Obiekty globalne

Obiekty globalne dostępne są domyślnie na wszystkich stronach sklepu.
Nie wymagają aktywacji.

Config

Obiekt udostępnia konfigurację sklepu. Nazwa zmiennej globalnej: config.

Obiekt zawiera następujące właściwości:

config.Application config.Footer
config.AuthenticatedOnly config.GTM
config.B2B config.GTMHead
config.Banners.Nazwa config.Languages
config.CompanyOnly config.Lookbook
config.Complaints.Nazwa config.Messages.Nazwa
config.Contact config.Now
config.Countries.Nazwa config.Orders
config.Currencies config.Pages
config.DecimalPlacesPrice config.Products.Nazwa
config.DecimalSeparator config.Registration.Nazwa
config.DecimalThousandsSeparators config.Reviews.Nazwa
config.DefaultCountry config.Shop.Nazwa
config.DefinedPages.NazwaStrony config.Stock.Nazwa
config.ENTERPRISE config.TOS.Nazwa
config.External config.Tags.Nazwa

 

Page

Obiekt udostępnia informacje o aktualnej stronie. Nazwa zmiennej globalnej: page.

Obiekt zawiera następujące właściwości:

page.BaseHref page.LinkNext
page.Breadcrumbs page.LinkPrev
page.CSRF page.MetaDescription
page.CanonicalLink page.MetaKeywords
page.Cookies page.MetaTitle
page.CurrentGroupNodes page.Objects
page.CurrentSiteNode.Nazwa page.POST
page.FbDL page.PageId
page.GET page.PageKey
page.GtmDL page.ParentSiteNode.Nazwa
page.GroupId page.ProductId
page.GroupNodes page.QueryString
page.HiddenPrices page.TemplateInclude
page.IsHttp404 page.TemplateName
page.Language page.Url
page.LanguageId page.UrlRaw

 

Usr

Obiekt udostępnia informacje o zalogowanym użytkowniku. Nazwa zmiennej globalnej: usr.

Obiekt zawiera następujące właściwości:

usr.Authenticated usr.IsAdmin
usr.Email

 

Customer

Obiekt udostępnia informacje o kontrahencie w sklepie (jednorazowy lub zalogowany). Nazwa zmiennej globalnej: customer.

Obiekt zawiera następujące właściwości:

customer.Address customer.Employee
customer.Attributes customer.HidePrices
customer.Authenticated customer.Invoice
customer.Cart customer.NewsletterSubscriber
customer.Carts customer.PaymentDueDays
customer.Companies customer.Points
customer.Company customer.PriceId
customer.CompanyErpId customer.ReviewAuthor
customer.CompanyId customer.SSN
customer.ComparisonToolItems customer.SubtotalPrices
customer.CreditLimit customer.Supervisor
customer.Currency customer.TIN
customer.CurrencyExt customer.UserId
customer.CustomerDetailsEditable customer.UserId32
customer.DeliveryAddress.Nazwa customer.VATEU
customer.Email customer.WishListCount

 

Currency

Obiekt udostępnia informacje o aktualnie wybranej walucie w sklepie (jest aliasem do właściwości customer.Currency). Nazwa zmiennej globalnej: currency.

Wskazówka
Obiekt ten nie posiada właściwości – zawsze zwraca on używaną walutę (string).
 

Translations

Obiekt udostępnia tłumaczenia fraz dostępne w sklepie. Nazwa zmiennej globalnej: translations.

Wskazówka
Każdy szablon zawiera standardowe tłumaczenia. Zawierają one Key(id) oraz wartość przypisaną danemu tłumaczeniu dla konkretnego języka.
 

Settings

Obiekt udostępnia ustawienia danego szablonu w sklepie. Nazwa zmiennej globalnej: settings.

Użycie tego obiektu umożliwia dokonywanie pewnych zmian w sklepie bez ingerencji w kod (np. zmiana kolorów).

Wskazówka
Właściwości tego obiektu, można znaleźć w Panelu Administracyjnym w zakładce Ustawienia(JSON). Można je dodawać, edytować i usuwać bezpośrednio w tej zakładce, lub z poziomu graficznej nakładki, za którą odpowiada plik __settings.liquid.
 

 __action

Obiekt udostępnia informacje związane z wykonaną akcją. Nazwa zmiennej globalnej: __action.
Dla akcji wykonywanych w AJAX nazwa obiektu: action.
 

__actionGET

Obiekt udostępnia informacje związane z wykonaną akcją na podstawie parametrów przekazanych w linku. Link wysyłany jest mailem do użytkownika sklepu. Dotyczy akcji takich jak: aktywacja, deaktywacja newslettera, aktywacja konta, potwierdzenie zamówienia, itd. Nazwa zmiennej globalnej: __actionGET.
  

Opis używanych obiektów globalnych:

 

config.Application
Obiekt (Object) zawiera informacje o używanej aplikacji.

Właściwości:

 • Name (string) – nazwa oprogramowania,
 • Website (string) – adres z dodatkowymi informacjami.

 


 

config.AuthenticatedOnly
Pole (bool) – tylko zalogowani mają dostęp do sklepu.

 


 

config.B2B
Pole (bool) – sklep w wersji B2B.

 


 

config.Banners.Nazwa
Tablica obiektów (Object[]) – pojedynczy obiekt zawiera informacje o bannerze.

Właściwości:

 • Images (Object[]) – pojedynczy obiekt zawiera informacje na temat użytego obrazu,
   
  Właściwości:

  • Alt (string),
  • DateTill (string),
  • File (string),
  • Heading (string),
  • Id (int),
  • Link (string),
  • TargetBlank (bool),
  • Text (string),
  • Title (string),
  • Url (string).
 • Name (string) – nazwa banera,
 • TargetBlank (bool) – kliknięcie w baner z linkiem spowoduje otworzenie adresu w nowym oknie,
 • Type (string) – typ.

 


 

config.CompanyOnly
Pole (bool) – tylko firmy mają możliwość rejestracji.

 


 

config.Complaints.Nazwa
Obiekt (Object) zawiera informacje o ustawieniach związanych z reklamacjami.

Właściwości:

 • AttachmentExtensions (string) – rozszerzenia załączonych plików,
 • AttachmentMaxSize (int) – maksymalny rozmiar pliku,
 • AttachmentEnabled (bool) – załączanie plików,
 • AttachmentMaxCount (int) – maksymalna ilość załączonych plików,
 • ComplaintsEnabled (bool) – składanie reklamacji,
 • DaysToReturn (int) – liczba dni na zwrot,
 • Defects (Object[]) – obiekt zawiera informacje na temat występującego defektu (np. wada konstrukcyjna),
   
  Właściwości:

  • Id (int),
  • Name (string).
 • Requests (Object[]) – pojedynczy obiekt zawiera informacje na temat żądań związanych z przedmiotem (np. naprawa); analogicznie do Defects,
 • Returns (Object[]) – pojedynczy obiekt zawiera informacje na temat zwrotu; analogicznie do Defects,
 • ReturnsEnabled (bool) – zwrot towaru.

 


 

config.Contact
Obiekt (Object) zawiera informacje kontaktowe.

Właściwości:

 • AttachmentExtensions (string) – rozszerzenia załączonych plików,
 • AttachmentMaxSize (int) – maksymalny rozmiar pliku,
 • AttachmentsEnabled (bool) – załączanie plików,
 • AttachmentsMaxCount (int) – maksymalna ilość załączonych plików,
 • Contacts (Object[]) – pojedynczy obiekt zawiera informacje na temat działu;.
   
  Właściwości:

  • Id (int),
  • Name (string).

 


 

config.Countries.Nazwa
Tablica obiektów (Object[]) – pojedynczy obiekt zawiera informacje o ustawieniach danego kraju.

Właściwości:

 • ISOCode (string) – kod kraju,
 • ISOCode3 (string) – kod kraju (3 znaki),
 • Name (string) – nazwa kraju,
 • RequiredFields (Object) – obiekt zawiera informacje odnośnie wymaganych pól,
 •  
  Właściwości:

  • City (bool),
  • Street (bool),
  • StreetNo (bool),
  • TIN (bool),
  • ZipCode (bool).
 • SSNRegex (string) – ustawienia Regex PESEL,
 • States (string[]) – spis województw,
 • TINRegex (string) – ustawienia Regex NIP,
 • ZipCodeFormat (string) – ustawienia kodu pocztowego,
 • ZipCodeRegex (string) – ustawienia Regex kodu pocztowego.

 


 

config.Currencies
Tablica obiektów (Object[]) – pojedynczy obiekt zawiera informacje o walutach.

Właściwości:

 • BankAccount (Object) – obiekt zawiera informacje na temat konta bankowego,
  • AccountNumber (string) – numer konta,
  • Bank (string) – bank,
  • SWIFT (string) – numer KRS lub CEIDG, organ rejestrujący
 • Code (string) – kod waluty (np. EUR),
 • Symbol (string).

 


 

config.DecimalPlacesPrice
Pole (int) – ilość miejsc po przecinku dotyczących cen.

 


 

config.DecimalSeparator
Pole (string) – separator liczb dziesiętnych.

 


 

config.DecimalThousandsSeparators
Pole (string) – separator tysięczny (np. 5 600zł zamiast 5600zł).

 


 

config.DefaultCountry
Pole (string) – ustawiony kraj domyślny.

 


 

config.DefinedPages.NazwaStrony
Obiekt (Object) zawiera informacje o zdefiniowanych stronach.

W skład stron wchodzą:

 • About (Object),
 • AdvancedSearch (Object),
 • Blog (Object),
 • BlogDetails (Object),
 • Brands (Object),
 • Complaints (Object),
 • Contact (Object),
 • ContinueShopping (Object),
 • CustomerProfile (Object),
 • Home (Object),
 • Http404 (Object),
 • Login (Object),
 • LookBook (Object),
 • Loyalty (Object),
 • Manufacturers (Object),
 • Order (Object),
 • PasswordReminder (Object),
 • Payment (Object),
 • Privacy (Object),
 • ProductComparisonTool (Object),
 • ProductDetails (Object),
 • ProductList (Object),
 • Registration (Object),
 • Shipping (Object),
 • Terms (Object),
 • UponLogging (Object),
 • WithdrawalRight (Object),
 • nonexistentgroup (Object),
 • nonexistentproduct (Object).

Każda strona posiada właściwości:

 • Name (string),
 • Heading,
 • Id (string),
 • Url (string).

 


 

config.ENTERPRISE
Pole (bool) – sklep w wersji Enterprise.

 


 

config.External
Obiekt (Object) zawiera informacje o integracjach z zewnętrznymi usługami.

Właściwości:

 • Edrone (Object) – obiekt zawiera informacje komunikacyjne z systemem Edrone,
   
  Właściwości:

  • AppId (string).
 • Facebook (Object) – obiekt zawiera informacje komunikacyjne z systemem Facebook,
   
  Właściwości:

  • AppID (string).
 • Google (Object) – obiekt zawiera informacje komunikacyjne z systemem Google,
   
  Właściwości:

  • ClientID (string).
 • SalesManago.

 


 

config.Footer
Obiekt (Object) zawiera informacje o stopce.

Właściwości:

 • JoinUs (string[]) – pojedynczy łańcuch znakowy to link do portalu społecznościowego ustawiany w Panelu Administracyjnym,
 • Sections (Object[]) – pojedynczy obiekt zawiera informacje na temat stopki.
   
  Właściwości:

  • Heading (string) – nagłówek,
  • Pages (Object[]) – pojedynczy obiekt zawiera informacje na temat odnośniku do stopki.
     
    Właściwości:

   • Heading – nagłówek,
   • Id (string) – id,
   • Name (string) – nazwa,
   • Url (string) – url.

 


 

config.GTM
Pole (string) – kod Google Tag Manager.

 


 

config.GTMHead
Pole (string) – kod Google Tag Manager umieszczany w sekcji 'head.

 


 

config.Languages
Obiekt (Object) zawiera informacje o ustawieniach wybranych języków.

Właściwości:

 • Id (int) – id,
 • Language (string) – język,
 • Name (string) – nazwa.

 


 

config.Lookbook
Obiekt (Object) zawiera informacje o ustawieniach Lookbook.

Właściwości:

 • Current,
 • List (Object[]).
   
  Właściwości:

  • Images (Object[]) – pojedynczy obiekt zawiera informacje o obrazie,
    

   • Alt (string),
   • DateTill (string),
   • File (string),
   • Heading (string),
   • Id (int),
   • JSON (string),
   • Link (string),
   • TargetBlank (bool),
   • Text (string),
   • Title (string),
   • Url (string).
  • Name (string),
  • TargetBlank (bool),
  • Text (string),
  • Type (string),
  • Url (string).

 


 

config.Messages.Nazwa
Tablica obiektów (Object[]) – pojedynczy obiekt zawiera informacje o wiadomości aplikacji. Może być wykorzystywany do wyświetlania treści, np. notyfikacja o wykorzystywaniu cookies.

Właściwości:

 • Days (int) – liczba dni,
 • Id (string) – id,
 • Message (string) – treść,
 • Title (string) – tytuł,
 • Type (int) – typ,
 • Url (string) – adres Url.

 


 

config.Now
Pole (string) – obecny czas.

 


 

config.Orders
Obiekt (Object) zawiera informacje o atrybutach zamówienia.

Właściwości:

 • AttachmentExtensions (string) – rozszerzenia załączonych plików,
 • AttachmentMaxSize (int) – maksymalny rozmiar pliku,
 • AttachmentEnabled (bool) – załączanie plików,
 • AttachmentMaxCount (int) – maksymalna ilość załączonych plików,
 • AttributesCart (Object) – obiekt zawiera informacje na temat atrybutów w zamówieniu,
   
  Właściwości:

  • Header (Object[]) – pojedynczy obiekt zawiera informacje na temat atrybutu w nagłówku,
    
   Właściwości:

   • Editable (bool) – edytowalność,
   • Format – rodzaj atrybutu,
   • Id – id,
   • Name (string) – nazwa,
   • Required (bool) – czy wymagany,
   • Values – wartości dla atrybutu typu lista.
  • Position (Object[]) – pojedynczy obiekt zawiera informacje na temat atrybutu na elemencie zamówienia; analogicznie do Header
 • AttributesEdit (Object) – obiekt zawiera informacje na temat atrybutów w profilu klienta na szczegółach zamówienia; analogicznie do AttributesCart

 


 

config.Pages
Obiekt (Objec) zawiera informacje o stronach użytych w sklepie.

Właściwości:

 • Heading,
 • Id (string),
 • Name (string),
 • Url (string),

 


 

config.Products.Nazwa
Obiekt (Object) zawiera informacje o ustawieniach produktów.

Właściwości:

 • ShowCode (bool) – wyświetlanie kodu produktu,
 • DecimalUnits (bool) – wyświetlanie wartości/liczb niecałkowitych.

 


 

config.Registration.Nazwa
Obiekt (Object) zawiera informacje o ustawieniach związanych z rejestracją.

Właściwości:

 • AuthorizationRequired (bool) – wymagana autoryzacja,
 • Retail (Object) – obiekt zawiera informacje związane z rejestracją klienta prywatnego,
   
  Właściwości:

  • AddressVisible (bool) – widoczny adres,
  • AddressRequired (bool) – wymagany adres,
  • PhoneVisible (bool) – widoczny telefon,
  • PhoneRequired (bool) – wymagany telefon.
 • Company (Object) – obiekt zawiera informacje związane z rejestracją klienta firmowego; analogicznie do Retail,
 • ConfirmationRequired (bool) – wymagane potwierdzenie,
 • Disabled (bool) – rejestracja,
 • ValidateTin (bool) – walidacja przy rejestracji.

 


 

config.Reviews.Nazwa
Obiekt (Object) zawiera informacje o ustawieniach odnośnie recenzji/opinii o towarze.

Właściwości:

 • AuthenticationRequired (bool) – wymagane zalogowanie,
 • Enabled (bool) – recenzje,
 • OnlyPurchasedProducts (bool) – napisanie opinii/ocenianie tylko w przypadku kiedy produkt został wcześniej zakupiony,
 • Reviews (Object[])- pojedynczy obiekt zawiera informacje o ustawieniu systemu oceny,
   
  Właściwości:

  • Rate (int) – ocena od 1 do 5,
  • Text (string) – opis słowny oceny.

 


 

config.Shop.Nazwa
Obiekt (Object) zawiera informacje o konfiguracji sklepu.

Właściwości:

 • Address.Nazwa (Object) – obiekt zawiera informacje na temat konfiguracji danych adresowych sklepu,
   
  Właściwości:

  • City (string),
  • Country (string),
  • Latitude (string),
  • Longitude (string),
  • State (string),
  • Street (string),
  • StreetNo (string),
  • UnitNo (string),
  • ZipCode (string).
 • Contact.Nazwa – obiekt zawiera informacje na temat kongifuracji danych kontaktowych sklepu,
   
  Właściwości:

  • Email (string),
  • Fax (string),
  • GG (string),
  • GSM (string),
  • PhoneNo (string),
  • PhoneNo2 (string),
  • Skype (string),
 • Description (string) – opis sklepu,
 • ImageUrl (string) – nazwa użytego loga,
 • Name (string) – nazwa sklepu,
 • Registrant (string) – organ rejestrujący,
 • Regon (string) – numer Regon,
 • ShortName (string) – kod firmy,
 • TIN (string) – numer NIP,

 


 

config.Stock.Nazwa
Obiekt (Object) zawiera informacje o ustawieniach magazynowych.

Właściwości:

 • Enabled (bool) – kontrola stanów magazynowych,
 • QuantityControl (bool) – kontrola ilości.

 


 

config.TOS.Nazwa
Obiekt (Object) zawiera informacje o zdefiniowanych treściach w Panelu Administracyjnym.

Właściwości:

 • Consents (Object) – obiekt zawiera informacje na temat udzielonych zgód dla akcji,
   
  Właściwości:

  • Newsletter (Object[]) – pojedynczy obiekt zawiera informacje na temat zgody (tablica dotyczy akceptacji polityki prywatności),
    
   Właściwości:

   • Channels (Object[]),
     
    Właściwości:

    • Id (int),
    • Key (string),
    • Name (string),
    • Type (int).
   • Contents,
   • Id (int),
   • PublishedDate (string),
   • Required (bool),
   • Statement (bool),
   • Text (string),
   • Type (string),
  • Order (Object[]) – pojedynczy obiekt zawiera informacje na temat zgody (tablica dotyczy odstąpienia od umowy); analogicznie do Newsletter,
  • Registration (Object[]) – pojedynczy obiekt zawiera informacje na temat zgody (tablica dotyczy otrzymywanie newslettera i akceptacji regulaminu); analogicznie do Newsletter,
  • Inquiries (Object[]) – pojedynczy obiekt zawiera informacje na temat zgody (tablica dotyczy zapytań ofertowych); analogicznie do Newsletter.
 • FormalContents.Nazwa (Object) – obiekt zawiera informacje wyświetlane na stronach, np. informacje o prawie do odstąpienia od umowy,
   
  Właściwości:

  • About (Object),
    
   Właściwości:

   • ContentHtml (string),
   • ContentPdfUrl,
   • Files,
   • Id (int),
   • Key (string),
   • Name (string),
   • PageId,
   • PublishedDate (string),
   • Type (int).
  • Complaints (Object); analogicznie do About,
  • Loyalty (Object), analogicznie do About,
  • Payment (Object), analogicznie do About,
  • Privacy (Object), analogicznie do About,
  • Shipping (Object), analogicznie do About,
  • Terms (Object), analogicznie do About,
  • WithdrawalRight (Object) analogicznie do About.
 • Pages.

 


 

config.Tags.Nazwa
Obiekt (Object) zawiera informacje o konfiguracji tagów.

Właściwości:

 • Blog (Object[]) – pojedynczy obiekt zawiera informacje na temat tagu bloga,
   
  Właściwości:

  • Text – nazwa,
  • Url – url do wszystkich postów z danym tagiem,
  • Weight – waga
 • Search (Object[]) – pojedynczy obiekt zawiera informacje na temat tagu wyszukiwania.

 


 

config.TemplateId
Pole (int) – id szablonu.

 


 

config.UniqueId
Pole (string) – unikalne id.

 


 

config.Url
Pole (string) – adres url sklepu.

 


 

config.VATEU
Obiekt (Object) zawiera informacje o konfiguracji VATEU.

Właściwości:

 • ISOCode (string),
 • Name (string),
 • Value (string).

 


 

config.Version
Pole (string) – wersja sklepu.

 


 

page.BaseHref
Pole (string) – podstawowy adres strony (bez obecnej podstrony – jedynie główny odnośnik do strony głównej).

 


 

page.Breadcrumbs
Tablica obiektow (Object[]) – pojedynczy obiekt zawiera informacje o breadcrumbs danej strony.

Właściwości:

 • Heading – nagłówek,
 • Id (string) – numer id,
 • Name (string) – nazwa,
 • Url (string) – adres url,

 


 

page.CSRF
Pole (string) – wygenerowany token.

 


 

page.CanonicalLink
Pole (string) – pełny adres strony, na której znajduje się użytkownik.

 


 

page.Cookies
Obiekt (Object) zawiera informacje o cookies.

 


 

page.CurrentGroupNodes
Obiekt (Object) zawiera informacje o kategorii.

 


 

page.CurrentSiteNode.Nazwa
Obiekt (Object) zawiera informacje o przeglądanej stronie.

Właściwości:

 • Heading,
 • Id (string),
 • Name (string),
 • Url (string),
 • Count (int) – występuje w szczegółach towaru,
 • HasChildren (bool) – występuje w szczegółach towaru,
 • ImageId (int) – występuje w szczegółach towaru,
 • Image (Object) – obiekt zawiera informacje na temat zdjęcia; występuje w szczegółach towaru.
   
  Właściwości:

  • ExternalUrl (string),
  • Id (int),
  • Link (string).

 


 

page.FbDL
Pole (string).

 


 

page.GET
Obiekt (Object) zawiera informacje pobrane GETem.

 


 

page.GtmDL
Pole (string) – Google Tag Manager.

 


 

page.GroupId
Pole (int) – id grupy.

 


 

page.GroupNodes
Obiekt (Object) zawiera informacje o kategoriach dostępnych w sklepie.

Właściwości:

 • Count (int),
 • HasChildren (bool),
 • Heading,
 • Id (string),
 • Image (Object) – obiekt zawiera informacje na temat zdjęcia,
   
  Właściwości:

  • ExternalUrl (string),
  • Id (int),
  • Link (string).
 • ImageId (int),
 • Name (string),
 • Nodes (Object) – analogicznie do GroupNodes, lecz bez właściwości Nodes,
 • Url (string).

 


 

page.HiddenPrices
Pole (bool) – widoczna cena.

 


 

page.IsHttp404
Pole (bool) – zawiera informacje czy strona jest stroną błędu 404.

 


 

page.Language
Pole (string) – język strony.

 


 

page.LanguageId
Pole (int) – język strony.

 


 

page.LinkNext
Pole (string) – następna strona w historii przeglądarki.

 


 

page.LinkPrev
Pole (string) – poprzednia strona w historii przeglądarki.

 


 

page.MetaDescription
Pole (string) – meta-tagi użyte w tekście źródłowym strony.

 


 

page.MetaKeywords
Pole (string) – słowa kluczowe użyte na stronie.

 


 

page.MetaTitle
Pole (string) – tytuł strony.

 


 

page.Objects
Obiekt (Object) zawiera informacje o obiektach lokalnych dostępnych na stronie.

 


page.POST
Obiekt (Object) zawiera informacje o elementach wysłanych POSTem.

 


page.PageId
Pole (int) – id przeglądanej strony.

 


 

page.PageId
Pole (string).

 


 

page.ParentSiteNode.Nazwa
Obiekt (Object) zawiera informacje o stronie nadrzędnej do tej, którą obecnie przeglądamy.

Właściwości:

 • Id (string) – numer id,
 • Name (string) – nazwa,
 • Heading – tytuł,
 • Url (string) – adres url.

 


 

page.ProductId
Pole (int) – id towaru (występuje na stronie ze szczegółami towaru).

 


 

page.QueryString
Pole (string) – zawartość GET z url (np. treść wpisana do wyszukiwarki).

 


 

page.TemplateInclude
Pole (string) – wartość wpisywana w PA dla konkretnej strony.

 


 

page.TemplateName
Pole (string) – nazwa pliku html.

 


 

page.Url
Pole (string) – adres url przeglądanej strony.

 


 

page.UrlRaw
Pole (string) – adres url przeglądanej strony wraz z dodatkowymi parametrami (takimi jak np. wyszukiwana fraza).

 


 

usr.Authenticated
Pole (bool) – zalogowany użytnownik.

 


 

usr.Email
Pole (string) – adres email użytkownika.

 


 

usr.IsAdmin
Pole (bool) – użytkownik z uprawnieniami administratora.

 


 

customer.Address
Obiekt (Object) zawiera informacje o adresie klienta.

Właściwości:

 • City (string),
 • Country (string),
 • Email (string),
 • Name (string),
 • Name2 (string),
 • Name3 (string),
 • PhoneNo (string),
 • State (string),
 • StreetNo (string),
 • UnitNo (string),
 • ZipCode (string),

 


 

customer.Attributes
Obiekt (Object) zawiera informacje o atrybutach.

 


 

customer.Authenticated
Pole (bool) – zalogowany użytkownik.

 


 

customer.Cart
Obiekt (Object) zawiera informacje o przedmiotach w koszyku.

Właściwości:

 • CartEmpty (bool) – pusty aktywny koszyk klienta,
 • Count (int) – liczba przedmiotów w koszyku,
 • Currency (string) – waluta,
 • CurrencyExt (Object),
   
  Właściwości:

  • Code (string),
  • Symbol (string).
 • Discount (float) – zniżka,
 • EditedOrderId (int) – id zamówienia aktualnie edytowanego (występuje kiedy koszyk ma produkty),
 • Email (string) – adres email,
 • Id (int) – id koszyka,
 • Inquiry (bool) – zapytanie ofertowe (występuje kiedy koszyk ma produkty),
 • Products (Object[]),
   
  Właściwości:

  • AskForPrice (bool) – zapytanie odnośnie ceny,
  • AskForPriceId,
  • Code (string) – kod produktu,
  • DecimalPlacesPrice (int),
  • DecimalUnit (bool) – liczby całkowite dla jednostek,
  • DefaultGroup (int) – domyślna grupa,
  • Description (string),
  • GIdNumber (int),
  • Id (int) – id przedmiotu,
  • Image (Object) – obiekt zawiera informacje na temat zdjęcia,
    
   Własciwości:

   • ExternalUrl (string),
   • Id (int),
   • Link (string).
  • ImageId (int) – id obrazu,
  • IsSetElement (bool) – przedmiot elementem zestawu,
  • IsSetParent (bool) – przedmiot przedmiotem głównym,
  • Link (string) – link produktu,
  • NameNoHtml (string) – nazwa produktu (bez znaczników HTML),
  • No (int) – numer przedmiotu w koszyku,
  • Price (decimal) – cena,
  • Quantity (int) – ilość,
  • SaleUnit (string) – jednostka sprzedażowa (np. para),
  • SubtotalPrice (decimal) – cena bez VAT,
  • TotalPrice (decimal) – cena całkowita,
  • Url (string) – url produktu.
 • Saved (int) – oszczędność,
 • SubtotalPrices (bool) – stawka VAT w cenie,
 • Value (decimal) – wartość,
 • ValueBeforeDiscount (decimal) – wartość przed obniżką,

 


 

customer.Carts
Tablica obiektów (Object[]) – pojedynczy obiekt zawiera informacje o elemencie w liście koszyków.

Właściwości:

 • Count (int) – ilość przedmiotów w koszyku,
 • Current (bool) – aktywny,
 • EditedOrderId (int) – id edytowanego zamówienia,
 • Id (int) – id koszyka,
 • Inquiry (bool) – zapytanie ofertowe,
 • Name (string) – nazwa.

 


 

customer.Companies
Obiekt (Object) zawiera informacje o firmie.

Właściwości:

 • Default (bool),
 • Id (int),
 • Name (string),
 • Name2 (string).

 


 

customer.Company
Pole (bool) – posiadacz konta firmowego.

 


 

customer.CompanyErpId
Pole (int) – id firmy klienta (w ERP).

 


 

customer.CompanyId
Pole (int) – id.

 


 

customer.ComparisonToolItems
Pole – przedmioty przechowywane w porównywarce towarów.

 


 

customer.CreditLimit
Obiekt (Object) zawiera informacje o limicie kredytowym.

Właściwości:

 • Active (bool),
 • Flag (int),
 • Left (decimal),
 • OverdueActive (bool),
 • OverdueLeft (decimal),
 • OverdueUsed (decimal,
 • OverdueValue (int),
 • Status (int),
 • StatusText (string),
 • Used (decimal),
 • Value (int).

 


 

customer.Currency
Pole (string) – waluta klienta.

 


 

customer.CurrencyExt
Obiekt (Object).

Właściwości:

 • Code (string),
 • Symbol (string).

 


 

customer.CustomerDetailsEditable
Pole (bool) – edytowalność danych klienta.

 


 

customer.DeliveryAddress.Nazwa
Obiekt (Object) zawiera informacje o adresie dostawy.

Właściwości:

 • City (string),
 • Country (string),
 • Name (string),
 • Name2 (string),
 • Name3 (string),
 • PhoneNo (string),
 • State (string),
 • Street (string),
 • StreetNo (string),
 • UnitNo (string),
 • ZipCode (string).

 


 

customer.Email
Pole (string) – adres email klienta.

 


 

customer.Employee
Obiekt (Object) zawiera informacje o kliencie.

Właściwości:

 • Email (string) – adres email,
 • LanguageId (int) – język,
 • Name (string) – nazwa,
 • Name2 (string) – dodatkowe pole nazwy,
 • Owner (bool),
 • PhoneNo (string) – numer telefonu.

 


 

customer.HidePrices
Pole (bool) – widoczność cen w sklepie.

 


 

customer.Invoice
Pole (bool) – otrzymanie faktury.

 


 

customer.NewsletterSubscriber
Pole (bool) – subskrybcja newslettera.

 


 

customer.PaymentDueDays
Pole (int) – termin płatności w dniach.

 


 

customer.Points
Pole (int) – punkty lojalnościowe klienta.

 


 

customer.PriceId
Pole (int) – id cennika (tylko w wersji Enterprise).

 


 

customer.ReviewAuthor
Pole (string) – nick wybrany przez klienta.

 


 

customer.SSN
Pole (string) – numer PESEL klienta.

 


 

customer.SubtotalPrices
Pole (bool) – cena z VAT.

 


 

customer.Supervisor
Obiekt (Object).

Właściwości:

 • Email (string),
 • FirstName (string),
 • ImageUrl (string),
 • LastName (string),
 • PhoneNo (string).

 


 

customer.TIN
Pole (string) – numer NIP klienta.

 


 

customer.UserId
Pole (string) – id klienta.

 


 

customer.UserId32
Pole (string) – id klienta (z 64 znakami).

 


 

customer.VATEU
Pole (string) – numer VATEU.

 


 

customer.WishListCount
Pole (int) – liczba przedmiotów na liście życzeń/przechowalni użytkownika.

 

Czy ten artykuł był pomocny?