Dostępne filtry

Tablice

First

Pobiera pierwszy element z tablicy.

Zwracany typ: object

 

Last

Pobiera ostatni element z tablicy.

Zwracany typ: object

 

Skip

Zwraca tabelę, która nie zawiera początkowych wierszy z tabeli wejściowej. Omija określoną liczbę wierszy. Liczba wierszy do ominięcia przekazana w parametrze.

Parametry: int cnt
Zwracany typ: object[] (tablica)

 

Powyższy przykład zwróci wszystkie elementy:

 

Take

Zwraca tabelę, która zawiera tylko określoną liczbę początkowych wierszy z tabeli wejściowej.

Parametry: int cnt.
Zwracany typ object[] (tablica).

 

Powyższy przykład zwróci wszystkie elementy:

 

Sort

Sortuje elementy w tablicy według wskazanego pola (parametr).

Parametry: string property = null

 

Reverse

Odwraca kolejność elementów w tablicy.

Zwracany typ object[] (tablica).

 

Powyższy przykład zwróci wszystkie elementy w odwróconej kolejności

 

Randomize

Zwraca tabelę, w której kolejność elementów jest ustawiona w sposób losowy.

Zwracany typ object[] (tablica).

 

Powyższy przykład może zwrócić wszystkie elementy w losowej kolejności

 

Join

Łączy elementy tablicy w ciąg znaków wstawiając pomiędzy te elementy przekazany parametr.

Parametry: string glue = ” „.
Zwracany typ string.

 

Powyższy przykład może zwrócić właściwości czasowe towaru. (Zwracany zakres wartości zależy od ustawień w sklepie, lub na towarze).

 

Map

Zwraca tablicę składającą się z wartości elementów kolekcji wejściowej dla wskazanej właściwości. Właściwość kolekcji przekazana w parametrze.

Parametry: string property.
Zwracany typ object[] (tablica).

 

Powyższy przykład może zwrócić właściwości czasowe towaru. (Zwracany zakres wartości zależy od ustawień w sklepie, lub na towarze).

 

 

Powyższy przykład może zwrócić

 

Size (działanie na tablicach)

Zwraca liczbę elementów w tablicy (lub długość tekstu).

Zwracany typ int.

 

Uniq

Zwraca unikatowe elementy tablicy (usuwa duplikaty).

Zwracany typ object[] (tablica).

 

Powyższy przykład może zwrócić

 

Tekstowe

Format

Formatuje tekst zgodnie z wartościami przekazanymi w poszczególnych parametrach.

Parametry: object p1, object p2 = null, object p3 = null, object p4 = null, object p5 = null, object p6 = null, object p7 = null, object p8 = null, object p9 = null, object p10 = null
Zwracany typ string.

 

Powyższy przykład zwróci

 

Append

Dodaje dodatkowy tekst do tekstu wejściowego. Dodatkowy tekst przezywany w parametrze.
Dla tekstu wejściowego == null filtr zwraca zawsze null.

Parametry: string @string.
Zwracany typ string.

 

Powyższy przykład zwróci

 

Prepend

Dodaje przed tekstem wejściowym dodatkowy tekst. Dodatkowy tekst przezywany w parametrze.
Dla tekstu wejściowego == null filtr zwraca zawsze null.

Parametry: string @string.
Zwracany typ string.

 

Powyższy przykład zwróci

 

Capitalize

Konwertuje tekst. Każde słowo w tekście zaczyna z dużej litery.

Zwracany typ string.

 

Downcase

Konwertuje tekst. Cały tekst (każdą literę) zamienia na tekst pisany małymi literami.

Zwracany typ string.

 

Upcase

Konwertuje tekst. Cały tekst (każdą literę) zamienia na tekst pisany dużymi literami.

Zwracany typ string.

 

Remove

Usuwa z tekstu wejściowego fragment tekstu przekazany w parametrze.

Parametry: string @string.
Zwracany typ string.

 

RemoveFirst

Usuwa z tekstu wejściowego pierwsze wystąpienie fragmentu tekstu przekazanego w parametrze.

Parametry: string @string.
Zwracany typ string.

 

Replace

Zamienia w tekście wejściowym szukany fragment tekstu innym tekstem (tekst zamienny). Szukany fragment tekstu, tekst zamienny przekazane w parametrach. Parametry przyjmują wyrażenia regularne. Jeśli chcemy wyszukać znak specjalny i użyć go jak znaku, a nie części wyrażenia regularnego należy go poprzedzić ukośnikiem \.

Parametry: string @string, string replacement = „”.
Zwracany typ string.

 

ReplaceFirst

W tekście wejściowym zamienia pierwsze wystąpienie szukanego fragmentu tekstu innym tekstem (tekst zamienny). Szukany fragment tekstu, tekst zamienny przekazane w parametrach. Parametry przyjmują wyrażenia regularne. Jeśli chcemy wyszukać znak specjalny i użyć go jak znaku, a nie części wyrażenia regularnego należy go poprzedzić ukośnikiem \.

Parametry: string @string, string replacement = „”.
Zwracany typ string.

 

Size

(działanie na tekstach)
Zwraca długość tekstu (liczba znaków).

Zwracany typ int.

 

Slice

Zwraca fragment z tekstu wejściowego dla podanej pozycji początkowej oraz długości.
Pozycja początkowa, długość przekazane w parametrach.
W przypadku, gdy parametr z pozycją początkową jest ujemny, pozycja początkowa liczona jest od od końca tekstu.

Uwaga
Znaki w tekście numerowane są od 0. Należy uwzględnić to przy określaniu pozycji początkowej.

Parametry: int start, int len = 1.
Zwracany typ string.

 

Powyższy przykład zwróci

 

Split

Tworzy z tekstu wejściowego tablicę, gdzie każdy element tablicy stanowi fragment tekstu rozdzielony przez podany wzorzec. Wzorzec przekazany w parametrze.

Parametry: string pattern.
Zwracany typ string[] (tablica).

 

Powyższy przykład zwróci pierwszy element

 

StripHtml

Usuwa wszystkie tagi HTML z tekstu wejściowego.

Zwracany typ string.

 

StripNewlines

Usuwa wszystkie znaki nowej linii, podziały wiersza z tekstu wejściowego.

Zwracany typ string.

 

NewlineToBr

Wstawia tag HTML przed każdym znakiem nowej linii w tekście wejściowym.

Zwracany typ string.

 

Truncate

Obcina tekst wejściowy do podanej liczby znaków dodając na końcu wielokropek, lub inny tekst obcinający. Tekst obcinający wliczony jest w liczbę znaków. Liczba znaków, tekst obcinający przekazane w parametrach.

Parametry: int length = 50, string truncateString = „…”. Zwracany typ string.

 

Powyższy przykład zwróci

 

TruncateWords

Obcina tekst wejściowy do podanej liczby wyrazów dodając na końcu wielokropek, lub inny tekst obcinający. Liczba wyrazów, tekst obcinający przekazane w parametrach.

Parametry: int words = 15, string truncateString = „…” Zwracany typ string.

 

Powyższy przykład zwróci

 

Times (działanie na tekstach)

Powtarza tekst wielokrotnie. Liczba powtórzeń przekazywana w parametrze.

Parametry: int operand.

Zwracany typ string.

 

Liczbowe, Matematyczne

Plus

Dodawanie.

Parametry: object operand.

Zwracany typ numeryczny (int, decimal). Zwracany typ zgodny z typem obiektu, na którym następuje działanie.

 

Uwaga. Dla obiektu wejściowego o typie string filtr

Plus łączy wartość obiektu oraz wartość parametru w ciąg znaków. Działa nie podobne jak filtr Append. Zwracany typ string.

Minus

Odejmowanie.

Parametry: object operand.

Zwracany typ numeryczny (int, decimal). Zwracany typ zgodny z typem obiektu, na którym następuje działanie.

 

Times (działanie na liczbach)

Mnożenie.

Parametry: object operand.

Zwracany typ numeryczny (int, decimal). Zwracany typ zgodny z typem obiektu, na którym następuje działanie.

 

DividedBy

Dzielenie.

Parametry: object operand.

Zwracany typ numeryczny (int, decimal). Zwracany typ zgodny z typem obiektu, na którym następuje działanie.

 

Modulo

Reszta z dzielenia.

Parametry: object operand.

Zwracany typ numeryczny (int, decimal). Zwracany typ zgodny z typem obiektu, na którym następuje działanie.

 

Normalize

Formatuje liczbę. Usuwa „zbędne” zera w części ułamkowej liczby wejściowej.

Liczba wejściowa o typie decimal.

Zwracany typ decimal.

 

Powyższy przykład może zwrócić

Floor

Zwraca największą liczbę całkowitą, która jest mniejsza lub równa wejściowej.

Liczba wejściowa o typie decimal.

Zwracany typ Int.

Powyższy przykład może zwrócić

 

Ceil

Zwraca najmniejszą liczbę całkowitą, która jest większa lub równa wejściowej.

Liczba wejściowa o typie decimal.

Zwracany typ Int.

Powyższy przykład może zwrócić

 

Abs

Zwraca wartość bezwzględną z liczby

Powyższy przykład może zwrócić

 

Round

Zaokrągla liczbę wejściową do określonej ilości miejsc po przecinku

Powyższy przykład może zwrócić

 

Data i czas

Date

Formatuje datę i czas. Zwraca datę i czas zgodnie z formatem przekazanym w parametrze.

Filtr Date w sklepie korzysta z domyślnych ustawień dla DotLiquid. Należy korzystać z formatu daty zgodnego z konwencją .NET httpss://msdn.microsoft.com/en-us/library/8kb3ddd4(v=vs.100).aspx

Parametry: string format.

Zwracany typ string.

Powyższy przykład może zwrócić

 

Cena

ToPrice

Formatuje cenę do formatu wyświetlania zgodnego z kulturą dla ustawionej lokalizacji sklepu (grupowanie tysięcy, kropka czy przecinek, itd.).

Lokalizacja sklepu określa, czy sklep został zainstalowany domyślnie na rynek polski, niemiecki, itd.

Zwracany typ string.

 

Powyższy przykład może zwrócić dla lokalizacji na rynek polski

 

HTML

Filtry, które po zastosowaniu zwracają gotowe fragmenty kodów HTML do wykorzystania na stronie.

A

Tworzy tag <a>wraz z atrybutami. Tag tworzony na podstawie obiektu Liquid. Wartości dla atrybutów tagu pobierane są z obiektu.

Zwracany typ string.

Filtr ma zastosowanie dla obiektów:

  • Strona
  • Grupa towarowa
  • Towar
  • Blog
  • Tagi

Przykład użycia filtra A dla obiektów: Strona

 

Powyższy przykład może zwrócić

 

Przykład użycia filtra A dla obiektów: Towar

 

Powyższy przykład może zwrócić

 

Przykład użycia filtra A dla obiektów: Blog, Tags

 

Powyższy przykład może zwrócić

 

Img

Tworzy tag <img>wraz z atrybutami. Tag tworzony na podstawie obiektu Liquid lub na podstawie tekstu z linkiem do obrazka. Wartości dla atrybutów tagu pobierane są z obiektu lub mogą być przekazane przez parametry.

Uwaga.

Tag <img> domyślnie ustawiony ma link do obrazku w atrybucie data-src. Należy zastosować funkcję skryptową, która przepisze wartość z atrybutu data-src do atrybutu src (lazy load).

 

Parametr size Rozmiar zdjęcia (dłuższa krawędź) w px
img 0
pico 16
icon 32
thumb 50
small 100
compact 160
medium 240
large 480
grande 600
master 1920

Zwracany typ string.

Filtr ma zastosowanie dla obiektów:

  • Towar
  • Zdjęcia towaru (na szczegółach towaru)
  • Producent
  • Marka
  • Blog (w obiekcie blog pomijany jest parametr size. Obrazki zwracane są zawsze w rozmiarze rzeczywistym).

Przykład użycia filtra Img dla obiektów: Towar, Zdjęcia towaru

 

 

Powyższy przykład może zwrócić

 

Przykład użycia filtra Img dla obiektów: Producent, Marka

 

Powyższy przykład może zwrócić

 

Przykład użycia filtra Img dla obiektów: Blog

 

Powyższy przykład może zwrócić

 

Przykład użycia filtra Img dla tekstu z linkiem do obrazka

 

Powyższy przykład może zwrócić

 

Img2

Filtr Img2 zachowuje się w podobny sposób jak wyżej opisany filtr Img. Różnicą jest to, że utworzony tag <img> ma link do obrazka nie w atrybucie data-src, lecz w atrybucie data-lazy. Dodatkowo filtr Img2 pozwala na dodanie czwartego parametru raw, w którym można wpisać wszystko, np. class=”example_class” i znajdzie się to wewnątrz tagu <img>.

Przykład użycia filtra Img2 na szczegółach towaru:

Powyższy przykład może zwrócić

Pozostałe

H

Zamienia znaki specjalne na encje HTML (HTMLEncode).

Zwracany typ string.

 

Powyższy przykład zwróci

 

Escape

Alias dla filtra H.

EscapeUri

Zamienia znaki spoza zakresu ASCII na format zgodny z ASCII.

Zwracany typ string.

 

Powyższy przykład zwróci

 

UnEscapeUri

Filtr przeciwstawny do filtra EscapeUri.

Zwracany typ string.

ToString

Konwertuje obiekt do typu string.

Zwracany typ string.

 

Powyższy przykład zwróci

 

ToInt

Konwertuje obiekt do typu int.

Zwracany typ int.

 

Powyższy przykład zwróci

 

ToNum

Konwertuje obiekt zgodnie z formatem dla kultury Invariant. W zależności od lokalizacji sklepu liczby, daty wyświetlane są zgodnie z kulturą dla tej lokalizacji. Kultura Invariant zapewnia zawsze taki sam format obiektu.

Zwracany typ string.

 

Powyższy przykład może zwrócić

 

ToTimeSpan

Konwertuje tekst do typu TimeSpan zgodnie z formatem dla kultury Invariant.

Zwracany typ TimeSpan.

 

DEBUG

Wyświetla obiekty globalne i lokalne wraz z jego właściwościami i odpowiadającycmi im wartościami.

Przykład wyświetlenia obiektu customer z filtrem DEBUG

 

Uwaga
Tryb debug dla obiektów dostępny jest tylko, gdy włączony jest parametr
Podgląd stron w czasie rzeczywistym

Czy ten artykuł był pomocny?