Fantom (towar zgrupowany) – konfiguracja

Wstęp – czym są fantomy?

Fantomy, czyli produkty zbiorcze, umożliwiają pogrupowanie kilku kart towarowych z systemu ERP w jeden produkt Comarch e-Sklep. Konfiguracja (wiązanie) fantomów odbywa się przy pomocy atrybutu grupującego w systemie ERP. Dodatkowo spośród wszystkich kart towarowych wchodzących w skład fantomu należy wskazać jedną kartę, która będzie wyświetlana jako towar nadrzędny w e-sklepie.

Jeśli zatem w ofercie Twojego sklepu znajdują się towary, które różnią się od siebie jedynie kolorem, czy rozmiarem warto je powiązać i wyświetlać na liście produktów  jako jeden towar (karta towaru nadrzędnego) z wieloma wariantami do wyboru. Po wejściu w taki produkt i wybraniu atrybutów wyświetlą się karty produktów powiązanych (podrzędnych).

Mechanizm działa w ten sposób, że jeden z produktów w grupie oznacza się jako produkt nadrzędny – dane tego produktu będą wyświetlane bezpośrednio na liście towarów w Comarch e-Sklep. Pozostałe produkty w grupie mają być oznaczone jako produkty podrzędne – ich dane nie będą wyświetlane bezpośrednio na liście w Comarch e-Sklep, lecz dopiero po wyfiltrowaniu towaru według określonych cech (atrybutów). Na potrzeby filtrowania produktów powiązanych w sklepie istotne jest, by wszystkie powiązane ze sobą produkty miały wspólny zestaw atrybutów grupujących. 

Co składa się na budowę fantomu ?

Fantom = „Ojciec” + „Dziecko” + „Dziecko 1” + …

Fantom = produkt zbiorczy = produkt zgrupowany

Produkt nadrzędny („Ojciec”) – jest głównym (nadrzędnym) produktem, który będzie wyświetlany w e-Sklepie na liście wszystkich towarów. Stanowi „Ojca” produktów do niego przyporządkowanych. Towar ten będzie  miał przypisany atrybut grupujący, po którym będzie połączony z produktami podrzędnymi („Dziećmi”).

Produkt podrzędny („Dziecko”) – jest to produkt, który przyporządkowany jest do towaru nadrzędnego („Ojca”). Nie będzie on widoczny na liście wszystkich towarów w e-Sklepie. Produkt podrzędny („Dziecko”), na podstawie przyporządkowanych mu atrybutów grupujących, będzie możliwy do wyboru po wejściu w szczegóły towaru nadrzędnego w e-Sklepie.

Atrybut grupujący – stanowi element łączący produkt nadrzędny z podrzędnym, na podstawie którego określone towary są ze sobą grupowane, a następnie odpowiednio wyświetlane w e-Sklepie. Atrybuty grupujące  to różne warianty wybranego towaru, które będą widoczne na szczegółach towaru nadrzędnego (głównego – „Ojca”).

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP Optima?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP Optima. Poniżej przedstawiona konfiguracja jest przykładem dla towaru, który występuje w 5 wariantach kolorystycznych, co wymaga utworzenia 5 kart towarowych (1 ojciec, 4 dzieci).

Krok 1. Zdefiniowanie atrybutu, który będzie grupował wybrane produkty

W pierwszej kolejności musimy utworzyć atrybuty typu lista, które będą naszymi atrybutami grupującymi.

Warunki, jakie powinien spełniać atrybut grupujący to:

 • Typ/Format: Lista,
 • Parametr „udostępniaj w e-Sklep”: Zaznaczony,
 • Uzupełnione pozycje listy,
 • Uzupełniony kod oraz nazwę.

Atrybut towaru: Zakładka Ogólne

Atrybut towaru: Zakładka Pozycje Listy

Uwaga
UWAGA! Jeżeli atrybut nie zostanie prawidłowo skonfigurowany i nie będzie spełniał wymienionych wyżej warunków, wówczas produkt zgrupowany nie będzie wyświetlał się w e-Sklepie.

Wskazówka
Szczegóły dotyczące tworzenia nowych atrybutów w systemie Comarch ERP Optima znajdują się w artykule Atrybuty towaru.

Krok 2. Konfiguracja towaru nadrzędnego („Ojca”)

Towar nadrzędny będzie towarem głównym wyświetlającym się w sklepie.

Tworzymy nowy towar, wypełniamy wszystkie niezbędne pola i konfigurujemy zakładkę e-Sklep. Na zakładce Atrybuty dodajemy wcześniej przygotowane atrybuty, wybierając dla nich wartość i zaznaczając parametr „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep”. Atrybut kolor musi być dodany jako pierwszy.

Uwaga
Każdy z towarów wchodzący w skład fantoma musi mieć zaznaczaną opcję „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep” na atrybutach, które będą w sklepie wariantami dla danego towaru.
Uwaga
Wiele elementów skonfigurowanych na ojcu będzie również widoczna na dzieciach niezależnie od konfiguracji towarów podrzędnych. Takie zależności opisane są w rozdziale 3 niniejszej instrukcji.

Krok 3. Konfiguracja towarów podrzędnych („Dzieci”)

Towary podrzędne będą zgrupowane na podstawie przypisanych atrybutów i przyporządkowane do jednego towaru głównego. Nie będą one wyświetlane na liście wszystkich towarów w e-Sklepie.

Dla towarów podrzędnych należy przyporządkować odpowiednie atrybuty grupujące z dopasowanymi dla nich wartościami. Atrybut musi być ten sam, który został przypisany dla towaru nadrzędnego. Ponadto dla towarów podrzędnych („Dzieci”) należy przypisać jeden i ten sam towar nadrzędny („Ojca”), wówczas towary zostaną ze sobą powiązane.

Uwaga
Uwaga! Każdy towar podrzędny musi posiadać swoją osobną kartę towaru.

Jak ustalić towar nadrzędny dla wybranych towarów podrzędnych?

Towar nadrzędny określa się w zakładce e-Handel na szczegółach karty towaru. Po wejściu w sekcję e-Handel należy przejść do dostępnej tam zakładki (4) Wspólne, gdzie widnieje obszar dotyczący towaru nadrzędnego. W tym miejscu należy określić, który towar będzie nadrzędnym dla edytowanego. Po zapisaniu zmian zostanie utworzone powiązanie między towarami.

Konfiguracja towaru nadrzędnego

Wskazówka
Przy wykorzystaniu skrótu klawiaturowego <CTRL> + <INSERT> można w szybki sposób skopiować kartę towaru produktu podrzędnego („Dziecka”) i utworzyć nowe, kolejne fantomy. W nowo otwartym oknie należy odpowiednio zmodyfikować szczegóły towaru podrzędnego (np. zmiana kodu, wartości atrybutu).

Uwaga
Uwaga! Kopiowanie skrótem <CTRL> + <INSERT> kopiuje wszystkie zakładki towaru. Dla „Dzieci” wiele wartości możemy ustawić indywidualnie, które w sklepie wyświetlą się po wybraniu konkretnego wariantu. Przy kopiowaniu „Ojca” w celu utworzenia towarów podrzędnych należy pamiętać o ustawieniu towaru nadrzędnego na zakładce (10) e-Sklep > (4) Wspólne.

Tak przygotowany towar podrzędny kopiujemy ponownie, pamiętając o zmianie kodu towaru, wartości atrybutu kolor. W efekcie otrzymujemy ojca i czwórkę dzieci (5 kart towarowych) i dla każdego z tych towarów dodajemy zdjęcia w odpowiednim kolorze na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki.

Przyklad

W przypadku gdy mamy dwa produkty: A (Towar nadrzędny), B (Towar podrzędny) -czyli tak zwany fantom.

Każdego z towarów jest po 10 sztuk:

A=10

B=10

Zaznaczone są parametry: Ustawienia/Ustawienia sklepu/Towary – Stany magazynowe:

– Obsługa stanów magazynowych w sklepie,

– Kontrola stanów magazynowych w sklepie,

– Ukrywanie towaru, gdy stan wynosi 0;

 • Wykupując cały towar nadrzędny ze sklepu – A=0 – towar podrzędny (B) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru nadrzędnego (A).
 • Wykupując cały towar podrzędny ze sklepu – B=0 – towar nadrzędny (A) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru podrzędnego (B).
 • Wykupując cały towar nadrzędny A=0 i cały towar podrzędny B=0 – produkt będzie archiwalny.

 

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP XT?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP XT. Jako przykład utworzono towar w trzech wariantach kolorystycznych do wyboru.

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

Aby dodać nowy atrybut należy przejść w Comarch ERP XT do sekcji Więcej funkcji > Comarch e-Sklep > Atrybuty w Comarch e-Sklep.

W otworzonej sekcji należy dodać nowy atrybut, który będzie grupował wybrane towary.

W opisanym przykładzie utworzono atrybut o nazwie „Kolor”.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Aby dokonać edycji towaru,  który będzie produktem nadrzędnym („Ojcem”) należy wejść w szczegóły towaru. (Faktury/ Produkty/ Dodaj produkt lub szczegóły istniejącego). Na szczegółach towaru należy przejść do sekcji Uzupełnij dane dla e-Sklepu, następnie w zakładkę Produkty skojarzone.

Aby utworzyć relacje między produktami należy w pierwszej kolejności oznaczyć towar nadrzędny. W zakładce Produkty skojarzone znajduje się sekcja dotycząca produktów powiązanych. Na liście do wyboru znajdują się 3 pozycje:

 • Brak relacji
 • Towar nadrzędny
 • Towar podrzędny.

W przypadku towaru głównego („Ojca”) należy wybrać opcję „Towar nadrzędny”, wówczas pojawi się obszar, w którym należy określić atrybut grupujący. Dla przykładu wybieramy z listy utworzony wcześniej atrybut Kolor określając mu konkretną wartość wpisaną ręcznie.

Uwaga
Uwaga! Jeśli towar jest wskazany jako nadrzędny, w tabeli z atrybutami grupującymi musi być dodany przynajmniej jeden atrybut wraz z wartością, aby można było zapisać produkt.

Uwaga
Uwaga! Na produkcie nie można wskazać dwa razy tego samego atrybutu.

Uwaga
Uwaga! Jeśli produkt nadrzędny usuwamy lub ustawiamy opcję brak relacji, wówczas znikają powiązania ze wszystkimi produktami podrzędnymi.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego, jednak rodzaj relacji jest inny.

Jeśli zostanie wybrany rodzaj relacji Produkt podrzędny pojawia się pole Wskaż produkt nadrzędny. Kliknięcie w to pole, wyświetla wszystkie produkty, które mają ustawiony parametr Sprzedawaj towar w Comarch e-sklepie i równocześnie są określone jako produkt nadrzędny. Z listy można wybrać jedną kartotekę. Po wskazaniu produktu w tabeli Atrybuty grupujące na produkcie podrzędnym są przepisywane atrybuty grupujące, które wcześniej zostały ustalone na towarze nadrzędnym wraz z wartościami. Nie można zmienić zestawu atrybutów grupujących na produkcie podrzędnym – można jedynie ustalić nowe wartości tych atrybutów dla towaru podrzędnego.

Tak zgrupowane towary będą powiązane i odpowiednio wyświetlane w e-Sklepie. Towar nadrzędny będzie towarem głównym, wyświetlanym na liście wszystkich produktów, zaś towar podrzędny będzie stanowił jeden z wariantów do wyboru po wejściu w szczegóły towaru.

Przyklad
Użytkownik sprzedaje dany model butów w różnych kolorach i rozmiarach. Dla każdej kombinacji kolor + rozmiar założona jest odrębna karta. Aby w sklepie na liście produktów dany model butów był widoczny tylko raz (a nie dla każdej kombinacji osobno) Użytkownik na jednej z kart: BUTY1 ustawia, że jest to produkt nadrzędny i definiuje atrybuty: KOLOR i ROZMIAR. Na karcie ustala wartość tych parametrów dla BUTY1: kolor czerwony, rozmiar 38.
Następnie pozostałe karty BUTY2, BUTY3 i BUTY4 określa jako produkty podrzędne i na ich kartach przypisuje tylko wartości atrybutów:

 • BUTY2: kolor czerwony, rozmiar 39
 • BUTY3: kolor niebieski, rozmiar 38
 • BUTY4: kolor niebieski, rozmiar 37

Po wysłaniu do Comarch e-Sklep Klient na liście produktów będzie widział kartę BUTY1, natomiast w ramach tej karty będzie miał dostępne parametry filtrowania: KOLOR i ROZMIAR:
jeśli klient wybierze kolor czerwony, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości 38 i 39. Po wybraniu rozmiaru 39 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY2 i Klient będzie mógł je zamówić,
jeśli Klient wybierze kolor niebieski, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości: 37 i 38. Po wybraniu rozmiaru 37 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY4 i Klient będzie mógł je zamówić.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP XL?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP XL. Jako przykład utworzono towar w trzech wariantach do wyboru (t-shirt w trzech kolorach do wyboru).

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

W pierwszej kolejności należy utworzyć oraz skonfigurować atrybut, który będzie grupował ze sobą wybrane towary.

Atrybuty można dodawać w Administratorze Oddziału, w zakładce Narzędzia, sekcja Atrybuty. Po wejściu w definicję atrybutów należy dodać nową Klasę atrybutu oraz uzupełnić jej parametry.

Definicja atrybutów: Zakładka Klasa atrybutów

Następnie należy przejść do szczegółów wybranej klasy, gdzie na zakładce Ogólne należy:

 • uzupełnić nazwę atrybutu,
 • ustawić typ atrybutu: Lista,
 • ustawić format atrybutu: Tekst,
 • zaznaczyć parametr Dostępność: e-Sklep,

Uwaga
Uwaga! Parametr wielowartościowy pozwala na przypisanie wielu wartości atrybutu do jednego towaru. Np. towar, który jest dwukolorowy może mieć zaznaczone dwie wartości atrybutu kolor. Jednak, aby grupowanie towarów przebiegło prawidłowo każdy z powiązanych produktów powinien mieć przypisaną dokładnie jedną wartość, na podstawie której będzie mógł zostać wybrany w e-Sklepie.

Klasa atrybutu: Zakładka Ogólne

Na zakładce Obiekty należy ustalić, do których obiektów dostępnych w Comarch ERP XL dany atrybut będzie wykorzystywany. W przypadku tworzenia towarów zgrupowanych należy dodać takie obiekty jak:

 • Wzorce towarowe – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji wzorców towarowych,
 • Towar – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji karty towaru,
 • Grupy towarowe – w przypadku, gdy dany atrybut będzie stanowił filtr produktów w e-Sklepie oraz zostanie przyporządkowany do wybranych grup towarowych.

Prawidłowo dodane elementy będą widoczne na zakładce Obiekty:

Zakładka Dostępność pozwala ograniczyć listę operatorów do tych, dla których dostępna będzie dana klasa atrybutu. Możliwe jest określenie praw dostępu odrębnie w zakresie możliwości wprowadzania wartości dla klasy atrybutu (parametr Wprowadzenie) oraz edycji/zmiany tej wartości (parametr Zmiana).

Na zakładce Dostępność możliwe jest:

 • Przypisywanie operatorów – za pomocą przycisku Dołącz operatora można przypisać wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie.
 • Odłączanie – za pomocą przycisku Odłącz operatora można odłączyć wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie (operacja dla zaznaczonych).

Wskazówka
Jeżeli nie został dodany żaden operator ani centrum praw – wówczas dany atrybut jest dostępny dla wszystkich operatorów.

Na zakładce Tłumaczenia istnieje możliwość wprowadzenia tłumaczenia nazw klasy atrybutu w języku obcym. Po przyciśnięciu przycisku [Dodaj] należy wybrać język, spośród zdefiniowanych wcześniej w słowniku kategorii, a następnie wpisać odpowiednie tłumaczenie i zapisać okno.

Gdy klasa atrybutu zostanie uzupełniona należy przypisać do niej odpowiednie wartości.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Towar nadrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje.

Ponadto należy przyporządkować mu odpowiedni atrybut grupujący z jedną konkretną wartością (zakładka Atrybuty). Bardzo ważne jest, aby zaznaczyć parametr „Grupujący”.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego. Towar podrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje. Dodatkowo konieczne jest przypisanie mu towaru nadrzędnego, z którym zostanie zgrupowany.

Ponadto należy przyporządkować mu ten sam atrybut, który został dodany dla towaru głównego, lecz z inną  wartością. Parametr grupujący również musi zostać zaznaczony.

Uwaga
Uwaga! Towar nadrzędny może mieć dowolną liczbę przyporządkowanych towarów podrzędnych. Ważne jest, aby każdy z towarów posiadał odrębną wartość atrybutu. Obowiązkowym jest także zaznaczenie atrybutu, jako grupującego.

Po utworzeniu towarów zgrupowanych należy wykonać pełną synchronizację danych.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP Altum?

Wymaganiem stawianym przez e-handel jest możliwość tworzenia grup dla tego samego artykułu różniącego się jakąś cechą np. rozmiarem, kolorem. W przypadku, gdy dla każdego z artykułów różniących się daną cechą w systemie tworzone są osobne karty towarowe np. dla modelu buta będzie utworzonych tyle kart towarowych ile występuje numerów. W tym celu wykorzystane są artykuły powiązane z rodzajem powiązania Towar nadrzędny.

Artykuł określony tym rodzajem powiązania staje się nadrzędnym dla powiązanego z nim artykułu. Po synchronizacji do Comarch e-Sklep będzie wyświetlany jako domyślny w e-Sklepie. Tylko jeden towar w grupie może być nadrzędny względem pozostałych. Artykuł posiadający już artykuł nadrzędny nie może być artykułem nadrzędnym.

Uwaga
Uwaga! Na listach artykułów powiązanych dla dokumentów sprzedażowych ten rodzaj powiązania nie jest prezentowany.

Aby możliwa była prezentacja dodatkowych cech dla zgrupowanych artykułów, należy ustawić parametr umożliwiający wskazanie, które z atrybutów będą określały zgrupowane towary.

Parametr Grupujący umożliwia określenie tych atrybutów, które będą wyświetlane w e-Sklepie dla towarów zgrupowanych – fantomów. Atrybutem grupującym może być atrybut typu lista lub tekstowy.

Uwaga
Uwaga! Pierwszym atrybutem grupującym powinien być atrybut, który oznacza cechę, która rozróżnia artykuły w danej grupie. Ten atrybut będzie determinował wybór kolejnych atrybutów grupujących.

Uwaga
Uwaga! Aby artykuły podrzędne były wyświetlane w aplikacji e-Sklep, należy dla każdego z nich dodać atrybut grupujący. Dzięki temu zmieniając wartość atrybutu wybieramy odpowiedni artykuł podrzędny.
Wskazówka
W wersji 2021.2. towary proste (niezgrupowane), które będą miały w systemie ERP przypisany atrybut grupujący, wówczas będą wyświetlać się jako towary z jednym wariantem do wyboru. Dla wskazanej konfiguracji w Dzienniku Zdarzeń nie pojawią się komunikaty błędów. Towar prosty będzie mógł mieć przyporządkowany jeden atrybut grupujący ze wskazaną wartością. Przypisanie do towaru atrybutu grupującego bez konkretnej wartości jest niepoprawne, a szablon wyświetli komunikat błędu.

Uwaga
W sklepie na karcie towaru, który jest fantomem maksymalna liczba zdjęć wyświetlana to 10 na wariant. Nawet gdy wyślemy więcej zdjęć, wyświetli się dziesięć pierwszych.

Jak stworzyć fantom wielopoziomowy sprawdzisz w artykule Jak zaprezentować jeden towar w wielu wariantach? (fantom wielopoziomowy).

Czy ten artykuł był pomocny?