Rabaty z Comarch ERP XL

Wstęp

Od wersji Comarch ERP XL 2020 oraz Comarch e-Sklep 2020 została wprowadzona nowa obsługa rabatów. Od tej chwili będzie możliwe używanie najbardziej popularnych rabatów z Comarch ERP XL.

Nowy mechanizm rabatów wysyłany jest  również z Comarch ERP XL od wersji 2019.3.3.

Zastosowanie

Comarch e-Sklep obsługuje 4 typy rabatów przesyłanych  z Comarch ERP XL:

 • KNU – Upust dla kontrahenta (przyznaje wybranemu kontrahentowi 10% rabatu na towar A).
 • KNT –  Rabat globalny kontrahenta (przyznaje wybranemu kontrahentowi globalne 2% rabatu na wszystkie towary),
 • PRM – Promocje dla towaru (przyznaje wybranemu kontrahentowi lub grupie kontrahentów 9% rabatu na towar A lub grupę towarów B).
 • WTR – Promocja od wartości (przyznaje wybranemu kontrahentowi lub grupie kontrahentów 5% rabatu po dodaniu do koszyka towarów o wartości równej 300 zł).
Uwaga
W przypadku posiadania jednostek pomocniczych na towarach, rabat typu stała cena naliczany jest jedynie na jednostkę podstawową towaru.

Rabaty należy utworzyć w Comarch Comarch ERP XL i przeprowadzić synchronizację do Comarch e-Sklepu.

Na wielkość rabatów naliczanych na dokumentach handlowych z transakcji z e-Sklepu wpływ ma również maksymalny rabat operatora. Na kartach operatorów w systemie Comarch ERP XL możliwe jest zdefiniowanie maksymalnego rabatu procentowego, jaki mogą oni udzielić na wystawianych i edytowanych przez siebie dokumentach sprzedaży. Rabat ten należy rozumieć, jako dodatkową obniżkę ceny dokonaną przez danego operatora, udzieloną niezależnie od rabatów wynikających z obowiązujących promocji, czy też przyznanego budżetu rabatowego.

KNU

W celu utworzenia promocji należy przejść do karty kontrahenta do zakładki Upusty. Następnie należy dodać rabat.

W oknie rabatu można określić szczegóły:

 • Wybrać towar albo grupę towarów.
 • Wskazać rodzaj rabatu (rabat od ceny sprzedaży lub stała cena).
 • Wybrać typ rabatu (procentowy lub wartościowy).
 • Wskazać typ ceny (netto lub brutto) w przypadku wybrania opcji stała cena.

Wskazówka
Narzut na cenę oraz stała cena z walutą inna niż domyślna e-Sklepu – nie są obsługiwane.
Wskazówka
Promocja o typie stała cena jest nadrzędna i nie sumuje się z innymi.

KNT

W celu utworzenia promocji należy przejść do karty kontrahenta do zakładki  Handlowe i następnie wskazać wysokość rabatu.

 

 

PRM

W celu utworzenia promocji należy przejść do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodać rabat pozycji.

Następnie można określić szczegóły rabatu na poszczególnych zakładkach.

Nagłówek:

 • Wskazać nazwę rabatu.
 • Określić priorytet.
 • Pomiń następne promocje.
 • Określić sposób łączenie z poprzednią.
 • Rodzaj dokumentu (musi być wskazany rozchodowy lub wszystkie).
 • Wskazać okres działania.

Wskazówka
Priorytet ma znaczenie przy opcji „Pomiń następne promocje”. Zaznaczenie tego parametru spowoduje, że żadna promocja o niższym priorytecie (wyższej liczbie) nie powinna się już naliczyć. Jeżeli priorytet będzie wyższy (niższa liczba) to rabat się naliczy.

Kontrahenci:

W Comarch e-Sklep na promocji można wskazać:

 • Pojedynczego kontrahenta – wtedy promocja dotyczy jednego kontrahenta.
 • Grupę kontrahentów (grupa musi być wysyłana do e-Sklepu) – wtedy promocja dotyczy kontrahentów przypisanych do tej grupy.
 • Grupę główną kontrahentów – wtedy promocja dotyczy wszystkich kontrahentów w
  e-Sklepie: zalogowanych (którzy posiadają konta w e-Sklepie), niezalogowanych i jednorazowych (niezarejestrowanych). Przykład promocji został opisany w sekcji Przykłady użycia rabatów w e-Sklepie

Towary:

 • Wybrać towar albo grupę towarów.
 • Wskazać rodzaj rabatu (rabat od ceny sprzedaży lub stała cena).
 • Wybrać typ rabatu (procentowy lub wartościowy).
 • Wskazać ilościowy próg.

Wyjątki:

 • Limit oraz waluta inna niż domyślna wysyłana z e-Sklepu nie jest obsługiwana.
 • Rabat o typie stała cena jest nadrzędna i nie sumuje się z innymi promocjami.
 • Rabatu typu stała cena z progiem jest możliwy do konfiguracji w odpowiedniej wersji systemu ERP XL.
 • W przypadku posiadania jednostek pomocniczych na towarach, rabat typu stała cena naliczany jest jedynie na jednostkę domyślną towaru.
 • Narzut na cenę oraz stała cena z walutą inna niż domyślna e-Sklepu – nie są obsługiwane.

Dodatkowo, aby promocja poprawnie działała musi być:

 • Na zakładce formy płatności wybrana opcja <wszystkie>.
 • Na zakładce sposób płatności wybrana opcja <wszystkie>.
 • Na zakładce formy płatności wybrana opcja <wszystkie>.
 • Na zakładce Magazyny wybrana opcja <wszystkie> lub przynajmniej jeden z magazynów jest przypięty do Centrum powiązanego z oddziałem e-sklep.
 • Wskazano centrum Comarch e-Sklep.

Aby rabat naliczał się w Comarch e-Sklep należy się upewnić, że:

 • Rabat jest potwierdzony.
 • Towary, które wchodzą w skład w rabatu podlegają rabatowaniu (zakładka aplikacje na karcie towaru w Comarch ERP XL).
 • Zostało włączone naliczenie rabatów w Comarch e-Sklep (w panelu administracyjnym w zakładce Ustawienia/Ustawienia sklepu/Ceny i Rabaty/Sposób liczenia rabatów w koszyku).
 • Została przeprowadzona synchronizacja (należy upewnić się, że wysyłani są kontrahenci).

WTR

W celu utworzenia promocji typu WTR należy przejść do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodać rabat nagłówka.

Następnie można określić szczegóły rabatu.

Nagłówek:

 • Wskazać nazwę rabatu.
 • Określić priorytet.
 • Pomiń następne promocje.
 • Określić sposób łączenie z poprzednią.
 • Wskazać okres działania.

Kontrahenci:

 • Pojedynczego kontrahenta.
 • Grupę kontrahentów (grupa musi być wysyłana do e-Sklepu).

Wartość transakcji:

 • Wskazać typ upustu.
 • Wskazać wartość procentową albo wartościową.
 • Wskazać wartość progu.

Wskazówka
Nie należy mieszać rodzajów progów (procentowy + wartościowy). Progi powinny być spójne pod względem typu.

Dodatkowo, aby promocja poprawnie działała musi być:

 • Na zakładce formy płatności wybrana opcja <wszystkie>.
 • Na zakładce sposób płatności wybrana opcja <wszystkie>.
 • Na zakładce formy płatności wybrana opcja <wszystkie>.
 • Na zakładce Magazyny wybrana opcja <wszystkie> lub przynajmniej jeden z magazynów jest przypięty do Centrum powiązanego z oddziałem e-sklep.
 • Wskazano centrum Comarch e-Sklep.

Aby rabat naliczał się w Comarch e-Sklep należy się upewnić, że:

 • Rabat jest potwierdzony.
 • Towary, które wchodzą w skład w rabatu podlegają rabatowaniu (zakładka aplikacje na karcie towaru w Comarch ERP XL).
 • Zostało włączone naliczenie rabatów w Comarch e-Sklep (w panelu administracyjnym w zakładce Ustawienia/Ustawienia sklepu/Ceny i Rabaty/Sposób liczenia rabatów w koszyku).
 • Została przeprowadzona synchronizacja (należy upewnić się, że wysyłani są kontrahenci).

Promocje pakietowe

Promocje pakietowe z ERP XL

Wraz z wydaniem nowej wersji ERP XL 2023.1 wprowadzono możliwość przesyłania promocji pakietowych do Comarch e-Sklep. Promocje pakietowe polegają na sprzedaży towarów w określonych zestawach, gdzie wysokość naliczonego rabatu na dokumencie będzie uzależniona od ilości sprzedawanych towarów lub wartości sprzedawanych towarów. W ramach promocji pakietowej można również przyznać gratisy. Naliczanie promocji pakietowych w Comarch e-Sklep będzie analogiczne jak w Comarch ERP XL, przy czym w e-Sklepie nie ma możliwości wyboru promocji pakietowych, lecz zostanie naliczony pierwszy pakiet spełniający warunku wg ustawień kolejności na liście promocji pakietowych. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule dot. nowej wersji ERP XL.

Konfiguracja promocji pakietowych ERP XL

Do Comarch e-Sklep przesyłamy promocje pakietowe stałe i elastyczne pod określonymi warunkami:

 • Są potwierdzone
 • Data końcowa jest większa lub równa dacie bieżącej, lub jest nieograniczona
 • Data początkowa jest mniejsza lub równa dacie bieżącej, lub jest nieograniczona
 • W parametrze Rodzaj dokumentów wskazano Wszystkie lub Rozchodowe
 • Nie mają zaznaczonego parametru: Ważna w godzinach
 • Nie mają zaznaczonego parametru: Powtarzać co
 • Są przeznaczone dla e-Sklepu ze względu na Centrum
 • Zostały udostępnione dla Centrum, do którego przypięty jest oddział Comarch e-Sklep
 • Zostały udostępnione dla Centrum nadrzędnego w stosunku do powyższego
 • Zostały udostępnione dla Centrum Głównego
 • Na zakładce [Magazyny] wybrano opcję <wszystkie>
 • Na zakładce [Formy płatności] wybrano opcję <wszystkie>
 • Na zakładce [Sposób dostawy] wybrano opcję <wszystkie>
 • Zostały zdefiniowane na dowolną grupę kontrahentów
 • Na zakładce [Kontrahenci] została dodana przynajmniej jedna grupa kontrahentów
 • Lub zostały zdefiniowane dla kontrahenta eksportowanego do wskazanego e-Sklepu
 • Przynajmniej jeden kontrahent przypisany na zakładce [Kontrahenci] jest wysyłany do danego sklepu
 • Zostały zdefiniowane dla towarów eksportowanych do wskazanego e-Sklepu
 • Wszystkie towary na zakładce [Towary] mają ustawiony parametr eksport do e-Sklepu na karcie towaru
 • Nie mają ustawionej jednostki pomocniczej dla progu (dotyczy promocji pakietowych elastycznych).

Aby umożliwić wysyłanie promocji pakietowych do e-Sklepu konieczne jest zaznaczenie parametru Stosuj promocje pakietowe na definicji dokumentu ZS. Sekcja ta dostępna jest w module Administrator w zakładce Struktura firmy/ Edycja struktury firmy (edycja odpowiedniego centrum)/ Dokumenty/ Zamówienie sprzedaży:

 

Tworzenie promocji pakietowych

W celu utworzenia promocji pakietowej należy przejść do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodać rabat pozycji.

Następnie można określić szczegóły rabatu na poszczególnych zakładkach.

Nagłówek:

 • Wskazać nazwę rabatu.
 • Określić priorytet.
 • Pomiń następne promocje.
 • Określić sposób łączenie z poprzednią.
 • Rodzaj dokumentu (musi być wskazany rozchodowy lub wszystkie).
 • Wskazać okres działania.
 • Zaznaczyć parametr „Promocja pakietowa”.
 • Określić rodzaj pakietu: stały czy elastyczny .

 

Kontrahenci:

 • Pojedynczego kontrahenta.
 • Grupę kontrahentów (grupa musi być wysyłana do e-Sklepu).

Towary:

 • Wybrać towar albo grupę towarów.
 • Wskazać rodzaj rabatu (rabat od ceny sprzedaży)..
 • Wskazać ilościowy próg i upust procentowy.

Dodatkowo, aby promocja poprawnie działała musi być:

 • Na zakładce formy płatności wybrana opcja <wszystkie>.
 • Na zakładce sposób płatności wybrana opcja <wszystkie>.
 • Na zakładce formy płatności wybrana opcja <wszystkie>.
 • Na zakładce Magazyny wybrana opcja <wszystkie> lub przynajmniej jeden z magazynów jest przypięty do Centrum powiązanego z oddziałem e-sklep.
 • Wskazano centrum Comarch e-Sklep.

Więcej na temat promocji pakietowych, możesz dowiedzieć się z poniższego artykułu:
Promocje pakietowe w ERP XL

Przykłady użycia rabatów w e-Sklepie:

-10 zł na towar A dla kontrahenta XYZ

[KNU] Przechodzą na kartę kontrahenta XYZ. W zakładce Upusty, dodaje towar A, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu: rabat od ceny sprzedaży (wartościowy) i wskazuję wartość rabatu 10 zł. Przeprowadzam synchronizację.

2% rabatu dla danego kontrahenta na wszystkie towary

[KNT] Przechodzą na kartę kontrahenta ABC. W zakładce Handlowe, wskazuje wysokość rabatu 2%. Przeprowadzam synchronizację.

Miesięczna promocja 15% na grupę A dla kontrahentów XYZ oraz ZYX

[PRM] Przechodzę do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodaję rabat pozycji. Na zakładce Nagłówek wskazuję dokładny okres działania rabatu. Na zakładce Kontrahenci dodaję XYZ oraz ZYX. Na zakładce Towary dodaję grupę towarów A, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu: rabat od ceny sprzedaży i wskazuję wartość rabatu 15%. Przeprowadzam synchronizację.

Kup za przynajmniej 300 zł, a otrzymasz rabat 7% (dla wszystkich z grupy e-Sklep)

[WTR] Przechodzę do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodaję rabat nagłówka. Na zakładce Kontrahenci dodaję grupę kontrahentów e-Sklep wysyłaną do Comarch e-Sklep. Na zakładce Wartość transakcji wybieram wartość progową równą 300 zł oraz wskazuję rabat 7%. Przeprowadzam synchronizację.

Promocje łączone (PRM + WTR)

[PRM + WTR] Mam skonfigurowane poprzednie 2 promocje. Na obu z nich w zakładce Nagłówek mam wskazane Sposób łączenia z poprzednią: Dodaj. Przeprowadzam synchronizację. Po dodaniu do koszyka towaru z grupy A i przekroczeniu wartości 300 zł nalicza mi się rabat w wysokości 22%.

Przy zakupie 10 sztuk otrzymasz 10% rabatu + gratis

[PRM] Przechodzę do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodaję rabat pozycji. Na zakładce Kontrahenci dodaję kontrahenta wysłanego do Comarch e-Sklep. Na zakładce Towary dodaję towar, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu: rabat od ceny sprzedaży i wskazuję wartość rabatu 10% i próg 10. Na zakładce Gratisy dodaje towar, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu: stała cena i wskazuję ilość 1 szt. i ustalam cenę 0,01 zł. Przeprowadzam synchronizację.

Rabat dla klienta niezalogowanego i jednorazowego

[PRM] Przechodzę do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodaję rabat pozycji. Na zakładce Kontrahenci dodaję Grupę główną kontrahentów wysyłanych do Comarch e-Sklep. Na zakładce Towary dodaję towar, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu i przeprowadzam synchronizację. Rabat jest widoczny dla kontrahentów jednorazowych i niezalogowanych oraz wszystkich zalogowanych (mających konta w Comarch e-Sklep).

Strefa klienta w szablonie Szafir

Rabat od ceny sprzedaży dla progów ilościowych

 • przy zakupie 10 sztuk otrzymasz 10% rabatu,
 • przy zakupie 20 sztuk otrzymasz 15% rabatu,
 • przy zakupie 30 sztuk otrzymasz 25 % rabatu.
[PRM] Przechodzę do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodaję rabat pozycji. Na zakładce Kontrahenci dodaję kontrahenta wysyłanego do Comarch e-Sklep. Na zakładce Towary dodaję towar, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu: rabat od ceny sprzedaży i wskazuję wartość rabatu 10% i próg 10. Następnie analogicznie dodaję kolejne progi dla ilości 20 sztuk i 30 sztuk. Przeprowadzam synchronizację.

Więcej na temat promocji pakietowych, możesz dowiedzieć się z poniższego artykułu: Jak zaprezentować rabaty progowe w szablonie B2B (Szafir)?

Rabaty w Panelu administracyjnym

Rabaty przysłane z systemu Comarch ERP XL są widoczne w Panelu administracyjnym na zakładce Sprzedaż/ Rabaty/ Rabaty z Comarch ERP XL w formie listy. Na liście z rabatami dostępne są kolumny:

 • Nazwa,
 • Kod – możliwy do wyboru z menu Kolumny,
 • Typ rabatu,
 • Obowiązuje od,
 • Obowiązuje do,
 • Priorytet,
 • Priorytet 2.

Listę z rabatami można filtrować wprowadzając odpowiednie wartości w pola: Nazwa, Typ rabatu, Obowiązuje od lub Obowiązuje do. Istnieje również możliwość eksportu list do pliku XML lub CSV.

Z poziomu listy rabatów można przejść na szczegóły danego rabatu poprzez kliknięcie w niego. Na szczegółach danego rabatu widoczne są ogólne informacje:

 • Nazwa,
 • Kod,
 • Priorytet,
 • Typ rabatu,
 • Obowiązuje od,
 • Obowiązuje do,
 • Opis.

Poniżej ogólnych informacji znajdują się zakładki: Towary/Kategorie oraz Kontrahenci/Grupy.
Na zakładce Towary/Kategorie widoczne są towary wchodzące w skład rabatu: jego szczegóły, typ oraz wartość rabatu jaki przysługuje na dany towar.

Na zakładce Kontrahenci/Grupy widoczni są kontrahenci dla których rabat obowiązuje: numer kontrahenta, nazwa kontrahenta oraz grupa w systemie ERP.

Jeżeli nie widzisz rabatu dodanego w Panelu administracyjnym na zakładce Marketing/ Rabaty/ Z Comarch ERP XL sprawdź Dziennik zdarzeń.

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć w artykułach: Rabaty – rodzaje i zasady wyliczania oraz w Rabaty.
Informacje odnośnie wyświetlania rabatów w systemie Comarch e-Sklep można znaleźć w artykule: Ceny i rabaty.
Maksymalny rabat operatora jest opisany w artykułach: o operatorach w ERP XL i w biuletynie technicznym XL032 – Promocje w systemie Comarch ERP XL.

Czy ten artykuł był pomocny?