Moje sklepy – zarządzanie sklepami i kontami administratorów

Sklepy użytkownika.

Nowy panel administracyjny umożliwia podgląd utworzonych sklepów, ich historii, wyboru sklepu domyślnego. Prezentowane są informacje o sklepie oraz dane potrzebne do jego synchronizacji z systemem ERP. Istnieje również możliwość dodawania oraz usuwania administratorów, a także edytowania ich uprawnień.

W nowym panelu administracyjnym należy przejść do Mój profil/ Moje sklepy.

W obszarze tym znajduje się wykaz utworzonych sklepów, ich adresy, numer wersji, status, uprawnienia osoby przeglądającej, stan sklepu.  Z tego miejsca można wybrać i ustawić jeden z kilku sklepów jako domyślny. Aby tego dokonać, należy w obszarze podglądu stanu sklepu, nacisnąć Ustaw jako domyślny. Po dokonaniu zmiany, zostanie wyświetlony komunikat ją potwierdzający.

W przypadku wersji demo i wersji partnerskiej stosowna informacja znajduje się obok nazwy sklepu.

 

Informacje o sklepie, dane do synchronizacji.

Po kliknięciu w wybrany sklep, nastąpi przekierowanie do zakładki zawierającej szczegółowe informacje o nim, takie jak jego wersja, prawa administracyjne osoby przeglądającej, dane niezbędne do synchronizacji z systemem ERP, historia zdarzeń oraz przypisani administratorzy.

Obszar Szczegóły sklepu zawiera informacje o aktualnie używanej wersji sklepu oraz o statusie osoby przeglądającej.

Obszar Dane do synchronizacji zawiera informacje niezbędne do konfiguracji systemu ERP, w celu współpracy z Comarch e-Sklep: adres serwera wymiany, nazwę firmy, nazwę sklepu, hasło. Po wprowadzeniu danych w systemie ERP i pomyślnym przeprowadzeniu synchronizacji, możliwym będzie przesyłanie danych z Comarch e-Sklep do bazy danych systemu ERP oraz vice versa.

Wskazówka
Aktualny adres wymiany serwera to: https://synchro.comarchesklep.pl/

Zakładka Historia zawiera informacje o dokonanych w przeszłości zdarzeniach: ich numerze porządkowym, dacie zajścia, adresie e-mail osoby za nie odpowiedzialnej oraz jej adresie IP.

Istnieje możliwość eksportu tych danych do pliku, poprzez kliknięcie w przycisk Eksport oraz wybranie odpowiedniego zakresu danych i formatu eksportu. Więcej o eksporcie do pliku w Eksport do pliku.

Dodawanie administratorów, uprawnień i ograniczeń.

Obszar Administratorzy umożliwia dodanie nowej osoby zarządzającej Comarch e-Sklep, jej usunięcie, edytowanie uprawnień oraz ustawienie ograniczeń.

Aby dodać nowego administratora, należy skorzystać z przycisku Dodaj, następnie wpisać adres e-mail danej osoby, oraz nacisnąć Utwórz konto. W obszarze Informacje podstawowe dokonuje się aktywacji lub wyłączenia danego administratora, podaje się jego imię i nazwisko oraz grupę do której jest przypisany.

W obszarze Uprawnienia ustawia się dostęp do obszarów, którymi będzie mógł zarządzać dany administrator. Opcjonalnie, istnieje możliwość skorzystania z przycisku Ustaw według wzorca i wskazać predefiniowane obszary dla sprzedawcy lub webmastera. Mogą być one modyfikowane według indywidualnych potrzeb. Pracę na nich kończy naciśnięcie Zapisz.

Obszar Ograniczenia umożliwia wytyczenie granic pracy danego administratora. Należy podać jego adres IP, następnie poprzez wciśnięcie Dodaj dostęp w dniach tygodnia i godzinach, ustala się obszar czasowy, w którym będzie mogła pracować konkretna osoba.

Po zakończeniu wszelkich prac modyfikacyjnych, należy użyć przycisku Zapisz.

Administrator może zostać ustawiony jako archiwalny. Spowoduje to jego nieodwracalne wyłączenie i uniemożliwi dalszą pracę w Comarch e-Sklep.  Aby tego dokonać, należy po wejściu w panel ustawień danego administratora kliknąć Więcej/ Ustaw jako archiwalny/ Ustaw.

Czy ten artykuł był pomocny?