisza myszy (menu rozwijane jest prawym klawiszem myszy po ustawieniu kursora na ikonie: ).

menu-automatu

Po wybraniu opcji: Konfiguracja wyświetlane jest okno, w którym można dokonać modyfikacji częstotliwości oraz godzin w których synchronizacja ma być wykonywana:

konfiguracja-automatu

 

Częstotliwość określa się w polach:

Godziny synchronizacji: Od/Do – w polach ustawia się zakres godzin, w jakich aktywna ma być automatyczna synchronizacja.

Częstotliwość – w polu określa się częstotliwość, z jaką wykonywana będzie automatyczna synchronizacja.

Po zatwierdzeniu zmian należy zapisać dane przyciskiem . Wprowadzone zmiany zostaną uaktywnione po ponownych uruchomieniu aplikacji.

Na czas synchronizacji ikonka w Tray’u przyjmuje postać image71 oraz wyświetlany jest komunikat:

komunikat-automatu

Uwaga
Uwaga: Należy pamiętać, że zakończenie pracy serwera, na którym uruchomiony jest automat synchronizacji spowoduje przerwanie pracy automatu.

 

Współpraca z Comarch ERP XT

Czy ten artykuł był pomocny?