Obiekty globalne

Obiekty globalne dostępne są domyślnie na wszystkich stronach sklepu.
Nie wymagają aktywacji.

Config

Obiekt udostępnia konfigurację sklepu. Nazwa zmiennej globalnej: config.

Obiekt zawiera następujące właściwości:

config.Application config.Footer
config.AuthenticatedOnly config.GTM
config.B2B config.GTMHead
config.Banners.Nazwa config.Languages
config.CompanyOnly config.Lookbook
config.Complaints.Nazwa config.Messages.Nazwa
config.Contact config.Now
config.Countries.Nazwa config.Orders
config.Currencies config.Pages
config.DecimalPlacesPrice config.Products.Nazwa
config.DecimalSeparator config.Registration.Nazwa
config.DecimalThousandsSeparators config.Reviews.Nazwa
config.DefaultCountry config.Shop.Nazwa
config.DefinedPages.NazwaStrony config.Stock.Nazwa
config.ENTERPRISE config.TOS.Nazwa
config.External config.Tags.Nazwa

 

Page

Obiekt udostępnia informacje o aktualnej stronie. Nazwa zmiennej globalnej: page.

Obiekt zawiera następujące właściwości:

page.BaseHref page.LinkNext
page.Breadcrumbs page.LinkPrev
page.CSRF page.MetaDescription
page.CanonicalLink page.MetaKeywords
page.Cookies page.MetaTitle
page.CurrentGroupNodes page.Objects
page.CurrentSiteNode.Nazwa page.POST
page.FbDL page.PageId
page.GET page.PageKey
page.GtmDL page.ParentSiteNode.Nazwa
page.GroupId page.ProductId
page.GroupNodes page.QueryString
page.HiddenPrices page.TemplateInclude
page.IsHttp404 page.TemplateName
page.Language page.Url
page.LanguageId page.UrlRaw

 

Usr

Obiekt udostępnia informacje o zalogowanym użytkowniku. Nazwa zmiennej globalnej: usr.

Obiekt zawiera następujące właściwości:

usr.Authenticated usr.IsAdmin
usr.Email

 

Customer

Obiekt udostępnia informacje o kontrahencie w sklepie (jednorazowy lub zalogowany). Nazwa zmiennej globalnej: customer.

Obiekt zawiera następujące właściwości:

customer.Address customer.Employee
customer.Attributes customer.HidePrices
customer.Authenticated customer.Invoice
customer.Cart customer.NewsletterSubscriber
customer.Carts customer.PaymentDueDays
customer.Companies customer.Points
customer.Company customer.PriceId
customer.CompanyErpId customer.ReviewAuthor
customer.CompanyId customer.SSN
customer.ComparisonToolItems customer.SubtotalPrices
customer.CreditLimit customer.Supervisor
customer.Currency customer.TIN
customer.CurrencyExt customer.UserId
customer.CustomerDetailsEditable customer.UserId32
customer.DeliveryAddress.Nazwa customer.VATEU
customer.Email customer.WishListCount

 

Currency

Obiekt udostępnia informacje o aktualnie wybranej walucie w sklepie (jest aliasem do właściwości customer.Currency). Nazwa zmiennej globalnej: currency.

Wskazówka
Obiekt ten nie posiada właściwości – zawsze zwraca on używaną walutę (string).
 

Translations

Obiekt udostępnia tłumaczenia fraz dostępne w sklepie. Nazwa zmiennej globalnej: translations.

Wskazówka
Każdy szablon zawiera standardowe tłumaczenia. Zawierają one Key(id) oraz wartość przypisaną danemu tłumaczeniu dla konkretnego języka.
 

Settings

Obiekt udostępnia ustawienia danego szablonu w sklepie. Nazwa zmiennej globalnej: settings.

Użycie tego obiektu umożliwia dokonywanie pewnych zmian w sklepie bez ingerencji w kod (np. zmiana kolorów).

Wskazówka
Właściwości tego obiektu, można znaleźć w Panelu Administracyjnym w zakładce Ustawienia(JSON). Można je dodawać, edytować i usuwać bezpośrednio w tej zakładce, lub z poziomu graficznej nakładki, za którą odpowiada plik __settings.liquid.
 

 __action

Obiekt udostępnia informacje związane z wykonaną akcją. Nazwa zmiennej globalnej: __action.
Dla akcji wykonywanych w AJAX nazwa obiektu: action.
 

__actionGET

Obiekt udostępnia informacje związane z wykonaną akcją na podstawie parametrów przekazanych w linku. Link wysyłany jest mailem do użytkownika sklepu. Dotyczy akcji takich jak: aktywacja, deaktywacja newslettera, aktywacja konta, potwierdzenie zamówienia, itd. Nazwa zmiennej globalnej: __actionGET.
  

Opis używanych obiektów globalnych:

 

config.Application
Obiekt zawiera informacje o używanej aplikacji.

Właściwości:

 • name – nazwa oprogramowania,
 • website – adres z dodatkowymi informacjami.

 


 

config.AuthenticatedOnly
Pole (bool) – tylko zalogowani mają dostęp do sklepu.

 


 

config.B2B
Pole (bool) – sklep w wersji B2B.

 


 

config.Banners.Nazwa
Obiekt zawiera informacje o bannerze.

Właściwości:

 • images – obiekt zawiera informacje na temat użytego obrazu,
   
  Właściwości:

  • alt,
  • dateTill,
  • file,
  • heading,
  • id,
  • link,
  • targetBlank,
  • text,
  • title,
  • url.
 • name – nazwa banera,
 • targetBlank – kliknięcie w baner z linkiem spowoduje otworzenie adresu w nowym oknie,
 • type – typ.

 


 

config.CompanyOnly
Pole (bool) – tylko firmy mają możliwość rejestracji.

 


 

config.Complaints.Nazwa
Obiekt zawiera informacje o ustawieniach związanych z reklamacjami.

Właściwości:

 • AttachmentExtensions – rozszerzenia załączonych plików,
 • AttachmentMaxSize – maksymalny rozmiar pliku,
 • AttachmentEnabled (bool) – załączanie plików,
 • AttachmentMaxCount – maksymalna ilość załączonych plików,
 • ComplaintsEnabled (bool) – składanie reklamacji
 • DaysToReturn – liczba dni na zwrot,
 • Defects – obiekt zawiera informacje na temat występującego defektu (np. wada konstrukcyjna),
   
  Właściwości:

  • Id,
  • Name.
 • Requests – obiekt zawiera informacje na temat żądań związanych z przedmiotem (np. naprawa),
   
  Właściwości:

  • Id,
  • Name.
 • Returns – obiekt zawiera informacje na temat zwrotu,
   
  Właściwości:

  • Id,
  • Name.
 • ReturnsEnabled (bool) – zwrot towaru.

 


 

config.Contact
Obiekt zawiera informacje kontaktowe.

Właściwości:

 • AttachmentExtensions – rozszerzenia załączonych plików,
 • AttachmentMaxSize – maksymalny rozmiar pliku,
 • AttachmentsEnabled – załączanie plików,
 • AttachmentsMaxCount – maksymalna ilość załączonych plików,
 • Contacts.

 


 

config.Countries.Nazwa
Obiekt zawiera informacje o ustawieniach danego kraju.

Właściwości:

 • ISOCode – kod kraju,
 • ISOCode3 – kod kraju (3 znaki),
 • Name – nazwa kraju,
 • RequiredFields – obiekt zawiera informacje odnośnie wymaganych pól,
 •  
  Właściwości:

  • City (bool),
  • Street (bool),
  • StreetNo (bool),
  • TIN (bool),
  • ZipCode (bool).
 • SSNRegex – ustawienia Regex PESEL,
 • States – spis województw,
 • TINRegex – ustawienia Regex NIP,
 • ZipCodeFormat – ustawienia kodu pocztowego,
 • ZipCodeRegex – ustawienia Regex kodu pocztowego.

 


 

config.Currencies
Obiekt zawiera informacje o walutach.

Właściwości:

 • BankAccount – obiekt zawiera informacje na temat konta bankowego,
  • AccountNumber – numer konta,
  • Bank – bank,
  • SWIFT – numer KRS lub CEIDG, organ rejestrujący
 • Code – kod waluty (np. EUr),
 • Symbol.

 


 

config.DecimalPlacesPrice
Pole – ilość miejsc po przecinku dotyczących cen.

 


 

config.DecimalSeparator
Pole – separator liczb dziesiętnych.

 


 

config.DecimalThousandsSeparators
Pole – separator tysięczny (np. 5 600zł zamiast 5600zł).

 


 

config.DefaultCountry
Pole – ustawiony kraj domyślny.

 


 

config.DefinedPages.NazwaStrony
Obiekt zawiera informacje o zdefiniowanych stronach.

W skład stron wchodzą:

 • About,
 • AdvancedSearch,
 • Blog,
 • BlogDetails,
 • Brands,
 • Complaints,
 • Contact,
 • ContinueShopping,
 • CustomerProfile,
 • Home,
 • Http404,
 • Login,
 • LookBook,
 • Loyalty,
 • Manufacturers,
 • Order,
 • PasswordReminder,
 • Payment,
 • Privacy,
 • ProductComparisonTool,
 • ProductDetails,
 • ProductList,
 • Registration,
 • Shipping,
 • //SocialMedia,
 • Terms,
 • UponLogging,
 • WithdrawalRight,
 • nonexistentgroup,
 • nonexistentproduct.

Każda strona posiada właściwości:

 • Name,
 • Heading,
 • Id,
 • Url.

 


 

config.ENTERPRISE
Pole – sklep w wersji Enterprise.

 


 

config.External
Obiekt zawiera informacje o integracjach z zewnętrznymi usługami.

Właściwości:

 • Edrone – obiekt zawiera informacje komunikacyjne z systemem Edrone,
   
  Właściwości:

  • AppId.
 • Facebook – obiekt zawiera informacje komunikacyjne z systemem Facebook,
   
  Właściwości:

  • AppID.
 • Google – obiekt zawiera informacje komunikacyjne z systemem Google,
   
  Właściwości:

  • ClientID.
 • SalesManago.

 


 

  \

 1. – zawiera Edrone (w srodku AppId), Facebook (AppID), Google (ClientID), SalesManago
 2. config.Footer – stopka, zawiera:
  • JoinUs – linki do portali społecznościowych ustawiane w Panelu Administracyjnym
  • Sections – sekcje stopki, każda zawiera:
   • Heading – nagłówek
   • Pages – odnośniki do stron, każda zawiera:
    • Heading – nagłówek
    • Id – id
    • Name – nazwa
    • Url – url
 3. config.GTM – google tag manager
 4. config.GTMHead – kod google tag manager umieszczany w sekcji 'head'
 5. config.Languages – ustawienia wybranego języka, zawiera:
  • Id – numer Id
  • Language – język,
  • Name – nazwa,,
 6. config.Lookbook – ustawienia dotyczące lookbooka
  • Current
  • List
 7. config.Messages.Nazwa – odpowiada za wyświetlanie informacji na stronie, przykładowo w formie notyfikacji o wykorzystywaniu cookies. Zawiera:
  • Days – liczba dni,
  • Id – Id,
  • Message – treść,
  • Title – tytuł,
  • Type – typ (w formie int)
  • Url – adres Url,
 8. config.Now – obecny czas,
 9. config.Orders – atrybuty zamówienia, zawiera:
  • AttachmentExtensions – możliwe rozszerzenia załączonych plików
  • AttachmentMaxSize – maksymalny rozmiar załączonego pliku
  • AttachmentEnabled – włączenie/wyłączenie możliwości załączania plików
  • AttachmentMaxCount – maksymalna ilość załączonych plików
  • AttributesCart – atrybuty na zamówieniu, zawiera:
   • Header – atrybuty w nagłówku, zawiera:
    • Editable – czy edytowalny
    • Format – rodzaj atrybutu
    • Id – id
    • Name – nazwa
    • Required – czy wymagany
    • Values – wartości dla atrybutu typu lista
   • Position – atrybuty na elemencie zamówienia, analogiczne do Header
  • AttributesEdit – atrybuty w profilu klienta na szczegółach zamówienia, analogiczne do AttributesCart
 10. config.Pages – właściwość obiektu config zawierająca informacje o Id, Name, Heading oraz Url. Zawiera informacje o stronach użytych w sklepie.
 11. config.Products.Nazwa – zawiera:
  • ShowCode – wyświetlanie kodu produktu,
  • DecimalUnits – wyświetlanie wartości/liczb niecałkowitych,
 12. config.Registration.Nazwa – ustawienia związane z rejestracją, zawierają:
  • Retail – rejestracja klienta prywatnego, zawiera:
   • AddressVisible – czy adres widoczny,
   • AddressRequired – czy adres wymagany,
   • PhoneVisible – czy telefon widoczny,
   • PhoneRequired – czy telefon wymagany
  • Company – rejestracja klienta firmowego, analogicznie do Retail
  • AuthorizationRequired – czy autoryzacja jest wymagana
  • ConfirmationRequired – czy potwierdzenie jest wymagane
  • Disabled – włączenie/wyłączenie możliwości rejestracji
  • ValidateTin – walidacja przy rejestracji
 13. config.Reviews.Nazwa – ustawienia odnośnie recenzji/opinii o towarze, zawiera:
  • AuthenticationRequired – czy wymagane jest, aby użytkownik był zalogowany,
  • Enabled – czy recenzje są włączone,
  • OnlyPurchasedProducts – czy można napisać opinię/ocenić tylko gdy produkt został wcześniej zakupiony,
  • Reviews – ustawienia odnośnie systemu ocen i odpowiadającej ocenie opisowi, zawiera:
   • Rate – ocena (od 1 do 5),
   • Text – opis słowny oceny
 14. config.Shop.Nazwa – odpowiada za konfigurację sklepu. Zawiera:
  • Address.Nazwa – odpowiada za konfigurację danych adresowych sklepu. Może zawierać:
   • City,
   • Country,
   • Latitude,
   • Longitude,
   • State,
   • Street,
   • StreetNo,
   • UnitNo,
   • ZipCode
  • Contact.Nazwa – odpowiada za konfigurację danych kontaktowych sklepu. Może zawierać:
   • Email,
   • Fax,
   • GG
   • GSM,
   • PhoneNo,
   • PhoneNo2,
   • Skype
  • Description – opis sklepu,
  • ImageUrl – nazwa użytego loga,
  • Name – odpowiada za nazwę sklepu,
  • Registrant – organ rejestrujący,
  • Regon – numer Regon,
  • ShortName – kod firmy,
  • TIN – numer NIP,
 15. config.Stock.Nazwa – zawiera informacje o:
  • Enabled – czy włączono kontrolę stanów magazynowych,
  • QuantityControl – czy włączono kontrolę ilości
 16. config.TOS.Nazwa – zawiera:
   • Consents – są to udzielane zgody na akcje takie jak:
     • Newsletter – akceptacja polityki prywatności,
     • Order – odstąpienie od umowy,
     • Registration – otrzymywanie newslettera oraz akceptację regulaminu,
     • Inquiries – zapytania ofertowe

    Wszystkie z nich posiadają właściwości takie jak:

    • Channels
     • Id
     • Key
     • Name
     • Type
    • Contents
    • Id
    • PublishedDate
    • Required
    • Statement
    • Text
    • Type
   • FormalContents.Nazwa – właściwość odpowiada za przechowywanie danych wyświetlanych na stronach, takich jak np. informacje o prawie do odstąpienia od umowy. Może przyjąć:
    • About,
    • Complaints,
    • Loyalty,
    • Payment,
    • Privacy,
    • Shipping,
    • Terms,
    • WithdrawalRight
 17. Pages
 18. Wskazówka
  Wszystkie wyżej wymienione właściwości obiektu config.TOS.Consents posiadają w sobie kolejne właściwości: Text, Required, Statement oraz Id.
 19. config.Tags.Nazwa - zawiera:
  • Blog – wyświetla tagi które znajdują się na blogu, zawiera:
   • Text – nazwa,
   • Url – url do wszystkich postów z danym tagiem,
   • Weight – waga
  • Search – tagi wyszukiwania
 20. config.TemplateId - id szablonu,
 21. config.UniqueId - unikalne Id,
 22. config.Url - zwraca adres sklepu,
 23. config.VATEU - konfiguracja VATEU w sklepie
  • ISOCode
  • Name
  • Value
 24. config.Version – wersja sklepu

 


 

 1. page.BaseHref - wyświetla podstawowy adres strony (bez obecnej podstrony - jedynie główny odnośnik do strony głównej),
 2. page.Breadcrumbs - wyświetla breadcrumbs danej strony, posiada:
  • Heading – nagłówek,
  • Id – numer Id,
  • Name – nazwa,
  • Url – adres URL
 3. page.CSRF - wygenerowany token,
 4. page.CanonicalLink - wyświetla pełen adres strony na której się znajdujemy,
 5. page.Cookies - wyświetla informacje na temat cookies,
 6. page.CurrentGroupNodes - odpowiada za wyświetlenie kategorii,
 7. page.CurrentSiteNode.Nazwa - wyświetla następujące informacje o przeglądanej stronie:
  • Heading – tytuł,
  • Id – numer Id,
  • Name – nazwa,
  • Url – adres URL
 8. page.FbDL
 9. page.GET - wartości pobrane GETem,
 10. page.GtmDL – warstwa danych google tag manager,
 11. page.GroupId - wyświetla ID grupy (np. dla przeglądanego przedmiotu),
 12. page.GroupNodes - odpowiada za wyświetlenie kategorii dostępnych w sklepie,
 13. page.HiddenPrices - włączenie/wyłączenie widoczności cen,
 14. page.IsHttp404 - czy strona jest stroną błędu 404,
 15. page.Language - ustawienia języka strony,
 16. page.LanguageId - id języka,
 17. page.LinkNext – link do następnej strony w historii przeglądarki,
 18. page.LinkPrev – link do poprzedniej strony w historii przeglądarki,
 19. page.MetaDescription - meti-tagi użyte w tekście źródłowym strony
 20. page.MetaKeywords - odpowiada za informacje odnośnie użytych słów kluczowych na stronie,
 21. page.MetaTitle - wyświetla tytuł strony,
 22. page.Objects – obiekty lokalne dostępne na stronie,
 23. page.POST – elementy wysłane POSTem,
 24. page.PageId - wyświetla ID przeglądanej strony,
 25. page.PageKey
 26. page.ParentSiteNode.Nazwa - zawiera informacje na temat strony nadrzędnej do tej, którą obecnie przeglądamy. Zawiera:
  • Id – numer Id,
  • Name – nazwa,
  • Heading – tytuł,
  • Url – adres URL
 27. page.ProductId – id towaru (tylko na stronie ze szczegółami towaru),
 28. page.QueryString - wyświetla zawartość GET z URL (np. treść wpisaną do wyszukiwarki),
 29. page.TemplateInclude – wartość wpisywana w PA dla konkretnej strony,
 30. page.TemplateName - nazwa pliku html,
 31. page.Url - wyświetla URL przeglądanej strony,
 32. page.UrlRaw - zawiera adres URL strony, wraz z dodatkowymi parametrami (takimi jak np. wyszukiwana fraza)

 


 

 1. usr.Authenticated - informacja o tym czy użytkownik jest zalogowany, przyjmuje wartość true/false
 2. usr.Email - wyświetla adres mailowy
 3. usr.IsAdmin - informacja o tym, czy użytkownik posiada uprawnienia administratora

 


 

 1. customer.Address - dane dotyczące adresu Klienta, zawiera:
  • City,
  • Country,
  • Email,
  • Name,
  • Name2,
  • Name3,
  • PhoneNo,
  • State,
  • Street,
  • StreetNo,
  • UnitNo,
  • ZipCode
 2. customer.Attributes
 3. customer.Authenticated - informacja na temat tego, czy użytkownik jest zalogowany,
 4. customer.Cart - informacje odnośnie przedmiotu/ów w koszyku, zawiera:
  • CartEmpty – true jeśli aktywny koszyk klienta jest pusty,
  • Count – liczba przedmiotów w koszyku,
  • Currency – waluta,
  • Discount – zniżka,
  • EditedOrderId – id zamówienia które jest aktualnie edytowane,
  • Email- adres e-mail,
  • Id – id koszyka,
  • Inquiry – zapytanie ofertowe,
  • Products – zawiera następujące informacje o produkcie:
   • AskForPrice – w zależności od przyjętych ustawień, może zawierać zapytanie odnośnie ceny,
   • Code – kod produktu,
   • DecimalUnit – czy jednostki mogą być liczbami niecałkowitymi,
   • DefaultGroup – domyślna grupa,
   • Id – id przedmiotu,
   • ImageId – id obrazu,
   • IsSetElement – czy przedmiot jest elementem zestawu,
   • IsSetParent – czy przedmiot jest przedmiotem głównym,
   • Link – link produktu,
   • NameNoHtml – nazwa produktu (bez znaczników HTML),
   • No – numer przedmiotu w koszyku,
   • Price – cena,
   • Quantity – ilość,
   • SaleUnit – jednostka sprzedażowa (np. para),
   • SubtotalPrice – cena bez VAT,
   • TotalPrice – cena całkowita,
   • Url – url produktu
  • Saved – oszczędność,
  • SubtotalPrices – czy ceny mają być wyświetlane z stawką VAT,
  • Value – wartość,
  • ValueBeforeDiscount – wartość przed zniżką
 5. customer.Carts – lista koszyków, zawiera:
  • Count – ilość przedmiotów w koszyku,
  • Current – czy aktywny,
  • EditedOrderId – id edytowanego zamówienia,
  • Id – id koszyka,
  • Inquiry – zapytanie ofertowe,
  • Name – nazwa
 6. customer.Companies - informacje o firmie, zawiera:
  • Default
  • Id
  • Name
  • Name2
  • Name3,
 7. customer.Company - czy klient ma konto firmowe,
 8. customer.CompanyErpId – id firmy klienta (w ERP),
 9. customer.CompanyId - id firmy,
 10. >customer.ComparisonToolItems - przedmioty przechowywane w porównywarce towarów,
 11. customer.CreditLimit - informacja o limicie kredytowym,
 12. customer.Currency - ustawienia waluty Klienta,
 13. customer.CurrencyExt
 14. customer.CustomerDetailsEditable – jeśli true to można edytować dane klienta,
 15. customer.DeliveryAddress.Nazwa - dane dotyczące adresu dostawy, zawiera:
  • City,
  • Country,
  • Name,
  • Name2,
  • Name3,
  • PhoneNo,
  • State,
  • Street,
  • StreetNo,
  • UnitNo,
  • ZipCode
 16. customer.Email - email Klienta,
 17. customer.Employee - dane dotyczące pracownika, może zawierać:
  • Email – adres mailowy,
  • LanguageId – język,
  • Name – pole nazwa,
  • Name2 – dodatkowe pole nazwa,
  • PhoneNo – numer telefonu
 18. customer.HidePrices - widoczność cen w sklepie,
 19. customer.Invoice - ustawienia odnośnie otrzymywania faktury (tak/nie)
 20. customer.NewsletterSubscriber - informacja o subskrypcji Klienta do newslettera,
 21. customer.PaymentDueDays – termin płatności w dniach,
 22. customer.Points – liczba posiadanych przez klienta punktów lojalnościowych,
 23. customer.PriceId – id cennika (tylko ENT),
 24. customer.ReviewAuthor - wybrany przez Klienta nick,
 25. customer.SSN - numer PESEL Klienta,
 26. customer.SubtotalPrices - wyświetlanie cen z/bez VAT,
 27. customer.Supervisor,
 28. customer.TIN - numer NIP Klienta,
 29. customer.UserId - id danego Klienta,
 30. customer.UserId32 - id danego Klienta z 64 znakami,
 31. customer.VATEU - numer VATEU,
 32. customer.WishListCount - liczba przedmiotów na liście życzeń/przechowalni użytkownika

 


 

Czy ten artykuł był pomocny?